Opiskelijahuolto - Viherlaakson lukio

Opiskelijahuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijahuolto toteutuu ensisijaisesti yhteisöllisenä ja tarvittaessa yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Opiskelijahuoltoa toteuttaa koko henkilökunta, mutta yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon kuuluvat opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä erityisopettaja-, kuraattori- ja psykologipalvelut.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto

Yhteisöllisen opiskelijahuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta lukioyhteisössä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Toteuttamisessa otetaan huomioon sekä aikuistuvien nuorten itsenäisyyden tukeminen että huoltajien osallistuminen.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto

Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia terveydenhuolto- sekä erityisopettaja-, psykologi- ja kuraattoripalveluita. Opiskelija voi itse hakeutua opiskelijahuollon palveluihin, mutta tarvittaessa hänet voidaan myös ohjata hakemaan palveluja. Ne ovat opiskelijalle vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Erityisopettaja

Erityisopettaja kartoittaa ensimmäisten kouluviikkojen aikana lukiseulan avulla mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia. Vapaaehtoiseen lukiseulaan voivat osallistua kaikki ensimmäisen vuositason opiskelijat 1. periodin aikana. Lukiseulaan osallistumista suositellaan. Lukiseulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölukitestiin.

Oppimiseen liittyviin erityisvaikeuksiin on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea. Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Lisätietoa kannattaa kysyä erityisopettajalta, apulaisrehtorilta tai rehtorilta.

Jos yksilötestissä havaitaan lukivaikeus, johon liittyy kielellisen prosessoinnin hitaus, opiskelijalla on mahdollisuus anoa lisäaikaa lukion kokeisiin. Lisäaikaa myönnetään harkinnan ja tarpeen mukaan niihin kokeisiin, joissa siitä on todellista hyötyä opiskelijalle.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia siitä, että apulaisrehtorilla on tieto lisäajan käytöstä 2 viikkoa ennen koeviikkoa.

Yksilötestissä havaitun keskivaikean tai vaikean lukivaikeuden perusteella opiskelija voi anoa lisäaikaa YO-tutkintonsa kokeisiin. Lisäaikaa anotaan ennen kuin opiskelija ilmoittautuu ensimmäistä kertaa YO-tutkintoon. Jos opiskelija aloittaa YO-tutkinnon 3. opintovuoden syksyllä, lisäaikaa haetaan huhtikuussa 2. opintovuoden keväällä. Lisätietoa saa rehtorilta ja Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta Määräykset ja ohjeet(ulkoinen linkki).

Erityisopettajien yhteystiedot:

Juuli Puhto
puh. +358 40 6369156
juuli.puhto(at)opetus.espoo.fi
Paikalla ma, ti, (pe).
Työhuone sijaitsee 2. kerroksessa.

Anna Kylmänen
puh. +358 40 6364934
anna.kylmanen(at)opetus.espoo.fi
Paikalla ma–pe.
Työhuone sijaitsee 2. kerroksessa.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan työn ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteina on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä rokotus-, seksuaalineuvonta-, raskaudenehkäisy-, päihde- ja mielenterveysasioissa sekä muissa terveyteen liittyvissä asioissa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus tulla terveydenhoitajan terveystarkastukseen. Tarpeen mukaan terveystarkastukseen voi varata ajan milloin tahansa opiskelun aikana. Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata opiskelijan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotoille.

Opiskelijaterveydenhuollon lääkärin terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastus painottuu sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen terveydentilan ongelmien havaitsemiseen.

Kutsunnanalaisille pojille ja varusmiespalvelukseen hakeutuville tytöille tehdään ennakkoterveystarkastus.

Lääkärin kannanotto on tärkeä opiskelukykyä ja opinnoissa selviämistä uhkaavissa tilanteissa, mm. mielenterveyden ongelmissa, joiden selvittely ja hoito suunnitellaan yhdessä terveydenhoitajan ja muiden opiskelijahuollon ammattilaisten kanssa. Sairauksien tarkempi diagnostiikka ja hoito sekä pitkäaikaissairauksien seuranta eivät sisälly opiskelijaterveydenhuoltoon, vaan tarvittaessa opiskelija ohjataan terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon. Opiskelijaterveydenhuollon sairaanhoito on opiskelukykyä ylläpitävää hoitoa. Opiskelijaterveydenhuollossa ei kirjoiteta sairauslomatodistuksia.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitajan yhteystiedot:

Petra Sundqvist-Nyholm
puh. +358 43 8253352
petra.sundqvist-nyholm(at)luvn.fi

Keskitetty opiskeluterveydenhuolto palvelee Espoon keskuksessa, osoite: Kamreerintie 2 A, puh. +358 29 1512690 (arkisin klo 9–13). Keskitetyssä on arkisin avo-vastaanotto klo 8–9, jolloin voi tulla käymään ilman ajanvarausta.

Psykologi

Yksilötapaamisilla lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen.

Lukiopsykologin vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuudensuunnitelmat.

Lukiopsykologin vastaanotolla järjestettävät yksilölliset tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan opiskelijan kanssa.

Tapaamiset järjestetään työpäivän aikana, ja tarvittaessa psykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppituntia varten. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.

Psykologin yhteystiedot:

Sanna Kuivila
puh. +358 43 8273465
sanna.kuivila(at)luvn.fi
Paikalla ti, ke, (to).
Työhuone sijaitsee 4. kerroksessa.

Kuraattori

Lukiokuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tapaamisissa on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi, jos opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät, tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, tai kun haluat ylipäätään keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Tapaamisaika kuraattorille kannattaa varata etukäteen Wilma-viestillä, tekstiviestillä, puhelimitse tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Kuraattorin yhteystiedot:

Satu Lampinen
puh. +358 40 6343164
satu.lampinen(at)luvn.fi
Paikalla pääsääntöisesti ma ja pe.
Työhuone sijaitsee 4. kerroksessa.