Matinkylän asukkaat haluavat suuralueelleen yhteisen vision, lähiluontoa ja yhteisöllisiä tiloja

4.3.2022 13.59
Kuva Matinkylästä ja teksti, jossa lukee "Meidän Espoo 20X0, puhetta tulevaisuuden kaupungista".

Meidän Espoo 20X0 -keskusteluillat jatkuivat 1.3.2022 Matinkylän keskustelulla. Etänä pidetyssä tapahtumassa asukkaat puhuivat seudun tulevaisuudesta yhdessä kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 45 ihmistä.

Illan aikana kävi selväksi, että Matinkylän asukkaat arvostavat eniten suuralueensa vaihtelevuutta. Suurpellosta Nuottaniemeen ulottuvalta alueelta löytyy luontokohteita merenrannasta lähimetsiköihin ja isoon keskuspuistoon. Alueelta löytyy sekä niin modernia kuin perinteistäkin rakentamista, urbaanista metrokeskuksesta viihtyisään lähiötunnelmaa. Monipuolisuus ja erilaiset paikallisidentiteetit nähtiinkin vahvuutena, jolle alueen tulevaisuutta on hyvä rakentaa.

Illan keskustelussa nousi kuitenkin selkeänä esiin huoli lähiluonnosta ja paikallishistorian säilymisestä alueen muutoksessa. Myös yhteisöllisten tilojen tarve sekä toive tasaisesti jakautuvista palveluista nousivat esiin kaikissa keskusteluryhmissä.

Yhdessä ryhmässä todettiin, että suuralue tarvitsee oman tulevaisuuden vision, joka tulisi tehdä yhdessä asukkaiden kanssa. Muutenkin asukkaiden ja kaupunkisuunnittelun välille toivottiin alueella tiiviimpää yhteistyötä ja sitä, että kaupungin ihmiset tapaisivat asukkaita useammin paikan päällä alueella.

Idearikkailta osallistujilta tuli kahden tunnin aikana iso määrä kehitysehdotuksia, valaistuksen parannustoiveista aina uudenlaiseen alueelliseen kuntademokratiamalliin saakka. Monessa ryhmässä nousi esiin tarve parantaa Olarin ja Matinkylän keskustan välistä yhteyttä: puhuttiin alueita yhdistävästä kannesta, joka voisi pitää sisällään myös viheryhteyden tai jopa asumista.

Irti Iso Omena -keskeisyydestä ja kohti lähipalveluita

Osallistujat pitivät Ison Omenan metro- ja palvelukeskusta tärkeänä Matinkylälle, ja toivoivat sen kehittämistä jatkossakin. Keskustelussa kuitenkin painotettiin, että Matinkylän kehittämisessä tulisi päästä irti Iso Omena -keskeisyydestä, etteivät suuralueen muut osat kuihdu. Etenkin olarilaiset kokevat, että heidän lähipalvelunsa ovat karanneet Matinkylän keskustaan.

Palveluista puhuttaessa kiinnitettiin huomiota myös ikääntyvän väestön tarpeisiin. Toivottiin, että tulevaisuuden Matinkylä voisi olla vanhusystävällinen alue, joissa ikäihmisen olisi mahdollista asua mahdollisimman pitkään. Tätä tukevina keinoina mainittiin terveyspalvelut ja -teknologia sekä esteetön kaupunkitila. Puolarmetsään ideoitiin myös erityisen seniorialueen perustamista.

Joillekin osallistujille oli myös epäselvää, missä alueen palveluista ja tapahtumista saa tietoa. Ehdotettiin, että palvelut ja tapahtumat löytyisivät kaupungin verkkosivuilta paremmin, jos suuralueet olisi eroteltu siellä selkeämmin. 

Tulevaisuudessa tarvitaan monenlaisia viheralueita

Osallistujat ehdottivat, että Matinkylän suuraluetta tulisi kehittää lähiluontoon keskittyen.  Metron merkitys tiivistämistarpeineen ymmärretään, mutta sitä tärkeämpää on jättää luontoa kaupunkirakenteen lomaan. Ihanat vanhat pihat, kalliot ja vehreät raitit isoine puineen ovat väkimäärän kasvaessa asukkaille yhä tärkeämpiä keitaita. Myös riittävän väljä ja ihmisen mittakaavaan sopia rakentaminen lisää viihtyisyyden tuntua.

