Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 11.5.2023

11.5.2023 17.23

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa esiteltiin Nuorisobarometrin vuoden 2022 tuloksia. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin muun muassa Espoon nuorisopalveluiden osuudesta laajennettuun oppivelvollisuuteen liittyvän asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun koordinoinnista Ohjaamotalossa.

Kuva: Taru Turpeinen

Valtaosa nuorista on palautumassa korona-ajan rasituksista, ja tyytyväisyys elämään on kääntynyt nousuun

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Kysely täydentää rekisteri- ja hyvinvointitietoa sekä koululaiskyselyjä. Vuoden 2022 Nuorisobarometrin teemana oli nuorten resilienssi ja elämä epävarmuuksien ajassa. Tutkimushaastatteluihin osallistui 1864 vastaajaa. Haastattelut toteutettiin tammi-helmikuussa 2022, jolloin osa koronarajoituksista oli vielä voimassa.

Kriiseistä huolimatta enemmistö nuorista kokee omaan arkeen liittyvää epävarmuutta ja turvattomuutta aiempaa vähemmän. Valtaosa nuorista on palautumassa korona-ajan rasituksista, ja tyytyväisyys elämään on kääntynyt nousuun. Monen nuoren kyky kestää vastoinkäymisiä ja palautua niistä on vahva, mutta yhteiskunnalliset asemat ja aiemmat kokemukset määrittävät vahvasti nuorten arvioita omista selviytymis- ja palautumiskyvyistään. Nuorten yhteydenpito kavereihin on muutoksessa, nuorten kasvokkaiset tapaamiset olivat tutkimuksen mukaan vähentyneet huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna.

Laajennettuun oppivelvollisuuteen liittyvä lakimuutos on tuonut muutoksia Ohjaamotalossa tehtävään työhön

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu sisältää nuoren kokonaistilanteen ja tuen tarpeen selvittämisen, ohjaamisen koulutukseen tai tarvittaessa muiden palveluiden piiriin sekä viimesijaisena vaihtoehtona opiskelupaikan osoittamisen.

Lakimuutos on tarkoittanut muutosta Ohjaamotalossa tehtävässä työssä kahdella tapaa. Etsivän nuorisotyön osalta muutos tarkoitti sitä, että koulutuksen järjestäjä ei enää ilmoita alle 18-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa etsivään nuorisotyöhön, koska he kuuluvat oppivelvollisuuden piiriin. Toiseksi Ohjaamotalossa on aloittanut vuonna 2022 suunnittelija, jonka tehtäviin kuuluu Opetushallituksen ylläpitämään Valpas-järjestelmään ilmoitettujen oppivelvollisten sekä heidän huoltajiensa tavoittaminen ja ohjaaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vuonna 2023 Ohjaamotalossa aloitti toinen suunnittelija.

Laajennetun oppivelvollisuuden osalta Valpas-ilmoituksia tuli vuonna 2022 yhteensä 114. Heistä 72 saatiin ohjattua opintojen pariin tai he hakeutuivat itse opiskelemaan vuoden 2022 aikana. 42:lla asuinkunnan vastuulle ilmoitetulla oppivelvollisella ei ollut opiskelupaikkaa vuonna 2022. Taustalla olevia syitä ovat muun muassa kesken oleva ohjausprosessi, oppivelvollinen odottaa opiskelupaikkaa, oppivelvollinen on muuttanut, oppivelvollisuus on määräaikaisella keskeytyksellä tai oppivelvollisuus on päättynyt. Vuonna 2022 ohjattiin lisäksi 30 maahan muuttanutta nuorta opintojen pariin.

  • Nuorisopalvelut