Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 17.3.2021

Julkaistu: 22.3.2021 8.58
Mies ja nainen istuvat lähekkäin sohvalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuuli kokouksessaan keskiviikkona 17.3.2021 sosiaali- ja potilasasiamiehen sekä vammaisasiamiehen selvitykset vuodelta 2020.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuuli kokouksessaan keskiviikkona 17.3.2021 sosiaali- ja potilasasiamiehen sekä vammaisasiamiehen selvitykset vuodelta 2020.  

Lautakunta merkitsi tiedoksi selvitykset ja kehotti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa ottamaan huomioon selvityksissä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä sekä raportoimaan toimenpiteistä lautakunnalle puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Lautakunta lähettää selvitykset käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja esittää, että niissä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen kehittämisessä, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät perustuvat lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Asiamies neuvoo ja auttaa oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä ja voi toimia välittäjänä asianomaisten välillä. Asiamies ei tee itse päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä. Asiamies toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä sekä raportoi siitä vuosittain.

Vuotta 2020 leimasi maaliskuussa alkanut koronaepidemia, jonka vaikutus tuli näkyviin suurelle asiakaskunnalle etenkin palveluihin pääsyn odotusaikojen pitenemisessä.

Terveyspalveluihin liittyneet yhteydenotot vähentyivät hieman vuonna 2020 vuoteen 2019 nähden, sosiaalipalveluihin liittyneet yhteydenotot sen sijaan lisääntyivät. Sosiaalipalveluihin liittyneitä yhteydenottoja oli yhteensä 487, lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli 80 yhteydenottoa. Terveydenhuoltoon liittyneitä yhteydenottoja tehtiin 630, vähenemistä edelliseen vuoteen 16 kpl.

Vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2020 

Vammaisasiamies tekee vuosittain selvityksen toiminnastaan, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja ympäristön esteettömyydestä.  

Yhteydenotot vammaisasiamieheen vähenivät vuoden 2020 kevätkaudella heti koronapandemian saavuttaessa Suomen, mutta lisääntyivät loppukeväästä ja palautuivat kesän jälkeen vastaavalle tasolle kuin edeltävinä vuosina.

Selvityksessä kerrotaan millaisena vuoden 2020 tilanne näyttäytyy vammaisasiamiehen näkökulmasta:

  • mistä asioista yhteydenottoja tuli
  • miten korona on vaikuttanut vammaisten henkilöiden näkökulmasta
  • mitä hyviä käytäntöjä on löytynyt vaikeassa tilanteessa
  • mitä kehittämisehdotuksia voidaan nostaa saatujen tietojen pohjalta

Kulkukeskus

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai info-osioissa selostuksen kulkukeskuksen tilanteesta. Lautakunta päätti, että sille valmistellaan uudestaan päätettäväksi vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämistä ja toteutusta koskevat hankinnan periaatteet sekä kuljetuspalvelujen toimintaohjeet. Lisäksi lautakunta kehottaa Espoon kaupunkia teettämään ulkopuolisen auditoinnin, jossa tarkastellaan myös käyttäjäkokemuksia ja jonka perusteella palvelua kehitetään ja toimintaohjetta tarkistetaan.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.

 

Lisätiedot  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto  

Espoon keskus