Kaupunginhallitus: Yleiskaavatyön käynnistämisestä päätetään taustaselvitysten jälkeen

Julkaistu: 16.5.2022 12.48

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta selvittämään ripeällä aikataululla mahdollisen kokonaisyleiskaavan käynnistämispäätöksen taustaksi seuraavat asiat:

 • Nykyisten osayleiskaavojen merkittävimmät vanhentuneet kohdat ja tärkeimmät muut kohdat, joissa on yleiskaavatason päivitystarve. Selvityksen yhteydessä tulee arvioida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Aluekohtaiset työpaikkojen määrät, työpaikkatonttien aluekohtaiset kaavavaraukset sekä alueiden hintakehyksen
 • Teollisuus- ja varastotonttien alueellisen nykytilanteen, kaavavarannon sekä alueiden hintakehyksen
 • Espoon viheralueverkoston vahvistamisen suuntaviivat mukaan lukien Espoon keskuspuiston laajentamisen tarkastelu valtuuston 7.12.2020 hyväksymän toivomuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta tekemään selvitykset vireillä olevien osayleiskaavojen loppuun saattamisen prosesseista sekä POKE-yleiskaavasta poisrajattujen alueiden yleiskaavallisesta käsittelystä.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa jatkamaan asemakaavoituksen edistämistä uusimpien ajantasaisien voimassa olevien tai lähivuosina voimaan tulevien osayleiskaavojen alueella. Espoo-tarinassa priorisoituja kaupunkikeskusten kehitystoimia ja pientaloalueiden toteuttamistoimia jatketaan tehtyjen linjausten ja päätösten mukaisesti.

Selvitykset tuodaan kaupunginhallitukseen ja tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan viimeistään elokuun loppuun mennessä. Päätös kokonaisyleiskaavatyön mahdollisesta käynnistämisestä tehdään selvitysten käsittelyn jälkeen.

Espoon kotouttamisohjelma 2022-2025 etenee valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon kotouttamisohjelman 2022-2025.

Espoo-tarinassa valtuustokaudelle 2021-2025 valtuusto on asettanut yhdeksi seitsemästä valtuustokauden tavoitteesta Espoolle olla "Suomen paras kotouttaja".

Espoossa oli 2022 alussa noin 60 000 vieraskielistä asukasta. Vuonna 2021 päättyneellä valtuustokaudella vieraskielisten espoolaisten asukasmäärä kasvoi vuodessa keskimäärin yli 3 600 hengellä.

Espoon kotouttamisohjelma ei pyri olemaan kaikenkattava tai yksityiskohtainen suunnitelma kotoutumisesta tai sen tukemisesta Espoossa. Sen sijaan tarkoituksena on nostaa esiin keskeisiä kehityskulkuja ja linjata, miten toimeenpannaan valtuuston asettamaa kotouttamispolitiikan tavoitetta.

Kotouttamisohjelman tärkeimpiä teemoja ovat:

 1. Maahanmuuttajien lasten kasvatus- ja koulutus.
 2. Maahanmuuttajien työllisyys.
 3. Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen.

Vastaukset Espoo-tarinan pöytäkirjamerkintöihin

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Espoo-tarinan hyväksymisen yhteydessä tehtyihin pöytäkirjamerkintöihin annetut vastaukset sekä ohjeisti huomioimaan kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun talousarvion valmistelussa.

Kokouksessa kaupunginhallitus teki seuraavat lisäykset:

 • Kaupunginhallitus kehottaa etenemään Pitkäjärven ja Finnoonlahden luonnonarvopuistojen perustamisessa Luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman mukaisesti siten, että Pitkäjärven luonnonarvopuisto perustetaan vuosina 2022-2023 ja Finnoonlahden luonnonarvopuisto vuosina 2024-2025.
 • Kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja vyöhykejärjestelmän muutoksia koskevan pöytäkirjamerkinnän sisällön HSL:lle annettavissa lausunnoissa.
 • Kaupunginhallitus kehottaa etenemään uusien luonnonsuojelualueiden perustamisessa Luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman aikataulun mukaisesti siten, että vuoden 2025 loppuun mennessä kohteita perustetaan vuosille 2021-2025 ajoitettu määrä ja vähintään kohteiden mukainen pinta-ala.

Espoon lausunto eduskunnalle kiinteistöverouudistuksen arvostamisuudistukseen liittyen

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Kaupunginhallitus totesi, että kiinteistöverotusta tulee kehittää niin, että se on tasapuolinen eri asumismuodoille ja sen taso pysyy kohtuullisena asuinpaikasta riippumatta. Käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus poisti lausunnosta kohdan koskien ARA:n tukemien tonttien verotusta.

--

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

 

 • Kaupunginhallitus