Kiviruukin kiertotalouskeskittymän kehittämiselle yhteistyöverkosto – Konsepteista kohti konkretiaa

27.6.2023 13.26Päivitetty: 28.6.2023 13.48
Kiviruukin projektijohtaja Hilkka Julkunen esittelee alueen sijaintia kartalla työpajaan osallistuneille henkilöille.
Kiviruukkiin rakentuva osaamiskeskittymä tarjoaa yritys- ja kehitysympäristöjä bio- ja kiertotalouden ratkaisuihin. Työpajassa keskityttiin ideoimaan muovin, tekstiilin ja kestävän ruokajärjestelmän toimijoiden yhteistyötä ja toiminnallisuuksia.Kuva: Satu Lähteenoja, Demos Helsinki

Uusi Kiviruukki on kaupunkimainen kiertotalouskeskittymä, jossa luodaan ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen. Kehitämme Kiviruukkia yhdessä kumppaneiden ja alueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, kiinteistökehittäjä NCC:llä, kuntayhtymä Omnialla, Fortumilla sekä useilla isoilla ja pienillä yrityksillä on jo vahva jalansija alueella. Helposti saavutettava alue ja osaamiskeskittymä Cleantech Gardenin brändi houkuttelevat uusia osaajia ja yrityksiä mukaan. Kiviruukin alueen kehittämiseksi ollaan perustamassa yhteistyöfoorumia, joka mahdollistaa alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden entistä paremman verkottumisen, näkyvyyden myös kansainvälisesti ja keskustelun kaupungin kanssa. Kiviruukin alue sijaitsee Espoon Kivenlahdessa alle kilometrin etäisyydellä Kivenlahden metroasemalta.

Kiviruukin yhteistyöfoorumin muodostumisen ensiaskeleita otettiin 12.6.2023 järjestetyssä työpajassa, jossa tuotiin yhteen Kiviruukin alueen toimijoita ideoimaan alueen toimintaa ja yhteistyömahdollisuuksia. Työpajassa keskityttiin muovin, tekstiilin ja kestävän ruokajärjestelmän sekä läpileikkaavien teemojen, kuten energian, eteenpäin ideoimiseen. Nämä teemat on tunnistettu merkittäviksi ja niissä nähdään paljon potentiaalia synnyttää innovaatioiden kautta liiketoimintaa ja kasvattaa osaamispääomaa. Espoossa on jo useita yrityksiä, jotka jalostavat ruoan, tekstiilin ja muovin sivu- ja jätevirtoja uusiotuotteiksi. Työpajassa oli 40 osallistujaa. Työpajaosuuden fasilitoi ajatushautomo Demos Helsinki. 

Minkälaisia toiminnallisuuksia ja yhteistyötä Kiviruukissa pitäisi olla? 

“Uudellamaalla syntyy suurin osa Suomen materiaalivirroista. Täällä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset luoda uutta kiertotalouden mukaista liiketoimintaa kestävää kehitystä tukien”, toteaa Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Reetta Jänis

Työpajan alussa kuultiin puheenvuoroja alueen keskeisiltä toimijoilta. Espoon kaupungin edustajat esittelivät Kiviruukin alueen osayleiskaavaa ja visiota. NCC, VTT ja Nordic Bioproducts kertoivat omasta toiminnastaan ja toiveistaan Kiviruukin alueen ja erityisesti yhteistyön suhteen. Alueelle on suunnitteilla myös koulutusyhteistyötä erityisesti Omnian kanssa. Kiertotalouskeskittymä tulee mahdollistamaan yritysten yhteistyön, mutta myös Kiviruukin ja lähialueiden asukkaiden osallistumisen tutkimus- ja kehitystoimintaan living lab -ympäristössä. 

Puheenvuorojen jälkeen oli ideamyllykeskustelut, joissa pohdittiin, minkälaisia toimintoja alueella voisi olla erityisesti tekstiilien ja muovin kiertotalouden sekä ruokajärjestelmän muutosten näkökulmasta.

Kiviruukin alueen määrätietoinen kehittäminen on tärkeää, sillä rakennettu ympäristö itsessään ei tuo toimijoita yhteen, vaan alueen pitää kehittyä vastaamaan tavoitetta. Työpajassa nousi esiin tavoite löytää ns. veturiyrityksiä lisäämään alueen vetovoimaisuutta.Kuva: Elli Jaakola, Demos Helsinki

Tilojen yhteiskäyttö, esimerkiksi yhteinen kohtaamistila, paikka tapahtumille ja seminaaritila, nousivat keskusteluissa esiin. Säännöllisen yhteistyöfoorumin käynnistäminen sai vahvaa kannatusta; osallistujat toivoivat foorumia, jossa kerrotaan lisää kaavoituksesta ja yhteistyömahdollisuuksista. Tavoitteenamme oli tunnistaa eri toimijoita yhdistäviä ratkaisuja.

Ruokateemaa ideoineet osallistujat keskustelivat vilkkaasti alueen toiminnallisuuksista, kuten biotekniikan kokeiluympäristöstä, asukkaiden osallistamisen pilotoinnista ja koulutustarpeiden huomioimisesta.Kuva: Satu Lähteenoja, Demos Helsinki

Millaisia yhteistyötarpeita alueen toimijoilla on?

  • Yhteistyöfoorumin muodostaminen alueen toimijoille, jotta ideointi, ideoiden konkretisoituminen ja yhteistyön rakentuminen on helpompaa. 
  • Myynnin ja markkinoinnin merkittävyys, jotta alueesta tulee houkutteleva ja osaajat, yritykset ja asukkaat löytävät paikalle. Tätä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tarinallistamisen avulla ja varaamalla hankkeissa reilusti budjettia markkinointiin.
  • Kiertotalousratkaisujen showroomin rakentaminen Kiviruukkiin. Lisäksi avoimen kokeilualustan pilotointimahdollisuus, missä on kohtuulliset käyttökustannukset. Kaupunkilaisille voisi olla esimerkiksi kiertotalouden “Mini-Heureka”.
  • Yhteistyö oppilaitosten kanssa, jotta saamme uusia kiertotalouden ammattilaisia eri aloille, esimerkiksi tekstiiliosaamisen tarve on tunnistettu. Osaajia kaivataan lisää ja alue voisi toimia mielenkiintoisten harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoajana opiskelijoille.
  • Jaettua logistiikkaa ja varastointipalveluita, jotta alueella toimivat yritykset voivat hyödyntää yhteisiä varastoja ja logistiikkajärjestelmiä, tehden niistä mahdollisimman tehokkaita esimerkiksi ympäristön ja kustannusten suhteen.

 

Seuraavat askeleet kohti konkretiaa

Työpajan tuloksia hyödynnetään Kiviruukin alueen kehittämiseen jatkossa. Työpajan lopuksi keskusteltiin myös siitä, että kiertotalouden periaatteet on tärkeää saada mukaan myös alueen suunnitteluun ja rakentamiseen. “Kiviruukki on huikea alue. Luomme Kiviruukkiin yhdessä kiertotalouden kasvavaa pyörrettä. Alusta asti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toteutettu Kiviruukki herättäisi kiinnostusta esimerkkialueena sekä kansallisesti että kansainvälisesti”, Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Satu Lähteenoja toteaa.  

Osaamiskeskittymä ja yrityspuisto Cleantech Gardenin ensimmäinen osa valmistuu arviolta loppuvuodesta 2025. Kiviruukin maankäytön kehittämisestä löydät lisätietoa esim. Espoon kaupungin sivuilta: Kiviruukin kaavarunko

Työpaja toteutettiin osana Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanketta. Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Miten mukaan? 

Lisätietoa Kiviruukin yhteistyöfoorumista saat ottamalla yhteyttä Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Reetta Jänikseen: reetta.janis@espoo.fi.

 

TEKSTI: Elli Jaakola, Demos Helsinki ja Riikka Koskenranta, Espoon kaupunki

  • Kaupunkikehitys
  • Innovaatiotyö
  • Yrittäjyys
  • Kestävä kehitys
Espoonlahti