Ilmakuvassa on Marinpuiston sijainti merkitty kartalle keltaisella viivalla.
Kuva: Kaupunkitekniikan keskus

Marinpuisto

PuistotEspoonlahti

Länsiväylän eteläpuolelle kaavoitetun Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katujen ja aukioiden rakentaminen on aloitettu vuonna 2020. Metrokeskuksen valuma-alueen hulevedet tullaan ohjaamaan mereen Espoonlahden rannalla sijaitsevan Marinpuiston kautta. Kuitenkin ennen hulevesien laskemista mereen osa vesistä ohjataan Marinpuiston pohjoisosaan toteutettaviin hulevesipainanteisiin, joissa hulevesille toteutetaan laadullista viivytystä.

Vaihe

Lainvoimainen

Suunnitelman sisältö

Puistoalueelle jätetään luonnontilaista maastoa ja nykyistä puustoa aluskasvillisuuksineen, jotta alue toimii edelleen suojavyöhykkeenä asutuksen ja rannan välissä. Nykyisiä puita poistetaan vain harkitusti. Puistoon istutetaan muutamia uusia puita poistettavia puita korvaamaan.

Puistoalueelle rakennetaan Kivenlahden metrokeskuksen alueelta hulevesiä johtava hulevesiviemäri sekä siihen liittyvät hulevesiä viivyttävät hulevesirakenteet. Hulevesien laadullista viivytystä tehdään olemassa olevia ojia ja hulevesiä luontaisesti kerääviä kasvillisuuspainanteita hyödyntäen ja niitä kunnostaen. Hulevesirakenteisiin liittyen rakennetaan uusia hulevesiputkia ja -rumpuja, sekä toiseen painanteeseen tehdään salaojitus. On oletettavaa, että painanteissa on vettä pääosan ajasta vain kohtuullisen vähän tai ei ollenkaan.

Puistokäytäviä kunnostetaan ja valaistus uusitaan. Jatkossa puistokäytävien leveydet tulevat olemaan pääosin 3 metriä, paitsi Marinsatamanpolun leveys on jatkossa edelleen 2 metriä. Marinpuistonpolun yläpintaa korotetaan, jolloin käytävä toimii myös hulevesiä padottavana rakenteena. Käytävien varteen sijoitetaan penkkejä ja roska-astioita. Hulevesipainanteet ja puistokäytävien reunat maisemoidaan niityllä ja maisemoinnissa hyödynnetään paikalta kuorittuja pintamaita. Puistoalueiden reunapuustoa kehitetään rakentamisen yhteydessä metsänhoidollisin keinoin, mutta muuten puistoalueet pyritään säilyttämään luonnontilassa.

Vuorovaikutus

Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katujen ja aukioiden sekä Marinpuiston yhteinen yleisötilaisuus pidettiin Espoon kaupunkitekniikan keskuksen tiloissa Tekniikantie 15:sta, 27.3.2019. Suunnitelmista sai antaa palautetta tilaisuuden jälkeiset kaksi viikkoa. Puistoja koskevasta suunnitelmasta ei saatu palautteita tilaisuuden jälkeen. Suunnitelmat olivat esillä sekä kaupungin nettisivuilla ja Tekniikantie 15 näyttelytilassa.

Yhteystiedot

Heli Enberg

Ympäristösuunnittelija+358 43 8248459Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100