Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.3.2023

29.3.2023 18.27
Kannettava tietokone ja opiskelijan kädet näppäimistöllä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste -hankkeesta koulun ja päiväkodin osalta sekä tarveselvityksen Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeesta. Lautakunta antoi lausunnon ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaamiseksi. Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Sunan koulun hankesuunnitelmasta. Lautakunta päätti lisäksi lukuvuoden 2023–2024 oppilaspaikoista vuosiluokille 7–9.

Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste -hankkeen tarveselvitys                     

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste -hankkeen tarveselvityksen koulun ja päiväkodin osalta ja pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään hankkeen aikataulun, toteutusmuodon ja kustannusarvion esitetyn laajuuden mukaisesti. Lautakunta esittää hankkeen valmistumisen ajoittuvan alkukesään 2028 ja pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta neuvottelemaan siirtokelpoisten vuokra-ajat vastaavasti.

Tarveselvitys koskee monitoimirakennusta, jossa on kolmisarjainen alakoulu (480 oppilaspaikkaa) ja kuusiryhmäinen päiväkoti (126 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa) sekä kirjaston toimipiste. Oppilas- ja varhaiskasvatuspaikat ovat korvaavia ja hanke yhdistää nykyisin eri rakennuksissa olevat toiminnat saman katon alle. 

Rakennus esitetään toteutettavaksi Leppävaaran palvelualueelle, Laaksolahden kaupunginosaan, kortteliin 60028 (Veininkatu 24). Samalla tontilla sijaitsee nykyisin Jupperin koulun siirtokelpoiset rakennukset ja Laaksolahden kirjasto. 

Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeen tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeen tarveselvityksen, joka sisältää nelisarjaisen alakoulun ja 10 erityisopetuksen pienryhmää (700 oppilaspaikkaa) ja kahdeksanryhmäisen päiväkodin (168 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa) ja esittää hankkeen valmistumisen ajoittuvan kesään 2028. Oppilaspaikat ovat osin korvaavia. Varhaiskasvatuspaikoista korvaavia on noin 105 ja uusia 63. Osa oppilaspaikoista toteutetaan lievästi kehitysvammaisten opetuksen tarpeisiin. Hankkeessa huomioidaan lievästi kehitysvammaisten opetuksen tarpeet.

Rakennus esitetään toteutettavaksi Leppävaaran palvelualueelle Postipuun nykyisen koulun ja päiväkodin tonteille. Lautakunta pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään hankkeen toteutusmuodon ja kustannusarvion esitetyn laajuuden mukaisesti.

Ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaaminen

Ruotsin kielikylpyopetusta järjestetään kaupunkitasoisena palveluna yksittäisissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä peruskouluissa. Kyseessä ei ole siten kussakin esiopetusyksikössä tai peruskoulussa tarjottava palvelu. Opetukseen voivat hakea eri puolella Espoota asuvat lapset ja nuoret.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hakijat ovat tulleet pääsääntöisesti valituksi kielikylpyopetukseen. Hakijoita on jäänyt valitsematta kielikylpyopetukseen käytännössä vain tilanteissa, joissa hakukohteena olevaan yksikköön ei ole mahtunut ja huoltajat eivät ole halunneet lastaan mihinkään muuhun opetusta tarjoavaan yksikköön.

Ensimmäiselle luokalle hakevalta ei edellytetä taustaa kielikylpyopetuksessa. Hakijat valitaan kielikylpyopetukseen koulussa olevien vuosiluokkien eli vuosiluokkien 1–6 ajaksi ja heidän tulee hakea seitsemännelle luokalle, kuten muidenkin alakoulussa opiskelevien oppilaiden. Seitsemännelle luokalle hakevilta edellytetään opiskelua ruotsin kielikylpyopetuksessa alakoulussa Espoossa tai muualla, ja jos hakijoita kielikylpyopetusta tarjoavaan kouluun on enemmän kuin oppilaspaikkoja, suoritetaan hakijoiden kesken arvonta. Kaikille kuudennella luokalla kielikylpyopetuksessa opiskelleille taataan jatko yläkoulun kielikylpyopetuksessa edellyttäen, että he ovat hakulomakkeella esittäneet molemmat kielikylpyopetusta tarjoavat yläkoulut hakutoiveeksi ja hakijoita on riittävästi opetusryhmän perustamiseksi.

