Vanhusneuvoston pöytäkirja 10/2022

 • Päätöksenteko
19.12.2022 12.52

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD                                   

Vanhusneuvoston kokous 10_2022

Aika:             7.12.2022 klo 12.30-16.00

Paikka:       Nh Pitkäjärvi, Otaniemi  

Kutsutut: Puheenjohtaja
Olli Männikkö

Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen Kaija Viitakoski
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen (klo 14.09 asti)
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa
Juhani Kytö
Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet
Esa Yletyinen
Elina Kylmänen
Marjo Eboreime
Anne Savolainen

Kh:n edustaja
Karin Cederlöf (klo 13.04-13.21 etäyhteydellä)

Sihteeri
Jenni Björksten

Muut:
Laura Malm-Grönroos (asia 5)
Marja-Liisa Karjula, Tuula Lehto, Henna Puolitaival (asia 6) etäyhteydellä
Anna-Leena Bergdahl (asia 8)

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

 1. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin Kalevi Kivistö pöytäkirjantarkastajaksi.

 1. Palveluverkkosuunnitelma, Laura Malm-Grönroos (12.35)

Laura Malm-Grönroos Kaupunkisuunnittelukeskuksesta esitteli pitkän aikavälin palveluverkon suunnitelmaa ja kertoi, millä tavalla Espoossa vuosikymmenien päähän katsovaa koko kaupungin kattavaa yhteistä palveluverkkoa tehdään yhteistyössä eri toimialojen kanssa. HYTET, jatkossa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, on myös mukana palveluverkkosuunnittelussa.

Pitkän aikavälin palveluverkon suunnittelussa huomioitavat näkökulmat ovat sijainti, yhteydet, mitoitus ja tila.  Espoon kasvava asukasmäärä tarkoittaa kasvavia palvelutarpeita. Tämä näkyy erityisesti uusilla alueilla päiväkotien ja koulujen kysynnän tarpeena, mutta kaikkien ikäryhmien tarpeet huomioidaan. Tämä hetken trendejä suunnittelussa ovat suuremmat yksikkökoot, palvelujen keskittäminen ja digitalisaatio.

Keskustelusta:

 • Liikenteen solmukohdat, alueiden työpaikkaomavaraisuus sekä teollisuuden ja yritysten toimitilatarpeet pyritään huomioimaan palveluverkkosuunnittelussa.
 • Pitkänajan palveluverkkosuunnittelussa ei ole tällä hetkellä huomioitu erityisesti järjestöjen tilankäyttötarpeita. Asia on noussut esille asukastilaisuuksissa.
 • Espooseen tarvittaisiin oma Sortti-kierrätysasema. Asia viedään tiedoksi KYT:ssä.
 • Ei ole tiedossa, tehdäänkö palveluverkkosuunnitelmassa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia (EVA).

 

Sovittiin, että yleiskaavaa käsitellään vanhusneuvostossa ensi vuonna.

Vanhusneuvoston terveiset palveluverkkosuunnitteluun:

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulma huomioitava korostetusti palveluverkon suunnittelussa, erityisesti kasvavan ikääntyneen väestön kannalta.
 2. Palveluverkkosuunnittelussa huomioidaan järjestöjen tilatarpeet:
 • Saatavilla riittävän suuria tiloja eri alueilla, joiden kapasiteetti ainakin 200 hlöä
 • Tilan yhteydessä mahdollisuus keittää kahvit ja paikka järjestön tavaroiden säilyttämiseen
 • Tiloja olisi saatavilla myös muualla kuin kiinteistöissä, joita koskee tiukat kokoontumisrajoitukset (esim. hoivakodit).

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

 1. Raahen seniorineuvola / Marja-Liisa Karjula, Tuula Lehto ja Henna Puolitaival etäyhteydellä (13.15)

Raahen seniorineuvolan edustajat kertoivat toiminnasta Raahen seudulla ja vastasivat kysymyksiin.

Asiakkaita motivoidaan käymään neuvolassa siten, että koko ikäryhmä Raahessa kutsutaan ikäluokkatarkastuksiin. Tällä haetaan tasalaatuisuutta ja tasa-arvoisuutta. Kutsu neuvolaan ja varattu aika lähetetään tiedoksi asiakkaalle kotiin.

