Kaupunginhallitus: Nuorisovaltuustovaalit syksyllä 2023

23.1.2023 13.06Päivitetty: 23.1.2023 14.06

Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä vuonna 2023. Nuorisovaltuustoon valitaan syksyllä pidettävissä vaaleissa 40 valtuutettua äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuustovaaleissa ehdokaskelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävät nuoret, joiden virallinen kotikunta on Espoo.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi yhteenvedon nuorisovaltuuston aloitteista ja kannanotoista vuonna 2022. Nuorisovaltuusto hyväksyi vuonna 2022 kolme aloitetta ja kolme kannanottoa.

Lausunto kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta 2035

Espoon kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035.

Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategialuonnoksen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty, luonnon monimuotoisuus elpyy ja viimeistään strategiakauden lopussa vuonna 2035 Suomi on luontopositiivinen. Tavoite tukee Espoon kaupungin luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä. Niin ikään Espoon luonnon monimuotoisuus -työ tukee osaltaan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian toteuttamista.

Espoon kaupunki asetti vuonna 2021 tavoitteekseen olla luonnon monimuotoisuuden suhteen kokonaisheikentymätön vuoteen 2035 mennessä.

Kemisti-suunnittelualueen asemakaavamuutos etenee valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kemisti - Kemisten asemakaavaehdotuksen sekä maankäyttösopimukset ja alueiden luovutusta koskevat esisopimukset. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Otaniemessä erittäin keskeisellä paikalla sijaitseva yliopisto- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli tiiviimmin rakennetuksi ja nykyistä monipuolisempaan käyttöön. Suunnittelualue sijaitsee yliopistokampusalueen keskuksessa, Aalto-yliopiston metroaseman ja rakenteilla olevan Raide-Jokerin pikaraitiotien pysäkkien välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualuetta koskien käytiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu 15.6.2016-13.3.2017. Asemakaavan muutos on laadittu pohjautuen kilpailun voittajatyöhön, minkä mukaisesti suunnittelua on jatkettu yhteistyössä suunnitelman laatineen työryhmän kanssa. Alueen rakennusoikeus kasvaa noin 16 300 k-m2.

Espoonlahden keskuksen asemakaava palautettiin valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti palauttaa Espoonlahden keskuksen (Lokirinne) asemakaavan valmisteluun siten, että kaavaehdotuksessa palataan rakennuksen massoittelun osalta kaupunkisuunnittelulautakunnan 26.04.2017 hyväksymään versioon, jossa rakennuksen massoittelu oli sirompi ja asuintorni oli hieman esitettyä korkeampi. Asemakaava tulee suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi, sillä kyseinen alue toimii Espoonlahden keskuksen itäisenä porttina ja vaikuttaa laajasti Espoonlahden keskuksen ilmeeseen. Mikäli Espoon asunnot ei pysty toteuttamaan asemakaavakohdetta esitetyn mukaisena, selvitetään valmistelun aikana mahdollisuudet tontinvaihtoon.

--

Asia 13 Valtuustokysymys kaavoitettujen Y-tonttien ennenaikaisista hakkuista ja niiden lopettamisesta palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi siten, että vastauksessa kuvataan Espoon roolia EU:n rahoittamassa Liito-orava-LIFE-hankkeessa sekä sitä, millaisia keinoja hankkeen kautta kertyneen osaamisen pohjalta voitaisiin kehittää, jotta Y-tonttien ennakoivat hakkuut voitaisiin nykylainsäädännön puitteissa välttää siten, että tontit kuitenkin tarvittaessa ovat otettavissa käyttöön.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus