Tietosuojaseloste Trimble Locus maaomaisuussovellus

Henkilötietojen käsittely Trimble Locus / Maaomaisuus

Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä: 23.9.2020

1. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tonttipäällikkö

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Suunnittelupäällikkö Jukka Haataja

Kaupunkiympäristön toimiala / tonttiyksikkö

puh. +358 50 4289443

jukka.haataja@espoo.fi

PL 49 02070 ESPOON KAUPUNKI

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Rekisteri on perustettu kaupungin maaomaisuuden tietojen ylläpitoon ja maaomaisuuskirjanpitoon. Toimenpiteillä on osapuolitieto, joka joissakin tapauksissa on yksityishenkilö.

Osapuolen tietoa käytetään vuokraoikeuksien selvittämisessä sekä maaomaisuuskirjanpidon transaktioiden tarkistamiseen.

Kaupungin käytännön mukaisesti yksi henkilö voi saada kaupungilta tontin vain kerran. Osapuolen tietoa käytetään tämän ehdon toteutumisen tarkastamiseen.

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

7. Mitä tietoja käsitellään?

Kiinteistöjen omistusoikeuden siirrossa tai pitkäaikaisissa vuokrauksissa sovellukseen tallennetaan toimenpiteen osapuolen tieto. Omistusoikeuden siirto voi olla kauppa, lahjoitus, vaihto tai muu kiinteistötoimitus.

Rekisteriin kerätään nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä toimenpiteen muita tietoja.

TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:

Tiedot eivät ole salassa pidettäviä.

8. Mistä tiedot saadaan?

Henkilön nimen luovuttaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

Henkilötiedot haetaan Trimble Locus -väestöosasta asiakirjassa olevan henkilötunnuksen perusteella.

Henkilöllä ei ole mahdollisuutta kieltäytyä tietojensa ylläpidosta rekisterissä. Tietojen kattavuus on tärkeää maaomaisuuskirjanpidon, maanvuokralaskutuksen ja tontinluovutusehtojen näkökulmasta.

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta tonttiyksikön ulkopuolelle.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tiedot säilytetään pysyvästi.

12. Miten tietoja suojataan?

SÄHKÖINEN AINEISTO:

  • Trimble Locuksen maaomaisuus-sovellus
  • ProjectWise, käyttöarkisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta: Tietosuoja/Asiakkaiden oikeudet

13.1. Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi(ulkoinen linkki).