Vaikuttavuutta on todennettu mm. siten, että ikätarkastuksissa käyneet ovat olleet aina aktiivisempia kuin aiempana vuonna. Päivystyskäyntejä ja kotihoidon asiakkuuksia on vähemmän Raahen alueella kuin muualla Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on laajentaa neuvolapalvelua muuallekin Pohjois-Pohjanmaalle.

Raahessa on saatu Valtionrahoitusta Seniorineuvolatoiminnan aloittamiseen. Kustannustehokkuutta on haettu siten, että terveydenhoitajat tekevät seniorineuvolan tarkastuksia koulujen loma-aikoina. Muuten terveydenhoitajat tekevät seniorineuvolatyötä oman työnsä ohessa. Raahessa 75+-vuotiaiden määrä on huomattavasti pienempi kuin Espoossa, jossa 75+ ikääntyneiden määrä on noin 40 000.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on tehty aloite seniorineuvolan perustamiseksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 1. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Päätös: Ei lausuntopyyntöjä.

 1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen vanhuspalveluissa -projekti 2021-2022 / Anna-Leena Bergdahl (14.00)

Vanhusten palveluissa on tunnistettu espoolaisten ikääntyneiden mielenterveyteen ja alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat, minkä vuoksi projekti käynnistettiin vuonna 2021. Projektin tavoitteena on ollut lisätä henkilöstön osaamista, kuvata palveluketjut sekä sujuvoittaa yhteistyötä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Projektipäällikkö Anna-Leena Bergdahl esitteli projektin tuotoksia.

65+-vuotiaista Espoolaisista 15 000 ei voi hyvin (koko ikäluokka noin 45 000). Syrjäytyneille ei löydy helposti oikeita palveluita, jolloin esim. masentuneet tai alkoholin käyttäjät jäävät helposti palvelujen ulkopuolelle. Ikääntyneiden pääpäihde on alkoholi. Lääkkeiden sekakäyttöä ja lääkkeiden väärinkäyttöä on jonkin verran. Projektissa huomioitiin myös muut riippuvuudet kuten peliriippuvuus ja huumeet. Projektin toimintamalleja on tarkoitus laajentaa hyvinvointialueelle siirtymävaiheen jälkeen.

Projektin tuotokset:  

 • Kotihoidolle toimintaohjeet mielenterveyden ongelmien tai alkoholin liikakäytön tunnistamiseksi
 • Prosessikuvauksina masentuneen ja käyttävän asiakkaan palvelupolut
 • Asiakasesitteet, mistä ja miten asiakas saa apua
 • Vanhusten palvelujen työntekijöille mahdollisuus konsultoida MtP-sairaanhoitajia ja ohjaajia
 • Perustettiin palvelukeskuksiin matalan kynnyksen toimintaa, “avoimet olohuoneet”
 • Koulutuksia ja materiaalia henkilöstölle aiheista masentunut ja ahdistunut ikääntynyt sekä ikääntynyt ja päihteet

 

Keskustelusta:

Alueellisia eroja Espoossa ikääntyneiden päihteiden käytössä on vaikea todentaa. Kaksi käyttäjäryhmää sen sijaan erottuu selkeästi: koko elämänsä päihteitä käyttäneet syrjäytyneet henkilöt ja työelämän menestyneet mutta runsaasti alkoholia käyttäneet, joilla alkoholinkäyttö lisääntynyt eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Eläkkeelle jääminen on todettu yhdeksi kriittiseksi nivelvaiheeksi ikääntyessä. Olisi tärkeää huomioida tämä kaupungin tai muiden järjestämissä eläkevalmennusten sisällöissä: mielen hyvinvointi ja mielekäs tekeminen eläkkeellä.

Mielen hyvinvointi ja sosiaalinen toiminta tärkeää päihteiden käytön ennaltaehkäisyä. Etsivä työ on vakiintunut SenioriVamoksen päätyttyä. Palvelukeskuksiin perustettu Avoin olohuone -toimintaa. Porinaporukka-ryhmät todettu myös toimiviksi. Korona-aika lisännyt alkoholin ja mielenterveyden ongelmia. Nyt tärkeää kannustaa ihmisiä jälleen liikkeelle ja osallistumaan. Voisiko opiskelijoita hyödyntää enemmän sosiaalisen tuen tarjoamisessa ikäihmisille?

