Kaupunginhallitus hyväksyi Espoonlahden terveysaseman ja Tapiolan uimahallin hankesuunnitelmat

2.5.2022 15.01

Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistaminen jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman. Espoonlahden terveysasema valmistui vuonna 1991 ja on ikänsä puolesta peruskorjausiässä. Peruskorjaus aikaistui keväällä 2020 terveysasemalla tapahtuneen vesivahingon vuoksi. Rakenteet kastaneen vahingon vuoksi kiinteistössä tehtiin hätäkorjaukset, mutta osa palveluista siirtyi väistötiloihin. Terveysasemalla toimii tällä hetkellä suun terveydenhuolto, muut palvelut tuotetaan muissa toimipisteissä ja Matinkadun terveysaseman väistötiloissa.

Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen yhteydessä kiinteistöön peruskorjataan koko väestölle tarkoitettu perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen valikoima. Kohde vuokrataan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sen valmistuttua. Hankkeen aikataulun mukaan Espoonlahden terveysasema tulisi käyttöön kesäkuussa 2024.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Rakennuksen korjauksen ja laajennuksen tavoitteena on säilyttää rakennuksen ulkonäkö ennallaan. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Tapiolan uimahallin kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset ja arkkitehtoniset arvot.

Hyväksytyssä investointiohjelmassa vuosille 2022–2031 hanke ajoittuu vuosille 2021–2024 ja sille on varattu 29,896 milj. euroa. Suunnittelun edetessä arvio tarvittavasta määrärahasta on täsmentynyt tasolle 42–46 milj. euroa, mikä tullaan huomioimaan valmisteltavassa investointiohjelmassa. Vallitsevassa tilanteessa rakennusmarkkinan ja kustannusten kehitystä on haastavaa ennustaa. Alustavan aikataulun mukaan Tapiolan uimahalli tulisi käyttöön loppuvuodesta 2025.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja lapsen tukeen liittyvät kertoimet

Kaupunginhallitus päätti päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtaiseksi enimmäisarvoksi 1.8.2022 alkaen 891 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lapsen tuen mukaiset kertoimet.

Kaupunginhallitus kehottaa kasvun ja oppimisen toimialaa selvittämään, miten kuntien välistä yhteistyötä palvelusetelin myöntämisessä espoolaisille perheille naapurikuntien päiväkoteihin, kuten Kauniaisiin, voitaisiin parantaa. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kasvun ja oppimisen toimialaa korjaamaan Espoon varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan kohtaa palvelusetelin enimmäisarvon tarkistamisesta vuosittaiseksi päätökseksi nykyisen kahden vuoden tarkastelujakson sijaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta hyvitys lakon aiheuttamien sulkujen ajalta

Kaupunginhallitus päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annetaan päiväkohtainen hyvitys niiltä päiviltä, joina varhaiskasvatusta ei ole pystytty järjestämään työtaistelutoimien aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi keväällä 2022.

--

Asia 12 (Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistaminen) jätettiin pöydälle.

Asiat 19 (Valtuustoaloite vuoden 1989 Nuottaniemi II asemakaavan ajantasaistamisesta rantaraitin osalta vastaamaan nykyistä vakiintunutta linjausta) ja 20 (Valtuustoaloite rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta) palautettiin valmisteluun siten, että aloitevastauksessa otetaan kielteinen kanta asemakaavan toteuttamiseen lunastusmenettelyn kautta ja todetaan, että rantaraitin nykyinen linjaus täyttää yleisen virkistystarpeen toistaiseksi hyvin. Lisäksi todetaan, että virkistystarpeiden kasvavaan kysyntään alueella vastataan Lilla Blindsundin virkistyskäytön mahdollistavalla Blindsundin sillalla, jonka valtuusto päätti ottaa syksyllä 2021 kaupungin investointiohjelmaan.

Selostus Hepokorvenkallion datakeskushankkeen kompensaatioselvityksestä siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja asialistat(ulkoinen linkki)

  • Kaupunginhallitus