Tila- ja asuntojaosto antoi esitykset Tilapalvelujen vuosien 2022–2031 ja 2022–24 taloudesta

Julkaistu: 27.9.2021 7.14

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti antaa kaupunginhallitukselle Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2031 investointien osalta (investointiohjelma) sekä Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024 käyttötalouden osalta.

Investointiohjelma 2022–2031

Vuosille 2022–2031 valmistellun investointiohjelman lähtökohtana on ollut vuoden 2021 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2021–2030. Investointiohjelma pohjautuu Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutumisohjelman (TakE) linjauksiin ja tavoitteisiin. Ohjelmaan sisältyy investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla siten, että investointien enimmäismäärä on keskimäärin enintään 250 miljoonaa euroa vuodessa investointikauden aikana.

Valmistelun kehyksenä käytetään voimassa olevan ohjelman omaisuuslajikohtaisia enimmäismääriä lisättynä vuoden 2031 kehyksellä. Vuoden 2031 investoinnit on mitoitettu keskimäärin 250 miljoonan euron vuosittaisen investointikaton mukaan.

***

Jaosto totesi, että valtuuston asettama investointikatto ja TakE-linjaukset asettavat tiukan raamin investointiohjelmalle. Jaosto painotti, että ohjelman toteutumista tarkastellaan vuosittain, jotta kouluille ja päiväkodeille voidaan turvata myös pitkällä aikavälillä toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset tilat väistöratkaisut sekä kasvava lapsimäärä huomioiden.

Lisäksi jaosto nosti esiin seuraavat asiat, joihin on tarpeen kiinnittää huomiota lopullisessa talousarvioesityksessä:

  • Jupperin koulun korvaavaa uudisrakennusta aikaistetaan ja samalla etsitään jatkokäyttöä siirtokelpoisille tiloille loppuvuokra-ajaksi.
  • Ratkaisuja Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tyhjien koulurakennusten tulevaisuudesta kiirehditään.
  • Latokasken koulun muuttaminen päiväkodiksi nostetaan selvityskohteeksi ja kohteen sovittamista investointiohjelmaan tarkastellaan uudelleen seuraavan investointiohjelman valmistelun yhteydessä.
  • Leppävaaran kampuksen suunnittelua vauhditetaan ja aikataulussa huomioidaan Leppävaaran lukion urheilupainotteisuuden tarpeet.
  • Investointiohjelman selvityskohteina olevien sosiaali- ja terveystoimen hankkeiden suunnittelun etenemisestä on huolehdittava myös, kun palvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialeelle.

***

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys investointiohjelmasta on julkaistu jaoston esityslistan(ulkoinen linkki) liitteenä.

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

Tilapalvelut-liikelaitoksen sitova tulostavoite vuodelle 2022 on 28,018 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Lisäksi sitovana tulostavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Vuonna 2022 liikevaihdon arvioidaan tarkistuksen jälkeen olevan 302,3 miljoonaa euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024 on julkaistu jaoston esityslistan(ulkoinen linkki) liitteenä.

Muita asioita

Jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista sisäilma-asioista (liitetiedosto uutisen lopussa).

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)