Ikääntyneillä mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvä häpeä voi estää hakemasta apua. Tämä tärkeää tunnistaa ja vaatii ammattilaiselta osaamista asian puheeksi ottamiseen. Ongelmat tulevat usein esiin kriisitilanteiden yhteydessä kuten sairaalaan joutuminen.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

 1. Espoon vanhusneuvoston toimintasääntö

Espoon vanhusneuvoston toimintasääntöluonnokseen on muokattu kohta koskien sihteerin osaamisvaatimuksia.

Päätettiin tehdä muutos 3 § kohtaan 4: ei mainita Vanhuspalvelulain tiettyyn pykälään tässä kohdassa, vaan yleisesti Vanhuspalvelulakiin.

Päätös: Hyväksyttiin muutokset toimintasääntöehdotukseen.

 

 1. Aloite ”työvoimareservin” perustamisesta ikääntyneiden kotona pärjäämisen tueksi

Keskusteltiin vanhusneuvostolle saapuneesta aloitteesta ja sen eteenpäin viemisestä.

Keskusteltiin aloitteeseen sisältyvistä käytännön yksityiskohdista. Todettiin, että asia on tärkeä ja viedään aloitetta eteenpäin eri tahoille.

Keskusteltiin siitä, että myös Keikka-apu-vapaaehtoistoiminnan resurssit tulee turvata jatkossa.

Päätös: Päätettiin, että toimitetaan aloite Espoon konsernihallintoon ja kaupunginhallitukselle sekä hyvinvointialueen aluehallitukselle ja vanhusneuvostolle. Aloite välitetään tiedoksi myös Espoon Yrittäjille sekä HyTe ry:lle. Selvitetään, mikä taho koordinoi siviilipalvelushenkilöitä Espoossa. Vastataan aloitteentekijöille.

 

 1. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta (noin 5-10 min keskusteluineen) (14.45)

 

  1. Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala / Elina Kylmänen

Siirtymä hyvinvointialueelle lähenee. Ikääntyneiden palveluissa henkilöstö on saatu sijoitettua. Seniorien neuvontapalvelu Nestori laajenee Länsi-Uudenmaan laajuiseksi ja nimi muuttuu Seniori-infoksi. Seniori-info aloittaa toimintansa 20.12.2022. Asiasta tiedotetaan digitaalisten kanavien lisäksi joulukuun aikana paikallislehdissä ja toimipisteisiin jaettavin esittein.

Seniori-info aloittaa joulukuussa | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi)(ulkoinen linkki)

HYTET:ssä on varauduttu sähkökatkoihin mm. lääkkeiden kylmäsäilytyksen osalta sekä hankittu varavirtalähteitä ja taskulamppuja.

Vanhusten palvelujen tilanne on erittäin vaikea. Päivystys on pahasti tukossa, eikä potilaita pystytä kotiuttamaan ajallaan. Suurin ongelma on henkilöstön saatavuus, minkä vuoksi sairaalapaikkoja on myös jouduttu sulkemaan. Sairaalan jonotilanteen purkamiseksi LAH-paikkoja ollaan väliaikaisesti muuttamassa pitkäaikaisen asumisen paikoiksi. Koronatilannetta ei ole eskaloitunut, mutta sitä seurataan jatkuvasti.

Järjestöjen ensi vuoden toiminnan suunnittelu hankalaa, koska palvelukeskusten tiloja ei voi vielä varata eikä tehdä sopimuksia tilojen käytöstä hyvinvointialueen kanssa. Todettiin, että järjestöille on tärkeää tiedottaa asiasta mahdollisimman pian. Kuka maksaa kohdeavustettavien tilavuokrat, jotka olleet aiemmin osa HYTET.n myöntämää avustusta?

