Metsälinnunreitin asukkaat haluavat vaalia alueen pientaloidentiteettiä

Julkaistu: 8.10.2021 11.33
70-luvun lopun kaksikerroksisia puutaloja vehreässä ympäristössä.
Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa kerrostaloasuntoja tälle HOASin omistamalle tontille.Kuva: Espoon kaupunki

Metsälinnunreitin varrelle laaditaan asemakaavan muutosta. Asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuus 6.10. klo 17–19. Etätilaisuuteen osallistui lähes 40 asukasta. Kaava-alue sijaitsee Lintuvaarassa, Leppävaaran suuralueella.

Alustavissa suunnitelmissa HOASin omistamalle tontille tutkitaan kerrostaloasuntojen rakentamista. Lisäksi tutkitaan viereisen päiväkodin tontin laajentamista. Tavoitteena on myös turvata liito-oravan reitti kasvattamalla puistoaluetta. Lisäksi halutaan varmistaa Metsälinnunreitin liikenneturvallisuus.

Valtaosa osallistujista ilmaisi painokkaasti, etteivät korkeat kerrostalot sovi Lintuvaaran ilmeeseen eivätkä pientaloalueen identiteettiin. Vaihtoehdoiksi ehdotettiin matalampaa, Townhouse-tyyppistä rakentamista tai pientaloja.

– Keskustelusta välittyi selvästi, että pientaloalueen identiteetti, vehreys ja turvallisuus ovat tärkeitä arvoja Metsälinnunreitin asukkaille. He toivoivat, ettei pientaloidylliä rikottaisi, vaan uusi asuinalue suunniteltaisiin viihtyisäksi ja ympäristön nykyilmeeseen sopivaksi, summaa vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio tuoreeltaan keskustelun antia.

Päiväkodin laajennusmahdollisuus sai enimmäkseen myönteisen tai neutraalin vastaanoton. Osa asukkaista ilmaisi huolensa siitä, että melu alueella lisääntyy, jos päiväkodin kokoa kasvatetaan. Keskustelun yhteydessä nousi esiin myös huoli siitä, onko alueella tarpeeksi kouluja suhteessa lasten määrään.

Toiveena vehreä ilme ja turvallinen koulutie

Osana kaavatyötä halutaan selvittää, miten alueen liikenne olisi asukkaiden mielestä paras järjestää. Selvästi eniten suosiota sai vaihtoehto, jossa Lintumetsäntien ja Metsälinnunreitin välissä ei ole läpiajoa. Tärkeimmäksi perusteluksi nähtiin alakoululaisten koulumatkan turvaaminen.

Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua alueen joukkoliikenneyhteyksistä. Tällä hetkellä alueelle kulkee vain yksi bussilinja, mutta yhteyksiä on tarkoitus parantaa lähitulevaisuudessa. Joukkoliikenteen yhteyksistä vastaa HSL.

Liikenne-teemojen lisäksi kaavamuutoksen vaikutukset alueen luontoon herättivät huolta asukkaissa. Vehreän yleisilmeen ja puiden säilyttämistä pidettiin tärkeänä. Myös puutteet alueen liito-oravayhteyksissä nostettiin esiin. Ne vaatisivat vahvistusta etenkin teiden ylitysten kohdalla.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja kaava-aineistoon

Tilaisuuden tallenne, esitysmateriaalit sekä kooste asukaskeskustelusta löytyvät kaavan verkkosivulta(ulkoinen linkki). Tallenne on katsottavissa 22.10.2021 asti.

Metsälinnunreitin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto on nähtävillä 19.10.2021 asti  kaavan verkkosivulla(ulkoinen linkki).

Seuraava vaihe on kaavaehdotus, joka tulee nähtäville todennäköisesti vuoden 2022 puolella. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavan verkkosivulla(ulkoinen linkki) ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki).

  • Kaavoitus
Leppävaara