Kaupunginhallitus: Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman päivitys valtuuston käsittelyyn

Julkaistu: 6.6.2022 13.16

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy päivitetyn Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman. Ohjelman toimenpiteillä ja linjauksilla tavoitellaan 116 milj. euron sopeutusta käyttötalouteen valtuustokauden 2021–2025 loppuun mennessä sekä investointitason laskemista kymmenellä prosentilla vuosina 2021–2030.

Ohjelmasta päätetään valtuustossa 13.6.2022.

Lue lisää: Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta neuvottelutulos(ulkoinen linkki)

Ämmässuon asemakaavamuutos mahdollistaa tuulivoimalan rakentamisen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhden tuulivoimalan rakentaminen Ämmässuon alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,97 hehtaaria. Kokonaisrakennusoikeus on 5 000 k-m2. Tuulivoimalan avulla tuotetaan kestävän kehityksen mukaista energiaa pääasiassa Ämmässuon alueen toiminnoille sekä valtakunnan verkkoon. Tuulivoimalalla tuotettava energia tukee myös Espoon kaupungin ilmasto- ja kestävyystavoitteita lisäämällä uusiutuvan energian hyödyntämistä ja käyttöä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tuulivoimalan rakentamisen jälkeen toteutetaan linnustonseuranta, jotta mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin kuten törmäyksien aiheuttamiin lintukuolemiin voidaan puuttua.

Lausunto kotoutumisen edistämistä koskevien lakien luonnokseen

Espoon kaupunginhallitus päätti antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnokseen, jonka tarkoituksena on muuttaa kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ja siihen liittyviä lakeja.

Espoo toteaa, että lakiuudistuksen keskeiset tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja kunnianhimoisia. Hallituksen esitys lisäisi kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisestä. Lausunnossa korostetaan, että hallituksen tulisi osoittaa kunnille riittävät resurssit lain toimeenpanoon. Tämä on olennaista erityisesti kasvavien kaupunkien näkökulmasta, sillä valtaosa kotoutumisen edistämisen palveluiden piirissä olevista maahanmuuttajista asuu näissä kaupungeissa ja sote-uudistuksen tuomat rahoitusjärjestelmän muutokset kaventavat merkittävästi suurten, kasvavien kaupunkien taloudellista liikkumavaraa.

Lausunto kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä(ulkoinen linkki)

---

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vastauksen valtuustokysymykseen energiakaivojen sijoittamisesta yleisille alueille Espoossa. Lisäksi kaupunginhallitus antoi valmistelukehotuksen kaupunkiympäristön toimialalle valmistella kiireisesti esityksen kaupunginhallitukselle ohjeista energiakaivojen sijoittamisesta ja käytänteistä mm. kaupungin maa-alueille.

Asia 15 (Maarinsolmu, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen) jätettiin pöydälle.

Asia 16 (Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistaminen) jätettiin pöydälle.

Asia 19 (Valtuustoaloite erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi) jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus