Meidän Espoo 20X0: Yhteisöllisyys, lähiluonto ja kulttuuri avaimia Tapiolan seudun hyvään tulevaisuuteen

3.2.2022 10.32Päivitetty: 3.2.2022 12.44
Kuva Tapiolasta ja kuvassa myös teksti, jossa lukee "Meidän Espoo 20X0, puhetta tulevaisuuden kaupungista".

Meidän Espoo 20X0 -keskusteluiltojen kokonaisuus käynnistyi 1.2.2022 Tapiolan keskustelulla. Tilaisuudessa asukkaat puhuivat vapaasti Tapiolan seudun tulevaisuudesta yhdessä kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden kanssa. Koronatilanteen vuoksi etänä pidettyyn tapahtumaan osallistui noin 40 asukasta.

Tapiola on asukkailleen rakas etenkin vehreän luontonsa, kulttuuripalvelujensa ja kunnianhimoisen arkkitehtuurinsa ansiosta. Osallistujat ylistivät alueen puistoja ja viheralueita, viihtyisää kulttuurihistoriallista rakentamista, kävelyreittejä ja hyviä julkisia yhteyksiä. Niiden piirteiden myös toivottiin säilyvän alueen tuleville sukupolville.

Osallistujat kokivat, että yhteisöllisyys on Tapiolassa iso voimavara. Tarve yhteistoiminnalle, sen koordinoinnille ja siihen sopiville tiloille tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa. Asukkaiden mielestä yhteisöllisyyden muodot voivat muuttua, mutta sen kokemisen tarve pysyy iästä ja elintasosta riippumatta.

Tapiolan alkuperäinen arkkitehtuuri oli monelle asukkaalle asukkaille sydämen asia. Moni tuntui myös pelkäävän, että liian korkea ja tiivis rakentaminen kadottaa kaupunginosan kulttuurihistorialliset ominaispiirteet.

Useammassa pienryhmässä toivottiin, että aluetta kehitettäisiin kokonaisuutena, korjausrakentaminen, kunnossapito ja eri aikakerrostumat huomioiden. Lisäksi toivottiin, että Tapiolassa uskallettaisiin tulevaisuudessa tehdä myös uutta kunnianhimoista arkkitehtuuria.

Vaikka puhe pyöri paljon Tapiolan keskustan ympärillä, näkivät osallistujat myös muut lähialueet tärkeinä seudun tulevaisuudelle. Otaniemi nähtiin kestävän elämän innovaatiota tuottavana tiede- ja liike-elämän tärkeänä keskittymänä. Keilaniemen kasvu koettiin mielenkiintoisena mahdollisuutena ja alueen vilkastumisen kannalta tärkeänä. Mankkaan ja Laaja-lahden pientaloasumista pidettiin myös tärkeäksi osaksi seudun elinvoimaisuutta.

Lähiluonto, kulttuuri ja yhdessä tekeminen korostuvat tulevaisuudessa

Keskusteluissa nousi esiin, että erityisesti pandemia-aika ja etätyöt ovat lisänneet lähiluonnon ja lähivirkistysalueiden merkitystä. Eräässä pienryhmässä nähtiin jopa, että lähipuistot ja metsät ovat tulevaisuudessa harvinaista luksusta, jota ei kaikkialta löydy. Tapiolan seudun puistoista, metsistä ja muista virkistysalueista toivottiin pidettävän hyvää huolta, jotta ne säilyisivät tuleville sukupolville.

Myös Tapiolan kulttuuritarjonnan säilyttäminen ja kehittäminen nähtiin tulevaisuuden kannalta tärkeänä. Toivottiin sekä Weegeen, Kino Tapiolan ja teatterin kaltaisten vetovoimaisten kulttuuripalveluiden että alueen yhteisöistä kumpuavan ruohonjuuritoiminnan vahvistamista. Ulkotapahtumat ja monipuolista tekemistä mahdollistavat yhteiskäyttötilat nähtiin niin ikään mahdollisuutena, joka toisi tulevaisuuden Tapiolaan yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä.

Ilmastotavoitteet ja asukkaiden ääni paremmin esiin

Keskustelussa nousi esiin, että kaupungin halutaan tukevan ilmastotavoitteita ja kestävän elämäntavan edellytyksiä. Kaupungin tekemästä kestävän kehityksen työstä myös toivottiin lisää tietoa.

Tapiolan toimiva kävelykeskus, palveluiden sijainti lähellä sekä hyvät pyöräilyn ja julkisen liikenteen yhteydet nähtiin tärkeänä sekä viihtyisyyden että ilmaston kannalta. Ainoan uusi kauppakeskus sai kiitosta, mutta tulevaisuuden Tapiolassa toivottiin olevan sijaa myös kävelijää palveleville kivijalkaliikkeille, eurooppalaistyyppisille terassikahviloille, katutaiteelle ja viihtyisille piazzoille.

Asukkaat ehdottivat, että Tapiola voisi olla kestävän elämäntavan ja kaupunkirakenteen edelläkävijä, ja mahdollinen autottoman kaupungin kokeilupaikka. Eräässä ryhmässä visioitiin Tapiolasta myös urbaanin kaupunkikaupunkiviljelyn vehreää ja vetovoimaista keskittymää.

Lähes kaikissa pienryhmissä nousi esiin toive siitä, että asukkaat voisivat vaikuttaa Tapiolan alueen kaavoihin ja muihin uudistuksiin enemmän, säännöllisemmin ja aikaisemmassa vaiheessa. Osallistavampi ja sukaslähtöisempi kaupunkisuunnittelu nähtiin toivottavana tulevaisuuden suuntana, ja sen ajateltiin tukevan myös alueen muuta yhteisöllisyyttä.

Keskustelu Espoon alueiden tulevaisuudesta jatkuu

Puhutaan Tapiolan seudusta -keskusteluilta käynnisti Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjaan kuuluvat keskustelut, joita käydään kevään aikana vielä kahdeksan kappaletta. Seuraavat keskustelut pidetään 8.2. Keski-Espoon ja 1.3. Matinkylän suuralueiden tulevaisuudesta.

Ensimmäisestä keskusteluillasta kertyi jo parikymmentä sivua muistiinpanoja. Niitä hyödynnetään myöhemmin Espoon kaavoituksessa, asukkaiden osallisuusmahdollisuuksien parantamisessa, Kestävän kehityksen työssä sekä Espoon työväenopiston koulutustarjonnassa.

Katso seuraavien keskusteluiltojen ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan puhumaan oman asuinalueesi tulevaisuudesta!

Meidän Espoo 20X0 -kokonaisuus sisältää myös huippupuhujien tähdittämiä teemailtoja sekä tulevaisuustyöpajan. Katso koko ohjelma osoitteesta espoo.fi/20X0

  • Kaavoitus
  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys