Luonto- ja kulttuuriympäristöasiat sekä kaavoituksen aikataulu puhuttivat Högnäsin asukastilaisuudessa

10.3.2023 13.56
Ilmakuva Högnäsin kapeasta kannaksesta, päällä kuvake jossa tietokone ja teksti etäinfo.
Etätilaisuudessa tutustuttiin muutoksiin, joita kaavaehdotukseen on tehty sitten edellisen nähtävilläolon.Kuva: Espoon kaupunki

Högnäsin asemakaavan päivitettyä ehdotusta esiteltiin asukkaille etätilaisuudessa 8.3.2023. Paikalla oli lähemmäs 50 ihmistä. Eniten keskustelua herättivät Natura-alueen virkistyskäyttö, erilaiset suojelumerkinnät ja niiden tulkinta sekä asemakaavan ja yleiskaavan aikataulu.

Pitkään valmisteilla olleen asemakaavan tavoitteena on täydentää Högnäsin pientaloaluetta lisäämällä sinne vakituista omakotiasutusta. Kaava sisältää myös virkistys- ja suojelualueita.

Kaavaehdotus oli edellisen kerran nähtävillä keväällä 2021. Päivitettyjen luontoselvitysten ja ELY-keskuksen palautteen pohjalta ehdotusta on muutettu aiemmasta. Nyt nähtävillä olevassa versiossa alueen suojeluarvot huomioidaan aiempaa paremmin.

Luontoon ja kulttuuriympäristöihin liittyvä sääntely herätti ristiriitaisia tunteita

Högnäsin nykyiset asukkaat ovat selvästi luonnon suhteen tiedostavaa väkeä. Asukkaan velvollisuutta huolehtia lähiluonnostaan pidettiin itsestään selvänä, ja myös mahdollisuudet monipuolistaa alueen luontoa kiinnostivat. Näistä lähtökohdista moni kummasteli tiukoiksi koettuja kaavamääräyksiä ja pohti, ovatko ne ylimitoitettuja.

Erityisesti keskustelua herätti Matalajärven Natura-alueen rantakaistaleen turvaamiseksi suunnitellut suojelualuemerkinnät, niiden kokoa toivottiin pienemmäksi. Asukkaat myös toivoivat, ettei Högnäsin kannaksen polun virkistyskäyttöä kokonaan kiellettäisi.

Osa asukkaista koki, että nykyinen kaavaehdotus hankaloittaa tarpeettoman paljon maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää omaisuuttaan. Toisaalta kaavaehdotukseen tehtyjä muutoksia myös kehuttiin. Väljempää, pienemmän kokoluokan rakentamista pidettiin hyvänä vaihteluna Espoon rakennuskantaan.

Asukkaat kyselivät tarkemmin yksittäisten tonttien ja rakennusten suojelumerkinnöistä. Lisäksi käytännöt muun muassa lepakoiden ja liito-oravien suojelussa kiinnostivat. Myös kaava-alueen lähelle suunnitellun datakeskuksen melu- ja näkyvyysvaikutuksista kysyttiin. Molempien, etenkin meluvaikutusten, todettiin olevan vähäistä.

Aikataulujen epävarmuus huolestutti asukkaita

Asemakaavan aikataulua on hidastanut se, että samanaikaisesti on päivitetty Espoon Pohjois- ja Keskiosien yleiskaavaa. Yleiskaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta vielä ei tiedetä, myöntääkö korkein hallinto-oikeus valittajille valitusluvan.

Asukkaat toivoivat kaupungilta arviota siitä, aiotaanko osia yleiskaavasta saattaa voimaan valituksista huolimatta ja millä aikataululla. Kaupunki ei ole vielä päättänyt, pyrkiikö se saattamaan osia yleiskaavasta voimaan ennen oikeuden päätöstä. Tämä riippuu myös jatkovalitusten sisällöstä.

Myös Högnäsin asemakaavan lainvoimaistumiseen aikatauluarviota toivottiin. Asemakaava on mahdollista saada hyväksyttyä valtuustossa vielä kuluvan vuoden aikana.  Jos asemakaavastakin valitetaan, kestävät valtuuston hyväksymisen jälkeen oikeuskäsittelyt kuitenkin vielä ainakin vuoden tai kaksi.

Tutustu tapahtuman materiaaleihin

Tilaisuuden tarkempi chat-keskustelu on tallennettu kaavan valmistelijoiden käyttöön.

Kaava kommentoitavissa 21.3.2023 asti

Högnäsin muutettu kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä Espoon kaupungin verkkosivustolla. Siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen 21.3. klo 15:45 mennessä. Aineistot ja ohje mielipiteen jättämisestä löytyvät kaavan verkkosivulta.

Muistutusten pohjalta suunnittelijat tekevät vielä viimeisiä tarkistuksia, minkä jälkeen ehdotus menee kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.  Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. Mahdollisesta hyväksymisestä tiedotetaan myöhemmin kaavan verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa.

Uusi helppo tapa seurata kaavoituksen ajankohtaisia asioita on omaan sähköpostiin tilattava Vaikuta nyt -uutiskirje.

  • Kaavoitus
Espoon keskus