Vajan tai katoksen rakentaminen

Tämä ohjeistus koskee rakennelmien, kuten vajan tai autokatoksen rakentamista asemakaavoitetulle pientalotontille.

Luvanvaraisuus

Pienen vajan tai katoksen voi rakentaa pientalotontilla (erillispientalot, paritalot ja rivitalot) ilman lupaa Espoon rakennusjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Muut rakennelmat edellyttävät toimenpideluvan hakemista. Rakennelmien toteutuksessa on kuitenkin otettava huomioon rakentamisesta annetut määräykset, mahdolliset rakentamistapaohjeet sekä rakennettu ympäristö. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan tai muuttamaan ympäristöön sopimattoman rakennelman.

Kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa ei pidetä rakennuksena, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. Vajat ja katokset eivät ole rakennuksia eikä niitä lasketa asuinpientalotontin kerrosalaan eivätkä ne vaikuta väestönsuojan tarpeellisuuteen. Mikäli tonteille on varsinaisen kerrosalan lisäksi määrätty kaavassa lisärakennusoikeutta kevyitä rakennelmia varten, vajat ja rakennelmat luetaan tähä lisärakennusoikeuteen.

Toimenpiteestä on aina syytä olla ennakkoon yhteydessä kyseisestä alueesta vastaavan rakennusvalvonnan lupakäsittelijään luvanvaraisuuden varmistamiseksi ja hankkeen esittelemiseksi. Tapiolassa ja muilla RKY-alueilla (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) sekä asemakaavassa suojelluissa kohteissa rakennelmien rakentaminen edellyttää aina tapauskohtaista tarkastelua ja yhteydenottoa alueen lupakäsittelijään.

Rakennelman rakentamiselle myönnettävä lupa on nimeltään toimenpidelupa ja sitä haetaan sähköisesti asiointipalvelusta.

Toimenpidelupien rakennesuunnitelmat on laadittava työmaalle.  Ennen rakennustyön aloittamista on pätevän suunnittelijan laadittava tarvittavat rakennesuunnitelmat. Suunnitelmia ei toimiteta rakennusvalvontaan. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että laaditut suunnitelmat ovat käytettävissä työmaalla ja katselmuksissa.

Toimenpideluvassa määrätään tarvittavat katselmukset, jotka ovat pääsääntöisesti paikan merkitseminen, sijaintikatselmus ja loppukatselmus.

Rakennelman ominaisuudet

Kevytrakenteiseksi rakennelmaksi katsotaan pääsääntöisesti sellainen rakennelma, joka on pilariperusteinen, puu- tai teräsrunkoinen ja puuverhoiltu ja jossa ei ole palo- tai rakennusfysikaalisia vaatimuksia.

Rakennelman sijoittaminen

Rakennelmat on sijoitettava kiinteistölle siten, että ne sopivat ympäristöön eivätkä aiheuta haittaa naapureille. Rakennelman tulee sijaita vähintään 4 metrin etäisyydellä naapurin rajasta eikä sitä saa sijoittaa asemakaavassa istutettavaksi tai suojeltavaksi määrätylle tontin osalle. Rakennelman sijoittaminen edellä mainittua lähemmäksi edellyttää naapuritontin omistajan tai haltijan suostumusta. Erityisistä syistä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa rakennelman naapurin rajaan asti, vaikka naapuritontin omistaja tai haltija ei ole antanut suostumustaan, mikäli tästä ei aiheudu naapurille huomattavaa haittaa. Alle 4 metrin etäisyydellä tontin rajasta sijaitsevat rakennelmat on yleensä osastoitava naapurin suhteen.

Suunnittelussa tulee noudattaa ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta(ulkoinen linkki) annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä Topten-rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt ja tulkinnat ohjekorttia: P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita(ulkoinen linkki).

Suunnittelu

Rakennelmien suunnittelussa on käytettävä ammattitaitoista suunnittelijaa. Suunnittelussa on otettava huomioon asemakaavan ja rakennustapaohjeiden mahdolliset määräykset rakennelmien koosta, korkeudesta, materiaaleista ja väreistä. Lisäksi tulee huomioida rakennuspaikan ja asuinalueen rakennusten materiaalit ja värit, niiden edustama aikakausi ja alueen ominaispiirteet.

Lisätietoja