Suunnittelualue on rajattu opaskarttaotteeseen sinisellä.

Vanha-Mankby

PuistotKauklahti

Espoon kaupunkitekniikan keskuksella on käynnissä puistosuunnitelmien laatiminen Vanha-Mankbyn ja Finnsbergetin muinaismuistoalueesta, Finnsinmäen puistosta sekä pysäköintialueesta. Mankby on yksi Suomen parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kylätontteja. Alueella on tehty arkeologisia kaivauksia vuosina 2007-2013 ja tutkimuksilla on saatu uranuurtavaa lisätietoa keski-aikaisista kylistä. Työn tavoitteena on mahdollistaa arkeologisen puiston perustamisen uudeksi nähtävyydeksi. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 15.6.2022.

Vaihe

Lainvoimainen

Puistosuunnitelmaluonnos käsittää mm. uusia erilevyisiä ja -tyyppisiä polkuja ja puistoreittejä, keskeisen kyläalueen ja siihen liittyvien lähipeltojen palauttaminen avoimeksi, metsän käsittelyä mm. näkymien avaamiseksi ja reunapuuston turvalliseksi saattamiseksi, kaivausalueiden merkitsemistä, infotauluja ja paviljongin sekä muita puistokalusteita. Oleva pysäköintialue virallistetaan suunnitelman myötä.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus 16.3.2021 ja palautetta oli mahdollista antaa 28.3.2021 mennessä. Tämän jälkeen alueella on tehty koe­kaivauksia, tarkennettu suunnitelmia ja lisäksi metsäsuunnittelija on käynyt inventoimassa metsä­varoja ja laatinut puistosuunnitelmaa palvelevan luonnonhoidon toimenpide-ehdotuksen. Koska tämä osuus ei ollut kommentoitavissa aikaisemmin pyydämme nyt erikseen palautetta.

Metsävaratiedosta ja luonnonhoitotoimenpiteistä pyydettin kommentteja sähköpostitse tai puhelimitse 6.3.2022 mennessä.

Puistosuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 25.4.-9.5.2022. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 15.6.2022.

Metsäkuviot on kartoitettu nykyisen maastossa olevan tilanteen mukaan ja luonnonhoidon toimenpide-ehdotuksissa on huomioitu puistosuunnitelma sekä olevat kulttuuriympäristö- ja luontoarvot. Luonnonhoidon kunnossapitoluokat eroaa puistosuunnitelmaluonnoksessa esitetystä hoitoluokista koska siinä on esitetty toteutuksen jälkeinen tilanne. Itse kylän alue ja sen lähipellot on suunnitelman mukaan tarkoitus palauttaa aikaisempaan avoimeen tilaansa (noin 1970-luvulla pellot ovat alkaneet metsittymään(ulkoinen linkki)), jolloin kunnossapitoluokka M1 Arvometsä muuttuu S Suojelualueeksi. Myöhemmin laadittavalla tarkemmalla hoito- ja käyttösuunnitelmalla tavoitteena tulee olemaan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ylläpitäminen, käytössä olevat hoitoresurssit ja -menetelmät huomioiden.

Puistoa toteutettaneen vaiheittain ja suunnitelmaluonnos esittää toimenpiteet laajimmillaan.

Yhteystiedot

Kristina Rocha

Maisema-arkkitehti+358 43 8249073Tekniikantie 15, Otaniemi

Tero Alatalo

Metsäsuunnittelija+358 43 8266445

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100