Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 21.9.2022

22.9.2022 5.53
Kannettava tietokone ja opiskelijan kädet näppäimistöllä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksestä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2031 investointien osalta. Lisäksi lautakunta teki vuoden 2023 talousarviota sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi tarveselvityksen Hösmärinpuiston kouluosan muuttamisesta päiväkodiksi ja päätti Viherlaakson lukion taidelinjan muuttamisesta kuvataidelinjaksi.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksestä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2031 investointien osalta

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksestä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2031 investointien osalta alla olevin lisäyksin ja muutoksin.

Lautakunta kiinnittää huomiota, ettei investointiohjelma ole riittävä vastaamaan kasvavan kaupungin tilatarpeita. Investointiohjelmassa esitetty 4–5 vuoden katkos on epärealistinen eikä vastaa palvelutarpeen kasvuvauhtiin. Espoossa on paine kasvattaa lukiopaikkoja jo lähitulevaisuudessa. Kovin kasvupaine on läntisessä Espoossa. Lautakunta edellyttää, että Kiviruukkiin varataan tontti lukiolle ja käynnistetään alueelle sijoittuvan Itämerilukion suunnittelu.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että Laurinlahden koulu peruskorjataan/ uudisrakennetaan peruskoulukäyttöön ja säilytään investointiohjelmassa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kurttilan koulun suunnittelu ja toteutus lisätään investointiohjelmaan. Jupperin koulun osalta selvitetään vaiheittain eteneminen siten, että koulutilat toteutetaan ensimmäisenä. Komeetan koulutilan tarve tarkastellaan uudelleen huomioiden Olarin alueen oppilasmäärän kasvu. Tässä vaiheessa lautakunta ei ole valmis muuttamaan koulun käyttötarkoitusta. Selvitetään Tapiolan koulutilatarve vastaamaan kaavoituksen etenemistä. Leppävaaran lukiolle varataan lisätilaa nykyisten väistötilojen yhteydestä. Käynnistetään neuvottelu Metropolian ja Laurean kanssa mahdollisuudesta yhteistilatoteutukseen Leppävaaran suuralueella. Postipuun koulun sekä Keran alueen perusopetuksen järjestäminen lisätään investointiohjelmaan.

Vuoden 2023 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma, Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen lautakunta tekee vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten tulosyksiköiden esitysten mukaisesti alla olevin lisäyksin ja muutoksin. Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin esitetyn mukaisesti. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta edellyttää, että talousarviossa huomioidaan oppilasmäärän kasvu. Opetukseen ei tule kohdistaa säästötoimia. Sisäisten vuokrien perusosan ylittävä osa on katettava erillisellä rahoituserällä. Talouden raamit eivät anna mahdollisuutta toimivan inkluusiomallin toteuttamiseen.

Lukioiden kurssitarjonta tulee säilyttää vähintään nykyisessä laajuudessaan. Lukiopaikkojen määrää on arvioitava vuosittain. Keskiarvoraja lukioon ei saa nousta. Lukiokoulutusta tulee järjestää alueellisesti mahdollisimman tasapuolisesti, hyvin liikenneyhteyksien varrelle. Rahanjakoperusteiden tulee olla samanlaiset kaikille espoolaisille oppilaille.

Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille tärkeitä ennaltaehkäiseviä palveluja, joiden merkitys on yksilöille tärkeä ja kaupungille kustannusvaikuttava. Säästötoimien kohdentaminen nuorisopalveluihin on lyhytnäköistä, eikä lautakunta pidä esitettyjä leikkauksia kannatettavana.

Lisäksi lautakunta edellyttää yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden voimakasta kasvattamista. Tämä edellyttää yksityisen tuen sekä palvelusetelin arvon kasvattamista nykyisestä. Työvoiman saatavuuden lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa lautakunta edellyttää palkkaohjelman laatimista. Espoon palkkalinjaus tulee olla kilpailukykyinen. Vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen kysyntä on kasvava. Lautakunta esittää kielikoordinaattorin viran perustamista.

Lautakunta toivoo lisäksi, että Espoo hakee mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin.

Hösmärinpuiston kouluosan muuttaminen päiväkodiksi toimintakauden 2025 alkuun mennessä

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 9.2.2022, että Hösmärinpuiston koulun toiminta päättyy 31.7.2023. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.9.2022 tarveselvityksen päiväkodin tilojen kanssa samassa rakennuksessa sijaitsevan Hösmärinpuiston koulun tilojen muuttamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön kahdeksalle ryhmälle. Hösmärinpuiston päiväkodissa on nykyisin tilat neljälle lapsiryhmälle ja lisäksi yksi luontoryhmä sekä koulun tiloissa toimiva esiopetusryhmä. Muutoksen jälkeen päiväkodissa on tilat vähintään 12 ryhmälle. Laskennallisesti päiväkodissa on muutoksen myötä 252 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa, joista noin 126 on uusia. Päiväkodin nykyisin käytössä oleviin tiloihin ei kohdistu isoja muutos- tai korjaustarpeita. Hösmärinpuiston päiväkodin toiminnan on tarkoitus jatkaa nykyisissä tiloissaan korjaus- ja muutostöiden aikana, mikä tulee ottaa huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Alustavan aikataulun mukaisesti koulun muutos päiväkodiksi olisi valmiina kesällä 2025.

Viherlaakson lukion taidelinjasta kuvataidelinja

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Viherlaakson lukion taidelinjan muuttamisesta kuvataidelinjaksi sekä kuvataidelinjan valintakriteereistä. Viherlaakson lukion taideopetuksen järjestämistä halutaan uudistaa siten, että aiemmin kuvataiteen, musiikin ja ilmaisutaidon sisältänyt taidelinja muuttuu kuvataidetta painottavaksi kuvataidelinjaksi. Muutoksesta huolimatta musiikin opintotarjonta on Viherlaakson lukiossa jatkossakin kattavaa. Valintakriteeriuudistuksen myötä Viherlaakson lukion ja Kaitaan lukion taidelinjojen valintakriteerit yhtenäistyvät.

  • Perusopetus
  • Varhaiskasvatus
  • Kasvatus ja opetus
  • Lukiokoulutus
  • Nuorisopalvelut