Keskuspuistoa arvostetaan ja sen koosta ja rajoista alueella halutaan pitää huolta. Myös viheryhteys keskuspuistosta meren rantaan koettiin tärkeäksi. Olemassa olevien puistojen ja Olarin metsien kunnosta oltiin huolissaan, ja muistutettiin kaupunkia ylläpidon tärkeydestä. Pitkällä aikavälillä oltiin huolissaan siitä, miten suuralueen luonto riittää palvelemaan kasvavaa väkimäärää.

Matinkylän viheralueet ovat tärkeitä myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Samoin Gräsanoja ja meri, jotka nekin vaikuttavat alueen ympäristöön. Osallistujien mielestä vuoteen 2050 mennessä pitää ratkoa useampia ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita, joista yksi on hulevesiongelmien lisääntyminen. Pohdittiin, voisiko ongelman kääntää paikallisesti vahvuudeksi kunnostamalla Matinniityn halkaiseva puro ja Gräsanoja. Osallistujat innostuivat ideoimaan Matinniityn puistikkoon jopa suihkulähdettä vesikasvillisuuksineen vehreäksi vastapanoksi urbaanille kaupungille.

Lisää yhteisöllisyyttä ja tiloja monenlaisille kohtaamisille

Yhteisöllisyys ilmenee osallistujien mukaan hieman eri tavoin Matinkylän eri kaupunginosissa. Eri puolille suuraluetta kaivataan kuitenkin sekä lisää tapahtumia että monikäyttöisiä tiloja, jotka mahdollistavat matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä.

Alueen nopea muuttuminen on lisännyt yhteisöllisyyden tarvetta useammallakin tavalla. Uudemmissa kaupunginosissa kuten Suurpellossa ihmiset tarvitsevat tapahtumia juurtuakseen uudelle kotiseudulleen. Samalla moni vanhempi asukas saattaakin äkkiä tuntea uudenlaista juurettomuutta, kun lapsuuden maisemat katoavat ja tuttu alue muuttuu.

Osallistujien mielestä monikulttuurisuus on tärkeä osa Matinkylää ja se pitäisi näkyä enemmän myös alueen ihmisten elämässä. Toivottiin monipuolisesti erilaisia matalan kynnyksen kaupunkitiloja, jotka myös alueen maahanmuuttajataustaiset asukkaat tuntisivat omakseen. Muutenkin pidettiin tärkeänä, että alueen väkiluvun kasvaessa huolehditaan myös sosiaalisesta kestävyydestä.

Useampikin ryhmä ideoi Matinkylän vanhan terveysaseman hyödyntämistä yhteisöllisenä asukastalona tai nykyisen asukaspuiston kehittämistä paremmaksi. Olarin talvipuutarhan kunnostusta nuorten omaksi tilaksi kannatettiin. Myös Matinkylän kartanon aluetta voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin erilaisten kulttuuritapahtumien paikkana. Kulttuurin ja taiteen toivottiin levittyvän näkyvämmin erilaisista tiloista kaupunkiympäristöön.

Espoon alueiden tulevaisuudesta jatkuu

Alueellisia Meidän Espoo 20X0 -keskusteluiltoja on kevään aikana tulossa vielä kuusi kappaletta. Seuraavat keskustelut pidetään etänä 8.3. Espoonlahden ja 22.3. Pohjois-Espoon tulevaisuudesta.

Keskusteluilloista kertyviä muistiinpanoja hyödynnetään myöhemmin Espoon kaavoituksessa, asukkaiden osallisuusmahdollisuuksien parantamisessa, kestävän kehityksen työssä sekä Espoon työväenopiston koulutustarjonnassa.

Katso seuraavien keskusteluiltojen ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan puhumaan oman asuinalueesi tulevaisuudesta!

Meidän Espoo 20X0 -kokonaisuus sisältää myös huippupuhujien tähdittämiä teemailtoja sekä tulevaisuustyöpajan. Katso koko ohjelma osoitteesta espoo.fi/20X0

  • Kaavoitus
Matinkylä