Tarkennuksia luonnonsuojelualueiden kaavamerkintöihin ja -määräyksiin

Julkaistu: 3.9.2021 5.49Päivitetty: 3.9.2021 7.44

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021. Luonnonsuojelualueiden merkintöjä ja määräyksiä on selkiytetty hyväksytyssä yleiskaavassa kaavaehdotuksen jälkeen.

Kaavaehdotuksessa kaikista suojelualueista käytettiin yleistä suojelualueen merkintää (S). Voimassa olevien yleiskaavojen mukaiset suojelualueet on nyt merkitty luonnonsuojelualueen merkinnällä (SL). Luonnonsuojelualueen merkinnällä (SL) on lisäksi merkitty jo perustetut suojelualueet, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet sekä Metsähallituksen suojelutarkoituksiin hankkimat alueet. Uusimaa-kaavan 2050 valmistelussa esitetyt uudet suojelualueet on merkitty suojelualueen merkinnällä (S).

Muutoksella on tarkoitus selkiyttää suojelutavoitetta

Yleiskaavan hyväksymisvaiheessa suojeltavaksi tarkoitettuja alueita ei ole lisätty, ainoastaan merkintätapaa on muutettu suhteessa nähtävillä olleeseen yleiskaavaehdotukseen. Suojelualueiden suojelun keinovalikoima on pysynyt samana kuin yleiskaavaehdotuksessa.

Yleiskaavan suojelualuemerkintä ei ole rauhoituspäätös eikä se pakota maanomistajaa luonnonsuojelualueen perustamiseen. Maanomistaja ei voi kuitenkaan ryhtyä yleiskaavan suojelualueilla maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattavissa oleviin toimenpiteisiin ilman Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa.

Suojelualueiden rajaukset voivat tarkentua tarkempien selvitysten, perustamispäätösten tai jatkosuunnittelun yhteydessä.

Toimintaohjeita:

  • Lisätietoja luonnonsuojelualueen toteuttamiseen löytyy kaavaselostuksen sivulta 65.

  • Mikäli haluatte suojella omistamanne alueen, on siihen erilaisia vaihtoehtoja. Suojelualueen perustamisessa neuvontaa antaa Espoon kaupungin ympäristökeskus (ymparisto@espoo.fi).

  • Maisematyöluvasta voitte olla yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen lupavalmisteluun (kskluvat@espoo.fi).

Liitteenä ovat tarkistetut kaavamääräykset sekä kartta, joka havainnollistaa kaavamerkintöjä.

Lisätietoja:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan verkkosivut

Erikoissuunnittelija Tanja Hämäläinen,  040 639 4601

Yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka, 043 825 5230

 

 

  • Luonto
Espoon keskusKalajärviKauklahti