Rakentaminen ja maaperä

Rakennuspaikan maaperän laatu vaikuttaa rakennuksen perustamistavan valintaan. Alustavaa tietoa tontin maaperästä sekä rakennettavuudesta saa geotekniikkayksikön laatimista maaperä- ja rakennettavuuskartoista.

Kunnat velvoitetaan erinäisillä säännöksillä ja määräyksillä selvittämään riittävässä määrin maaperän laadun niillä alueilla, joihin kaavoitus ja rakennustoiminta kohdistuu. Näistä kunnan kokoamista ja tekemistä maaperätutkimuksista on myös hyötyä pienrakentajille, niin tontin ostamis- kuin esisuunnitteluvaiheessakin.

Pientalon perustaminen on suhteellisen ongelmatonta kalliolle, moreenille tai tiiviille kitkamaalle rakennettaessa. Ongelmat esiintyvät tavallisesti pehmeikköolosuhteissa, jotka Espoossa ovat yleensä savikkoja. Sisäasiainministeriön rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä yleensä ennakolta jokaisen luvanvaraisen rakennushankkeen yhteydessä.

Perustamistavan valintaan vaikuttaa maaperän laatu ja sen kuormituksen suuruus. Perustamistapa voidaan määritellä luotettavasti ainoastaan kunnollisen pohjatutkimuksen ja sen perusteella tehdyn geoteknillisen suunnitelman perusteella. 

Geotekniikkayksikkö on laatinut maaperä- ja rakennettavuuskartat koko Espoon alueelta, joista rakentaja saa alustavaa tietoa tontin maaperästä sekä rakennettavuudesta.

Koko Espoo