Espoonlahden keskukseen liittyvät kadut

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Espoonlahden keskuksen katusuunnitelmat liittyvät metrokeskuksen ja Lippulaivan kauppakeskuksen rakentamiseen. Espoonlahdenkatu on alueellinen kokoojakatu, pyöräilyn laatureitti ja tärkeä katu joukkoliikenteelle. Maakravunkuja, Solmukuja ja Merikarhunkuja ovat päättyviä tonttikatuja. Espoonlahdentori ja Solmutori ovat kevyen liikenteen käytössä olevia katuaukioita. Espoonlahdenreitti on kevyen liikenteen yhteys. Kipparinkatu on paikallinen kokoojakatu, jolla on linja-autoliikennettä.

Kaavan nimi

Espoonlahden keskus, muutos (Espoonlahden metroasema ja Lippulaiva)

Vaihe

Lainvoimainen

Katuluokat

Espoonlahdenkatu on liike- ja asuinkerrostaloaluetta palveleva alueellinen kokoojakatu ja pyöräilyn laatureitti. Katu liittyy luoteispäästään Espoonlahdenrantaan ja kaakkoispäässä Espoonlahdentiehen. Espoonlahdenkatu on tärkeä katu joukkoliikenteen kannalta; Lippulaivan uudisrakennuksen kautta johtavat jalankulkuyhteydet Espoonlahden metroasemalle. Lisäksi Espoonlahdenkadun varteen on tulossa metron syöttöliikennettä palveleva bussiterminaali ja kaksi Lippulaivan kauppakeskuksen asiakaspysäköintiä ja metron liityntäliikennettä palvelevaa ajoluiskaa.

Maakravunkuja, Solmukuja ja Merikarhunkuja ovat kerrostaloalueen päättyviä tonttikatuja. Merikarhunkuja tulee palvelemaan jatkossa metron saattoliikennettä.

Espoonlahdentori ja Solmutori ovat kevyen liikenteen käytössä olevia katuaukioita. Niillä molemmilla on metron sisäänkäynnit. Espoonlahdentorilta on Lippulaivan kiinteistön läpi jalankulkuyhteys (Kipparinreitti) Espoonlahdenkadulle.

Espoonlahdenreitti on Espoonlahdentorin ja Solmutorin välinen tärkeä kevyen liikenteen yhteys. Katujakson alkuosalla (Merikarhunkujalta) on huoltoajo sallittu.

Koko suunnittelualue on esteettömyyden erikoistasoa.

Poikkileikkaukset

Espoonlahdenkatu on lähtökohtaisesti 2-ajoratainen ja 2-kaistainen ja sillä on molemmin puolin kevyen liikenteen väylä, joka on 4,00 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Maakravunkuja on kolmikaistainen ajorata. Ajoradan luoteispuolella on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie; leveys on 3,50 metriä ja kaakkoispuolella on jalkakäytävä, jonka leveys on 3,00 metriä.

Solmukuja on kolmikaistainen ajorata. Ajoradan kaakkoispuolella on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 3,00 metriä.

Merikarhunkuja on 6,00 metriä leveä ajorata. Ajoradan kaakkoispuolella on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätien, jonka leveys on 3,50 metriä.

Espoonlahdenreitin luoteispäällä on huoltoajo sallittu. Tällä osuudella ajoradan leveys on 3,50 metriä. Ajoradan rinnakkaisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,50 metriä. Espoonlahdenreitin keski- ja eteläosalla raitin leveys vaihtelee noin 4 – 15 metrin välillä.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Espoonlahdenkadun, Espoonlahdenreitin sekä niihin liittyvien uusien katujen, raittien ja toriaukioiden valmistuttua ne muodostavat alueelle nykyistä rakennetumpia kaupunkitiloja ja reittejä. Alueella pyritään säilyttämään paikalle tyypillinen merellinen tunnelma hyödyntämällä ympäristörakentamisessa nykyisinkin käytössä olevia elementtejä.

Kasvillisuus, pintamateriaalit ja kalusteet

Alueen omaleimainen katu-, raitti- ja puistoalueiden ilme sekä kaikkien alueiden (erityisesti puistojen) nykyinen maanpinta, kalliopinta sekä kasvillisuus pyritään säilyttämään tehden vain uudistettavien kohtien vaatimat pakolliset, mutta laajat muutostyöt.

Espoonlahdenkadun ja siihen liittyvien tonttikatujen sekä Merikarhunkujan ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat pääsääntöisesti asfalttia. Keskikaistoille istutetaan pensaita, Espoonlahdenkadulla välikaistojen leveämmät osat kivetään, lisäksi niille sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan pyöräpysäköintiä sekä puita (kantaville kasvualustoille). Vähemmän keskeisillä kohdilla välikaistat nurmetetaan. Linja-autopysäkkien odotusalueet, Espoonlahdenreitti ja siihen liittyvät toriaukiot toteutetaan betonikivipintaisina. Reunatuet, muurit, portaat sekä Espoonlahdenkadun ajorata Ulappatorin edustalla ja Espoonlahdenreitin huoltoajolle sallittu - osuus ovat luonnonkiveä. Pintamateriaalien väreinä käytetään erilaisia harmaan sävyjä lähes mustasta hyvin vaaleaan harmaaseen.

Kalusteet ja varusteet ovat korkeatasoisia valmiskalusteita. Kaikki yleiset alueet valaistaan, valaisinpylväät maalataan.

Kuivatus ja vesihuolto

Suunnittelualueelta johdetaan hulevesiä kolmeen suuntaan, Espoonlahdenkadulta Ulappakadun kautta edelleen Amiraalimäelle alueelle päin, Solmukujan kautta Espoonlahdentien suuntaan sekä länteen Merikarhunkujan kautta.

Katujen rakenteet

Katujen ja raittien rakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Meluesteitä ei tarvita.

Ladattavat tiedostot

Yhteystiedot

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100