Latokaskenniityllä parannettiin liito-oravan kulkuyhteyksiä puuistutuksilla

22.6.2022 11.08
Pieniä puuntaimia on istutettu voimalinjan viereen

Uhanalainen liito-orava tarvitsee puustoisia kulkuyhteyksiä liikkuakseen alueelta toiselle ravinnon, pesäpaikkojen ja kumppanin perässä. Latokaskenniitylle istutettiin syksyllä 2021 puuntaimia, jotka tulevaisuudessa vahvistavat kulkuyhteyksiä liito-oravien elinalueiden välillä ja turvaavat siten lajin säilymistä.

Kulkuyhteyksiä parantamalla turvataan liito-oravakannan elinvoimaisuus

Haapoja, koivuja, metsäkuusia… Näitä ja monia muita puulajeja istutettiin Latokaskenniitylle, yhteensä yli sata puuntainta varta vasten liito-oravia varten. Liito-orava-LIFE-hankkeen puitteissa toteutettujen istutustöiden tarkoituksena on varmistaa, että lähialueella elävät liito-oravat pääsevät siirtymään alueelta toiselle etsiessään ravintoa, pesäpaikkoja ja kumppaneita.

Liito-orava-LIFE-hankkeen projektipäällikkö ja ympäristöasiantuntija Laura Lundgrenille Espoon liito-oravat ovat osa arkipäivää. Lundgrenin tehtävänä on auttaa maankäytön suunnittelijoita turvaamaan Espoon monimuotoiset luontoarvot kaavoituksen ja muiden hankkeiden yhteydessä.

”Latokaskenniityn läheisyydessä sijaitsevassa Espoon Keskuspuistossa on lukuisia liito-oravalle soveltuvia elinalueita, mutta myös taajama-asutuksen lomassa on pienempiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joilta liito-oravien olisi hyvä päästä liikkumaan laajempiin metsiin,” Lundgren kertoo.

Vaikka Espoossa on paljon liito-oravalle soveltuvaa puustoa, kaupungeissa haasteena on elinalueiden välisten kulkuyhteyksien heikentyminen. Tällöin esimerkiksi nuoret liito-oravat eivät löydä omaa elinaluetta, jolle asettua, eivätkä koiraat löydä naaraiden luokse.

Liito-orava hyödyntää liikkuessaan puustoa, joka on yli kymmenen metriä korkeaa, joten nyt istutettujen taimien kehittyminen toimivaksi kulkuyhteydeksi vie aikaa. Elinalueekseen liito-orava valitsee usein kuusivaltaisen sekametsän, jossa on suojaa tarjoavia kuusia ja runsaasti ravinnoksi kelpaavia lehtipuita, kuten haapaa, tervaleppää tai raitaa. Latokaskenniityllä istutusten suunnittelua rajasi muun muassa voimalinja, jonka alle puita ei voitu istuttaa.

”Istutettujen taimien avulla turvataan liito-oravalle sopivien metsiköiden säilyminen. Puutkaan eivät ole ikuisia, ja kaupungin metsänhoidossa tulee varautua aikaan, jolloin iäkkäät puut on kaadettava. Silloin liito-oravalle on oltava tarjolla uusi, riittävän korkeaksi kasvanut puusukupolvi,” Lundgren selittää.

Latokaskenniityn ympäristössä puita istutettiin yhteensä viiteen sellaiseen kohtaan, jossa liito-oravan kulkuyhteydet olivat heikkoja esimerkiksi tien tai voimalinjan vuoksi.

Espoossa on jo vakiintuneet käytännöt liito-oravan suojelemiseksi

Espoossa on jo pitkään otettu huomioon liito-oravien kulkuyhteydet ja niiden säilyminen kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Kaavoitushankkeiden yhteydessä tehdään vuosittain useita liito-oravaselvityksiä, ja tarvittaessa kartoitukset päivitetään ennen rakentamisen aloittamista.

”Espoossa kaupungin eri yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta liito-oravan säilyminen kasvavassa kaupungissa voidaan turvata,” Lundgren mainitsee. Kaupunki kerää tietoa liito-oravahavainnoista karttapohjaiseen kuntatietojärjestelmään, jossa tieto liito-oravista on kaikkien kaupungin työntekijöiden käytössä. Ajantasainen tieto on tärkeää, koska liito-oravien elinalueet voivat vaihdella vuosittain.

Liito-orava-LIFE-hankkeeseen kuuluu useita sellaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on turvata lajin säilyminen. Espoossa on kolme aluetta, joissa liito-oravan kulkuyhteyksiä parannetaan: Suvisillassa ja Finnoonlaaksossa puita istutetaan Länsiväylän molemmin puolin niin, ettei liito moottoritien yli ole liito-oravalle liian pitkä. Suvisillassa istutukset ovat jo valmiit, Finnoonlaaksoon istutukset ja hyppytolpat rakennetaan vuoden 2022 aikana. Hyljelahdessa on puolestaan toteutettu metsänhoitotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen liito-oravan suojelu ja metsän virkistyskäyttö.

Lisätietoja Espoon liito-oravista: www.espoo.fi/fi/liito-orava-espoossa
Lisätietoja Liito-orava-LIFE-hankkeesta Espoossa: www.espoo.fi/liitooravalife

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

  • Luonto
Espoonlahti