 

  1. Kaupunkiympäristön toimiala / Anne Savolainen

Asumisneuvojat siirtyvät hyvinvointialueelle, mutta eivät jatka siellä asumisneuvojina. Kaupunki kilpailuttaa asumisneuvontapalvelut ja siihen valitaan palveluntuottaja. Palveluun tulee katkos alkuvuodesta ennen kuin uusi toimintamalli käynnistyy.

 

  1. Konsernihallinto / Marjo Eboreime

 

  1. Elinvoiman tulosalue / Esa Yletyinen

Sporttiranneke-kirje lähetetään 2174 henkilölle vuoden alussa. Vanhan rannekkeen voi uusia asiointipisteissä ja uimahallien kassoilla.

Vesijumppavuoroja lisätty Espoonlahteen, myös HydroHex-virtuaalivesijumppaa tarjolla. Vakiovuorojen haku järjestöille on 20.2.-24.3.

Voimaa Vanhuuteen –ohjelma käynnistynyt. Ohjelman painopisteet:

- tuolijumppia maksutta kaikille suuralueille 75+

- ulkoilun edistäminen ja vapaaehtoistoiminta

- kaupungin palveluketjujen kriittiset kohdat

- tieto järjestöjen palveluista ja järjestöt tiedotuskanavina

- kulkeminen liikuntaryhmiin ja palvelulinjat

 

Senioripaku: Liikunta, Kulttuuri ja Neuvontapalvelut. Mallia esitellään Vanhusneuvostossa tammikuussa.

Seniorit liikkeelle -tapahtumat jatkuvat kuukausittain. Joulukuussa tapahtuma järjestetään WeeGeellä. Tammikuussa tapahtuma on Sellosalissa 17.1.

 1. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat

Käsiteltiin kohdassa 11.1

 

 1.  Vanhusneuvoston huolenaiheet ja kehittämiskohteet

Vanhusneuvosto on huolissaan siitä, mikä taho ja kuka vastaa Espoon hyte-työn ja ikääntyneiden hyte-työn koordinoinnista sekä vanhusneuvoston sihteerin valinnasta.

Toivotaan Asiointipisteen palauttamisesta Tapiolaan. Keskeisellä sijainnilla oleva Asiointipiste on tärkeä erityisesti Tapiolan alueen ikääntyneelle väestölle.

Käsitellään Vanhusneuvoston ensi vuoden toimintasuunnitelmaa vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

 

 1.  Muut asiat             

Ikääntyneitä kannustetaan edelleen ottamaan influenssarokote. Rokote on maksuton kaikille yli 65-vuotiaille espoolaisille. Tietoa rokotteen ottamisesta:
Kausi-influenssarokotukset Espoossa | Espoon kaupunki

Muistutetaan omaehtoisesta varautumisesta esim. mahdollisten sähkökatkojen varalta. Tietoa ja ladattava esite varautumisesta kotitalouksille: 72 tuntia - 72 tuntia(ulkoinen linkki)

Päätettiin, että edetään yhdessä eri PK-seudun kaupunkien kanssa HSL-alennuslippuehdotuksen kanssa. Juhani Kytö lähettää tekstin Olli Männikölle, joka on yhteydessä PK-seudun vanhusneuvostoihin.

Hyvinvointialueen Vanhusneuvoston toimintasäännön laatiminen on meneillään. Puheenjohtajaan voi olla yhteydessä asiasta.
                          

 1.  Tulevat kokoukset ja tapahtumat

 

Kevään 2023 kokoukset klo 12.30-15.30 (tila varattu klo 12.15-16.00):

ke 11.1.2023          Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi

to 9.2.2023             Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi

ke 8.3.2023            Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi

ke 19.4.2023          Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi

 

Järjestötapaamisen yhteydessä kokous:

ke 10.5.2023 ti 9.5. klo 12-13.20 Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton huone

Järjestötapaaminen ke 10.5.2023 ti 9.5. klo 13.30-15.30 valtuustotalon kahvio

Sykettä Syksyyn -juhlan tilavaraus: su 15.10.2023 Espoon kulttuurikeskus

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

                 

Olli Männikkö                                                               
puheenjohtaja                                                              

Jenni Björksten
sihteeri

Kalevi Kivistö
pöytäkirjan tarkastaja