Kaupunginhallitus: Luontoarvot kokonaisvaltaisesti huomioon kaupunkisuunnittelussa

6.9.2021 13.21

Kaupunginhallitus käsitteli mm. Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen toimenpideohjelman jatkovalmistelua sekä hyväksyi vuoden toisen osavuosikatsauksen.

Luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman tavoitteena parantaa luontoarvojen kokonaisvaltaista huomioimista kaupunkisuunnittelussa

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen toimenpideohjelman jatkovalmistelun pohjaksi. Kaupunginhallitus toteaa, että alueiden rajaukset ja käyttötarkoitukset ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä tai luonnonsuojelualueen perustamispäätöksellä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi ja esittää huomioitavaksi kaupungin toiminnassa Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen selvitykset. Kaupunginhallitus päätti, että kuntalaisaloitteen mukaista Bondaksen kallioiden lisäystä ei esitetä tehtäväksi, mutta toteaa, että Kaitaa-Iivisniemi -osayleiskaavassa kallioiden kohdalla oleva merkintä “virkistyksen kohdealue, jonka sijainti ja laajuus ratkaistaan asemakaavalla” sekä siihen liittyvä yhteystarvenuoli Hannusmetsän suuntaan ohjaavat säilyttämään kallioaluetta asemakaavoituksessa.

Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden häviäminen on yksi aikamme suurimmista ongelmista. Espoossa siihen voidaan vastata paikallisella tasolla, turvaamalla ja edistämällä Espoon omia luontoarvoja. Luonnonsuojelun toimenpiteet eli LuonTo on laaja, Espoo Tarinaan pohjautuva hanke, jota on valmisteltu vuosina 2018 - 2021. Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja määrittää keinoja, joilla tuetaan olemassa olevia suojelukohteita ja täydennetään luonnonsuojeluverkostoa alueellisesti ja laadullisesti. Espoolaisten asuinympäristön halutaan olevan viihtyisä ja luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus halutaan säilyttää. Metsät, pellot ja kulttuurimaisema on tavoitteena huomioida Espoon kaupunkikehityksessä myös jatkossa.

Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa ja sen selvitysosassa esitetään luonnonsuojeluverkoston tärkeimmät täydennyskohteet Espoossa, sekä muut luontoarvoiltaan keskeiset kohteet. Lisäksi tarjotaan keinoja turvata niiden keskeiset arvot ja toiminnot ohjelmassa kehitetyn luokituksen avulla. Työ tuo kaavoitukseen ja tarkempaan suunnitteluun taustatietoa, jotta luontoarvot voidaan ottaa Espoossa entistä paremmin kokonaisuutena huomioon. Toimenpiteet on ajoitettu seuraavan kymmenen vuoden ajalle, vuoteen 2030. Työ on luonteeltaan joustava, päivittyvä dokumentti, jota voidaan muokata lisätiedon myötä.

Vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 toisen osavuosikatsauksen sekä Espoon kaupungin konserniraportin. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen muutokset:

24 Vanhusten palvelut, määrärahan lisäys 1 579 000 euroa

25 Terveyspalvelut, määrärahan lisäys 56 856 000 euroa

27 Perhe- ja sosiaalipalvelut, määrärahan lisäys 684 000 euroa

31 Kasvun ja oppimisen lautakunta, tuloarvion lisäys 6 800 000 euroa, määrärahan lisäys 8 100 000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus  hyväksyi seuraavat määrärahojen siirrot:

Tilapalvelujen uudisrakentamisien määrärahoista talousarviokohdasta 7192 hankkeelta 4490 Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila siirretään:

  • 4 700 000 euroa kustannuspaikalle 71981 siirtokelpoisten toimitilojen perustuskustannukset ja pihatyöt 
  • 900 000 kustannuspaikalle 71984 takuuajan korjaukset ja viivästyneet maksuerät 
  • 53 000 euroa hankkeelle 3017 Tapiolan päiväkoti 
  • 108 000 euroa hankkeelle 3752 Vermon päiväkoti
  • 595 000 euroa hankkeelle 3745 Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto

 

Asia 8 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntaan jätettiin pöydälle.

Asia 9 Väliaikaisen valmistelutoimielimen seurantaryhmän nimeäminen jätettiin osittain pöydälle. Paikkajakotoimikunnan lausunto lisäpaikkojen puoluejakaumasta pyydetään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

Asia 17 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021-2023 jätettiin pöydälle.

Asia 25 Uuden esityssalin toteuttaminen Espoon Kulttuurikeskukseen jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)