Espoossa ei ole ennalta määriteltyjä koulupolkuja esiopetuksesta perusopetukseen. Lapsen esiopetusyksikkö ei näin ollen määritä hänen tulevaa lähikouluaan tai anna lapselle painotettuun opetukseen haettaessa etusijaa johonkin tiettyyn opetusta tarjoavaan kouluun. Kielikylpyopetuksen paikkatarpeita, opetusta tarjoavien yksiköiden/koulujen käytössä olevia tiloja ja resursseja tarkastellaan vuosittain yhteistyönä. Vuosittain tehtävässä kartoitus- ja suunnitteluvaiheessa pyritään huomioimaan, että paikkoja on riittävästi.

Sunan koulun hankesuunnitelma

Sunan koulu on 260 oppilaan alakoulu, joka on tarkoitus laajentaa rakennusoikeuden puitteissa kolmisarjaiseksi 480 oppilaan alakouluksi, jossa hankkeen jälkeen toimii 18 perusopetusryhmän lisäksi 3 erityisopetuksen luokkamuotoista pienryhmää.

Kasvun ja oppimisen lautakunta huomauttaa, että hankesuunnitelman tilaohjelma ei vastaa mitoitukseltaan 480 oppilaan koulua ja pyytää suunnittelun aikana selvittämään, onko rakennusoikeuden puitteissa mahdollisuus kasvattaa hyötyneliöitä hankkeessa. Kasvun ja oppimisen toimialan näkemyksen mukaan tilaohjelmassa esitettyihin opetustiloihin mahtuu enintään 430 oppilasta.

Lukuvuoden 2023–2024 oppilaspaikat vuosiluokille 7–9

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lukuvuoden 2023–2024 seitsemännen vuosiluokan lähikouluihin otettavien oppilaiden koulukohtaiset enimmäismäärät.

Lisäksi päätettiin, että vuosiluokilla 7–9 toimii alueellisesti muodostettuja erityisluokkia oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, sosiaalisen sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksia tai kielellisiä erityisvaikeuksia. Yksilöllistettyä opetusta järjestetään myös pääsääntöisesti alueellisilla erityisluokilla ja osin yhdessä lievästi kehitysvammaisten oppilaiden kanssa. Oppilaita, joiden pääasiallinen erityisopetuksen syy on sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeudet, ei sijoiteta samaan erityisluokkaan kehitysvammaisten oppilaiden kanssa.

Lautakunta päätti, että kuntouttavan opetuksen, kehitysvammaisten ja toiminta-alueittain opiskelevien sekä autististen oppilaiden opetus järjestetään vuosiluokilla 7–9 kaupunkitasoisesti muodostetuilla erityisluokilla, tai jos oppilaan etu ja opetusjärjestämisedellytykset mahdollistavat, alueellisilla erityisluokilla.

Lautakunta päätti myös perustaa kuusitoista valmistavan opetuksen ryhmää maahanmuuttajaoppilaille sekä erilliset kahdeksan ryhmämuotoisen maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen (RMMO) ryhmää vuosiluokille 7–9 valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneille oppilaille.

Lautakunta päätti lisäksi, että ryhmämuotoista joustavaa perusopetusta järjestetään Karakallion koulussa.

Lautakunta merkitsi tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2023-2024 valittujen oppilaiden määrät.

  • Varhaiskasvatus
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus
  • Nuorisopalvelut
  • Lukiokoulutus
  • Esiopetus