Ympäristö- ja rakennuslautakunta

1.8.2021 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvontakeskus yhdistyivät uudeksi ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseksi. Valtuusto valitsi 30.8.2021 uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu luottamusmieselin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunta toimii terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, eläinlääkintähuoltolaissa, tupakkalaissa ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta lääkelaissa tarkoitettuna valvonnasta tai muista kunnan tehtävien järjestämisestä vastaavana viranomaisena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, sekä Kirkkonummen kunnan muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Lautakunnan tehtävänä on päättää muun muassa ympäristö- ja maa-ainesluvista, ojituksiin liittyvistä erimielisyyksistä, luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta sekä antaa tarvittaessa määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Kaikkien yli 2000 kem2:n suuruisten rakennushankkeiden lupahakemukset käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa

Lautakunta antaa lausuntoja ja tekee esityksiä muille viranomaisille ympäristön- ja luonnonsuojelun huomioon ottamiseksi, ja käsittelee valvonta-asioita sekä hallinnollisia asioita.

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

Kokoussihteeri

vs. rakennuslakimies Eemi Mäntymaa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puh. 040 639 4885
Puhelinajat: ti, ke ja pe klo 9.30-10.30