Työpajassa keskusteltiin Viiskorven tulevaisuudesta − osallistu keskusteluun vastaamalla kyselyyn

14.10.2022 10.47Päivitetty: 28.10.2022 5.00
Luentosali, ihmisiä, valkokankaalla havainnekuvia väljemmin ja tiiviimmin rakennetusta kaupungista.

Espoon Viiskorpeen suunnitellaan uutta keskusta, joka toisi alueelle lisää asukkaita ja palveluita. Kaupunki tekee suunnittelussa yhteistyötä alueen nykyisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Tiistaina 4.10.2022 järjestetyssä työpajassa asukkaat olivat tyytyväisiä siihen, miten suunnittelu on edennyt asukkaiden aiemman antaman palautteen pohjalta.

Viiskorven tulevaisuutta suunnitellaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä

Espooseen tarvitaan asuntoja kasvavalle väestölle. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa Viiskorpeen on suunniteltu keskusta, johon tulisi noin 5 000 uutta asukasta.

Viiskorven tulevaisuutta on visioitu asukkaiden ja maanomistajien kanssa syksyllä 2021 ja kesällä 2022 järjestetyissä työpajoissa. Viime kesänä toteutettiin lisäksi kysely, johon saatiin 114 vastausta.

Niiden pohjalta tulevaisuuden Viiskorven tulevaisuus on kiteytynyt muotoon luonnonläheinen ja omavarainen kaupunkikylä. Omavaraisuus tarkoittaa esimerkiksi paikallista energiantuotantoa, lähipalveluita ja pienimuotoista ruuan viljelyä.

Alueelle valmistellaan kaavarunkoa, jossa tarkastellaan alueen kehitystä kokonaisuutena vuoteen 2050 saakka. Kaavarunko ei ole samalla tavoin oikeusvaikutteinen kuin yleis- ja asemakaavat. Siinä määritellään alueen kehittämiselle tavoitteita ja ohjeita, joita toteutetaan asemakaavoituksella. Asemakaavat määrittelevät, mitä ja miten alueelle voidaan rakentaa. Kaavarunko valmistuu keväällä 2023, minkä jälkeen asemakaavoitus käynnistyy.

Asukkaiden ja maanomistajien palaute on osa suunnittelun tietopohjaa

Tilaisuuteen osallistui 16 asukasta, maanomistajaa ja muuta alueen toimijaa. Asukkaat toivat tilaisuudessa esille monenlaisia ajatuksia Viiskorven tulevaisuudesta: sekä huolia nykyisen, rauhallisen miljöön muuttumisesta että odotuksia alueen kehittymiselle. Yhteistä oli se, että kaikki toivovat alueen luonnonläheisen olemuksen säilyvän samalla, kun lähipalvelut sekä kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet paranisivat.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen ja Aalto-yliopiston asiantuntijat kertoivat, miten he ovat vieneet kesällä saatua palautetta eteenpäin kaavarungon suunnittelussa ja miten kaavarungolla voidaan ohjata asemakaavoitusta.

Aalto-yliopisto tekee paljon yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa. ”Kaupunki joutuu sovittamaan yhteen valtavan määrän erilaista tietoa. Tässä hankkeessa tutkimme, miten asukkaiden näkemykset voitaisiin yhdistää fiksusti muuhun tietoon, jota suunnittelussa pitää huomioida”, kertoi johtava tutkija Aija Staffans avatessaan tilaisuuden.

Rakentavaa keskustelua erilaisista ratkaisuista

Asiantuntijat esittelivät kesällä saamansa palautteen perusteella ratkaisua, jossa uusi rakentaminen olisi nykyisen pientaloasutuksen ympäristössä lähinnä 1–2 -kerroksisia pientaloja, kun taas keskusta-alueelle tulisi esimerkiksi townhouse-tyyppisiä tiiviisti rakennettuja kaupunkipientaloja, pienkerrostaloja ja rivitaloja. Kaavarungossa alueelle suunnitellaan koulua ja urheilukeskusta. Päiväkotien määrä ja niiden sijainti riippuvat tulevasta asukasmäärästä.

Esillä oli kaksi erilaista maankäyttövaihtoehtoa, eli karttapohjaista kuvaa siitä, mitä toimintoja ja minkä tyyppistä asumista Viiskorven eri osiin sijoittuisi. Lisäksi tarkasteltiin valokuvia, joissa näkyi erityyppisiä korttelipihoja, puistoja ja katutiloja. Näiden pohjalta käytiin keskustelua.

Osallistujat olivat tyytyväisiä siihen, että edellisten tilaisuuksien ja kyselyn palaute oli otettu vakavasti ja suunnittelu oli mennyt hyvään suuntaan. Keskustelussa toivottiin, että isot metsät olisivat tulevaisuudessakin lähellä ja länsiuusimaalainen perinnemaisema säilyisi, mutta myös puistomaisia aikuisten ja lasten kohtaamispaikkoja tarvitaan. Samalla oltiin toiveikkaita, että sopivan tiivis keskusta toisi palveluita ja kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet paranisivat.

Kehä III:n aiheuttama melu nostettiin useita kertoja esille. Moni osallistuja oli toiveikas, että työpaikkatoimintojen sijoittaminen tulevaisuudessakin kehätien varteen ja tiiviimmän keskusta-alueen rakentaminen voisivat vähentää meluhaittoja pohjoisempana sijaitsevilla pientaloalueilla.

Osallistu keskusteluun vastaamalla kyselyyn!

Työpajassa esitellyt ratkaisut ja kysymykset on koottu kyselyksi. Vastaamalla kyselyyn voit sekä tutustua asiantuntijoiden esittämiin ratkaisuihin että tuoda esille omat näkemyksesi. Vastaa kyselyyn 15.11.2022 mennessä.(ulkoinen linkki)

Suosittelemme vastaamaan kyselyyn tietokoneella. Kyselyssä on karttakysymyksiä, joihin vastaaminen on helpompaa tietokoneella kuin mobiililaitteella.

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Kalajärvi