Runsas osallistujamäärä ilahdutti Finnoon kaavakävelyllä – Tärkeimmäksi huoleksi nousi asutuksen ja luonnon yhteensovittaminen

24.9.2021 12.19Päivitetty: 24.9.2021 13.02
Kolme tapahtuman vetäjää puhumassa mikrofoneihin ulkona. Taustalla puita, Finnoon uusia kerrostaloja ja nostureita.
Kuvassa kierroksen vetäjät Mervi Hokkanen (oikealla) Kimmo Leivo (keskellä) ja Patrik Otranen (vasemmalla).Kuva: Tuuli Aaltio

Finnoon keskuksen asemakaava-alueella järjestettiin 21.9. klo 17–19 avoin kaavakävely. Tapahtuma oli suunnattu luontojärjestöille, tuleville asukkaille ja muille kiinnostuneille. Paikan päälle alueen kaavoittajia kuulemaan saapui noin 50 ihmistä, mikä yllätti järjestäjät iloisesti.

- Upeaa, että Finnoon alue kiinnostaa ihmisiä näin paljon, osallistujia oli lähes puolet enemmän kuin osasimme odottaa. Kaava-alue on monin tavoin erityinen ja vaatii paljon yhteensovittamista. Siksi moniääninen keskustelu on tässä kohtaa erityisen arvokasta, summaa kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio tuoreeltaan keskustelun antia. 

Keskustelu alueesta on nyt ajankohtaista, sillä Finnoon keskuksen asemakaava on parhaillaan nähtävillä. Korkeimman hallinto-oikeuden keväällä kumoama kaava valmistellaan uudelleen syksyn 2021 aikana. Päivitetty valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asukkaiden kommentoitavana Espoon kaupungin verkkosivuilla vielä 28.9.2021 asti.  

Luonnonsuojelu, asukasmäärä ja uudet palvelut puhuttivat  

Osallistujien suurimmaksi huoleksi nousi , miten alueelle kaavailtu suuri asukasmäärä on mahdollista sovittaa yhteen herkän luonnon kanssa. Finnoon lintuallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti katsoen arvokas lintualue. Lintualtaita ympäröivä joutomaa taas on perhosille tärkeä luontotyyppi. Lisäksi Finnovikenin kosteikon reunametsissä on liito-oravien ydinalueita sekä kulkuyhteyksiä. 

Luontojärjestöjen edustajat ilmaisivat yksissä tuumin näkemyksensä siitä, että uutta asuinaluetta ja lintualtaita toisistaan erottava suojavyöhyke on  osin liian kapea. Tämä nähtiin selkeänä riskinä lintujen ja muun luonnon hyvinvoinnille. Myös keinot, joilla kaavassa koitetaan rajoittaa ihmisten kulkemista lintualtaiden lähellä, herättivät keskustelua. Pääosin rajoituksiin suhtauduttiin positiivisesti. 

Uuden asuinalueen asioista eniten kiinnostivat metrokeskuksen ympärille rakentuvien palvelujen koko, määrä ja sijoittuminen. Myös tornitalojen määrä, koko ja sijoittelu herättivät keskustelua. Samalla osa asukkaista esitti huolensa siitä, onko tulva-asioihin varauduttu riittävästi uuden asuinalueen rakentamisessa. Myös pohjoisen kaava-alueen virkistyspolkujen toteutus huolestutti asukkaita.  

Useampi osallistuja ilmaisi huolensa siitä, ettei asukkaiden näkemyksillä ole riittävästi painoarvoa ja siten vaikutusta kaavatyön lopputulokseen. Asukkaita puhutti Finnoon keskuksen kaava-aluetta laajemminkin Espoon yleinen kehitys: rakentamisen määrä, kaupungistuva maisema ja väestönkasvu. Todettiin, että tarvitaan lisää yhteistä keskustelua siitä, mihin Espoo on menossa ja millaista tulevaisuuden Espoota rakennetaan. 

Lue tarkempi kooste kaavakävelyn keskustelunaiheista(ulkoinen linkki) (pdf, saavutettava)

Finnoon keskuksen kaavakävelylle osallistui viitisenkymmentä ihmistä. Kierros käynnistyi Finnoon lintutornien parkkipaikalta.Kuva: Tuuli Aaltio

Kaavatyö jatkuu palautteiden pohjalta – Ehdotus nähtäville loppuvuodesta 

Keskustelu kokonaisuudessaan ilmensi hyvin Finnoon keskuksen kaava-alueen monimutkaisia haasteita. Asukaspalaute on tärkeä osa kaavatyön kokonaisuutta, ja Finnoon kaltaisella erityisellä alueella se auttaa valmistelijoita punnitsemaan kokonaisuutta ja sovittamaan sen eri osia yhteen.  

Saadun palautteen lisäksi työtä ohjaavat kaavalle aiemmin asetetut tavoitteet, Espoon yleiskaava ja Espoo-tarina, Uudenmaan maakuntakaava sekä valtiolliset alueidenkäyttötavoitteet.  

Suunnittelutyö jatkuu näiden sekä kaavakävelyn keskustelujen ja kirjallisten mielipiteiden pohjalta. Eri näkökulmia sovitetaan yhteen niin, että kokonaisuuden kannalta syntyy mahdollisimman tasapainoinen ratkaisu.  

Seuraava vaihe on kaavaehdotus, joka tulee nähtäville tämänhetkisen arvion mukaan loppuvuodesta 2021. Tiedotusta voi seurata kaavahankkeen verkkosivulta ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksista.  

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Espoonlahti