Liikenne ja liikkuminen

Sujuva liikkuminen kodin, työpaikan, koulun ja palveluiden välillä helpottaa arkea.

Toimiva liikennejärjestelmä palvelee kaikkia. Ihmisten lisäksi myös tavaroiden, huoltoajoneuvojen, kunnossapitokaluston ja pelastusajoneuvojen tulee päästä liikkumaan kaupungissa sujuvasti.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnittelijat pitävät huolta, että erilaisten liikkujien tarpeet on huomioitu ja liikenteen haittavaikutukset minimoidaan.

Liikennesuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua

Espoon väkiluku kasvaa. Jotta liikenne ja sen tarvitsema tila eivät kasvaisi samassa suhteessa, uusia asuntoja kaavoitetaan erityisesti alueille, joilla on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kaupunkimaisiin keskuksiin voidaan rakentaa viihtyisää jalankulkuympäristöä, jossa kaikki arjessa tarvittava on helposti saavutettavissa.

Tavoitteena sujuva liikenne ja haittojen vähentäminen

Espoon liikennesuunnittelun tavoitteena on tukea erityisesti kulkumuotoja, joiden haittavaikutukset ovat ajoneuvoliikennettä pienemmät. Autot vaativat enemmän tilaa kaduilta, teiltä ja pysäköintipaikoilta kuin jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne. Autoliikenne aiheuttaa enemmän melua, päästöjä ja liikenneonnettomuuksia. Siellä, missä ajoneuvoliikenteen väyliä tarvitaan, voimme minimoida haittavaikutuksia toimintojen sijoittelulla, meluesteillä ja muilla suunnitteluratkaisuilla.

Muiden kulkumuotojen edistäminen helpottaa myös autoilua. Mitä useampi ihminen käyttää päivittäisessä liikkumisessaan jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, sitä sujuvampaa autoliikenne on.

Suunnittelua monessa mittakaavassa

Liikennejärjestelmää kehitetään ja liikennettä suunnitellaan monella tasolla. Suunnitelmien yksityiskohdat tarkentuvat ja toteutuksen aikajänne lyhenee, mitä tarkemmalle suunnittelutasolle siirrytään.

Espoo ja muut pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet valtion kanssa MAL-sopimuksen, jossa sovitaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suuntaviivoista. Helsingin seudun liikenne (HSL) vetää pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnittelutyötä. Yhteistyötä tehdään myös Uudenmaan liiton kanssa, joka laatii maakuntakaavan.

Liikennesuunnittelua eri kaavatasoilla

Liikenteen yleissuunnittelussa arvioidaan liikennemääriä ja liikenteen vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Yleiskaavassa osoitetaan liikenteen perusratkaisut, kuten tärkeimmät tiet ja kadut, joukkoliikenneyhteydet ja pyöräilyreitit.

Asemakaavan valmistelussa liikennesuunnittelu tarkentuu tonttikatujen, joukkoliikennepysäkkien, pysäköintipaikkojen sekä jalankulku- ja pyöräteiden tasolle. Asemakaavoituksessa varmistetaan, että kaikille liikenneratkaisuille on riittävästi tilaa yleisillä alueilla. Lisäksi tonttien sisäisten liikenneratkaisujen, kuten pysäköinnin järjestämisestä annetaan määräykset asemakaavassa.

Kaavoista kaduiksi

Espoossa kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluyksikkö vastaa yleis- ja asemakaavoituksen liikennesuunnittelusta. Kaupunkitekniikan keskus laatii sen jälkeen tarkemman katu- ja rakennussuunnitelman. Kaupunkitekniikan keskus vastaa myös katujen rakentamisesta, kunnossapidosta ja liikenteenohjauksesta kuten liikennevaloista ja -merkeistä.

Joukkoliikenteen suunnittelusta vastaa Helsingin Seudun Liikenne (HSL).

Koko Espoo