Rakennuslupaprosessin pääperiaatteet

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin ja korjaamiseenkin tarvitaan yleensä rakennuslupa. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Lupahakemukset tehdään verkossa sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ensimmäisenä tehtävänä on hankkia ammattitaitoinen ja pätevä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa oikea-aikaisesti tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennushankkeessa tarvittavat asiakirjat, näiden täydennystarpeet ja toimittamisvelvollisuus sekä tarvittava viranomaishyväksyntä tai -lupa. Hankkeen pääsuunnittelija hoitaa lupahakemuksen täyttämisen ja liiteasiakirjojen lataamisen sähköiseen asiointipalveluun sekä yhteydenpidon rakennusvalvontaan.

Rakennuslupaa varten tarvittavat suunnittelun lähtötiedot (kartta-aineisto) rakennuspaikan osalta tilataan kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittauspalveluista osoitteesta karttatilaus@espoo.fi.

Mikäli kiinteistöön kohdistuu käyttöoikeuksia (rasitteita), tulee tilata myös kiinteistörekisteriote kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta kaupunkimittaus@espoo.fi tai puh. 09 816 25500. Käyttöoikeusalueet näkyvät kartta-aineistossa alueina ja K-alkuisin tunnuksin (esim. K277). Kiinteistörekisteriotteelta käy ilmi käyttöoikeuden tyyppi ja rasitteeseen oikeutetut kiinteistöt. Käyttöoikeudet saattavat rajoittaa tontin käyttöä / suunnittelua.

Ennakkokäsittely käynnistää lupaprosessin

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa painotetaan ennakkokäsittelyn ja -neuvottelun merkitystä. Lupahankkeen käynnistämiseksi lupa perustetaan sähköiseen asiointipalveluun, missä pääsuunnittelija pyytää ennakkokäsittelyä viestikentän kautta ennakkokyselyllä.

Pääsuunnittelija tarkastaa lupahakemuksen sisällön

Kohdassa Rakentamisen lupien lupakäsittely on erikseen suuria ja pieniä hankkeita koskien ohjeet lupahakemuksen ja suunnitelmien sisällöstä ja niiden tarkastamisesta. Kun lupahakemus on valmis, pääsuunnittelija tarkastaa lupahakemuksen sekä suunnitelmien ja liitteiden sisällön ko. ohjeen avulla. Kun pääsuunnittelija on tarkastanut, että säännösten ja ohjeen mukaiset asiakirjat on toimitettu asiointipalveluun, hän ilmoittaa lupahakemusasiakirjojen valmistumisesta ohjeessa esitetyllä tavalla.

Lupahakemukseen liittyvä viestintä

Kaikki lupahakemukseen liittyvät kysymykset ja muut viestit lähetetään sähköisen asiointipalvelun ”Ennakkokyselyt ja viestit” osion kautta.

Lupahakemuksen käsittelyaika

Tällä hetkellä lupahakemusten ruuhkautumisesta johtuen emme pysty antamaan arvioitua lupakäsittelyaikaa. Hankkeiden käsittely nopeutuu kun otatte huomioon näillä sivuilla esitetyt lupahakemusten valmistelua koskevat ohjeet. Asiakirjojen puutteet pidentävät käsittelyaikaa. 

Koko Espoo