Tietosuojaseloste Espoon seudun ympäristöterveyden valvonta-asiat

Henkilötietojen käsittely Espoon seudun ympäristöterveyden valvonta-asioissa

1. Tietosuojaselosteen ajantasaisuus

Tietosuojaseloste on päivitetty 21.6.2022.

2. Rekisterin nimi

Ympäristöterveydenhuollon valvontarekisteri

3. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

4. Henkilötietojen vastuuhenkilö

Johtava kaupungineläinlääkäri

5. Henkilötietojen yhteyshenkilö

Johtava  kaupungineläinlääkäri

Osoite: Espoon seudun ympäristöterveys, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, PL 210, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

6. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

7. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Espoon seudun ympäristöterveys käsittelee rekisteröityä koskevia henkilötietoja kunnan lakisääteisten ympäristöterveydenhuollon valvonta-asioiden järjestämiseksi. Espoon seudun ympäristöterveys järjestää ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset valvonta-asiat Espoon kaupungin, Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan osalta.

Espoo käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • lainsäädännössä säädettyjen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluvien tehtävien hoitaminen
 • tukipalvelujen toteuttaminen (mm. laskutus, sovellustuki)
 • toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi sekä mahdollinen tutkimustoiminta erillisen tutkimusluvan perusteella

8. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

Espoon seudun ympäristöterveydellä on velvollisuus järjestää ympäristöterveydenhuollon valvontaa koskevat palvelut. Näiden palvelujen järjestäminen edellyttää rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyä. Käsittely on tarpeen Espoon seudun ympäristöterveyden lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Keskeinen lainsäädäntö:

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Elintarvikelaki (23/2006)
 • Terveydensuojelulaki (763/1994)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Tartuntatautilaki (1227/2016)
 • Tupakkalaki (549/ 2016)
 • Lääkelaki (395/1987)
 • Vesihuoltolaki (119/2001)
 • Laki ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
 • Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
 • Eläinsuojelulaki (247/1996)
 • Eläintautilaki (441/2013)
 • Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta (1192/1996)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999) ja
 • Hallintolaki (434/2003).

9. Mitä tietoja käsitellään?

Espoon seudun ympäristöterveys tallentaa ympäristöterveydenhuollon valvontarekisteriin seuraavia tietoja:

 • yhteydenotot ja aihe
 • asioiden vireillepanijoiden yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), vireilletulopäivä
 • yrityksen y-tunnus tai yksityishenkilön henkilötunnus
 • asianosaiset (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • tarkastukset (tarkastusmuistiot ja -kertomukset)
 • asian käsittelytiedot ja
 • asian päätöstiedot.

Espoon seudun ympäristöterveyden ostopalveluissa käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat ympäristöterveydenhuollon valvontarekisteriin.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys

Tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella, ellei lain 24 §:stä tai erityissääntelystä muuta johdu. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n perusteella salassa pidettäviä tietoja ovat muun muassa liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tiedot sekä terveystiedot.

10. Mistä tiedot saadaan?

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

 • asianosaisilta suostumuksen tai lakien perusteella saadut tiedot
 • kuntien, valtion ja kirkon viranomaisilta lakien perusteella saadut tiedot
 • lakien perusteella ilmoitusvelvollisilta tahoilta saadut tiedot ja
 • työntekijän havaintoihin sekä näytteisiin ja tutkimuksiin liittyvät tiedot.

11. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Espoon seudun ympäristöterveys voi luovuttaa tietoja rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan nimenomaisella suostumuksella. Espoon seudun ympäristöterveydellä on velvollisuus lainsäädännön perusteella luovuttaa tietoja mm. toisille viranomaisille. Espoon seudun ympäristöterveydessä varmistetaan ennen tietojen luovuttamista, että tietojen pyytäjällä on oikeus saada lainsäädännön perusteella pyytämänsä tiedot.

Lisäksi Espoon seudun ympäristöterveys luovuttaa palveluntuottajille (mm. ostopalveluissa) tietoja, jos se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi. Espoon seudun ympäristöterveys luovuttaa tietoja lainsäädännön perusteella myös valvontaviranomaiselle (mm. AVI, EOA).

Espoon seudun ympäristöterveys luovuttaa valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmään (KUTI, YHTI) valtion alue- ja keskushallinnon käyttöön ympäristöterveydenhuollon valvontakohteiden kohde- ja valvontatietoa laeissa olevien säännösten perusteella. Sähköisen sanomanvälityksen kautta elintarvikekohteiden tunniste- eli rekisteritiedot siirtyvät kohdetietojärjestelmän kohdetietoihin ja valvontatiedot tietovarastoon.

Espoon seudun ympäristöterveys luovuttaa tietoja tieteelliseen tutkimukseen rekisteröidyn luvalla tai ministeriön tai Espoon myöntämän tutkimusluvan perusteella. Espoon seudun ympäristöterveys luovuttaa viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyöhön tietoja rekisteröidyn luvalla tai lain perusteella.

12. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Espoon seudun ympäristöterveys ei pääsääntöisesti siirrä rekisteröityä koskevia tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Espoon seudun ympäristöterveys siirtää rekisteröityä koskevia tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle mm. lain perusteella käytävässä viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa. Espoon seudun ympäristöterveys siirtää rekisteröityä koskevia tietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai siirto toteutetaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) mainittuja muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

13. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Pysyvästi säilytetään:

 • kunnan omat terveydensuojelumääräykset ja -järjestelmät
 • toimintalupa-asiakirjat liitteineen
 • toiminnan muuttamista koskevat asiakirjat
 • lupapäätöksen tarkistamista ja määräaikaisen luvan uudistamista koskevat hakemukset
 • diaarit
 • kunnallisen terveydensuojeluviranomaisen päätökset ja niiden valmisteluun liittyvät keskeiset asiakirjat
 • asianomaisen valitusviranomaisen päätös
 • toiminnan harjoittajakohtaiset valvonta- ja tarkastusasiakirjat
 • kirjeenvaihto, toimenpide-ehdotukset
 • tutkimuksen keskeinen pohja-aineisto
 • toimenpidemääräykset ja -päätökset sekä niihin liittyvät keskeiset valmistelu aineistot
 • valvontaan ja seurantaan liittyvät kunnallisen terveydensuojeluviranomaisen antamat lausunnot ja
 • elintarvike- ja vesilaboratoriotoiminnan laatuasiakirjat ja vuositilastot.

Määräajan säilytetään:

 • vähämerkitykselliset valmisteluasiakirjat: työntekijän oman tarpeen mukaan
 • yhteistyöhön liittyvät vähämerkitykselliset asiakirjat: työntekijän oman tarpeen mukaan
 • yhteistyösopimukset: voimassaoloaika + 10 vuotta
 • toiminnanharjoittajan ilmoitukset: voimassaoloaika + kohde poistettu käytöstä tai sille on myönnetty uusi lupa
 • ilmoituskohtainen kirjeenvaihto: työntekijän oman tarpeen mukaan
 • kohdekohtainen rekisteröinti: voimassaoloaika + kohdepoistettu käytöstä tai sille on myönnetty uusi lupa
 • kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemät ilmoitukset: 10 vuotta
 • rutiininomaiset tarkastustoimintaan liittyvät asiakirjat: kohteen toiminta-aika, oikeusvaikutukset huomioitava
 • kunnan perimät maksut: 10 vuotta
 • kunnalliselle viranomaiselle jäävät kopiot valitusasiakirjoista: 10 vuotta
 • viranomaisen tiedoksianto: 10 vuotta
 • kirjalliset ilmoitukset asianosaisille tai ao. viranomaiselle: 2 vuotta
 • tarkastustoimintaa koskevat suunnitelmat: työntekijän oman tarpeen mukaan
 • rutiininomaiset ja määräaikaiset tarkastukset: voimassaoloaika + työntekijän oman tarpeen mukaan
 • pohja-aineisto (tutkimustulokset, selvitykset, raportit), jotka eivät ole keskeistä aineistoa: voimassaoloaika + 10 vuotta
 • tiedoksi tulleet muiden terveydensuojeluviranomaisten asiakirjat: työntekijän oman tarpeen mukaan
 • kunnallisen terveydensuojeluviranomaisen tekemät ilmoitukset muille valvontaviranomaisille: 2 vuotta (oikeudellisesti merkittävät 10 v.)
 • toimenpidekehotus, asianosaisen kuulemiseen liittyvät asiakirjat, päävelvoitteen määräyspäätökset, uhkasakkoon tuomitseminen, haltuunottopäätös: 2 vuotta lopullisen päätöksen lainvoimasta
 • viranhaltijapäätökset haltuun otetun ja takavarikoidun omaisuuden säilyttämisestä, käyttämisestä, palauttamisesta tai hävittämisestä: 2 vuotta (oikeudellisesti merkittävät: 10 vuotta)
 • talousveden näytteidenottotulokset ja muut tutkimustulokset: 5 vuotta (oikeudellisesti merkittävät: 10 vuotta)
 • epidemian leviämis- ja ehkäisytoimenpiteistä syntyvät ilmoitukset Kansanterveyslaitokselle: 2 vuotta
 • elintarvikevalvonnan valvontatiheysohjelma: voimassaoloaika + 10 vuotta
 • elintarvikkeiden tuonnin ja viennin valvonta: voimassaoloaika + 10 vuotta
 • rekisterit maidontuotantotiloista ja kalastusaluksista: voimassaoloaika + 10 vuotta
 • kunnallisten terveydensuojeluviranomaisen antamat todistukset elintarvikkeista: 3 vuotta
 • kuukausi- ja neljännesvuosi-ilmoitukset elintarvike- ja vesilaboratoriotoiminnasta: 2 vuotta (oikeudellista merkitystä omaavat: 10 vuotta) ja
 • elintarvike- ja vesinäytteiden tutkimusaineisto ja laitteiden tarkkuus- ja tarkastustodistukset: voimassaoloaika + 2 vuotta (oikeudellista merkitystä omaavat: 10 vuotta).

Perusteet säilytysajoille:

 • Arkistolaitoksen päätös 10.2.2003 (KA 346/43/02): Pysyvästi säilytettävät kunnalliset ympäristöterveydenhuollon asiakirjat.
 • Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 2. Terveydenhuollon asiakirjat. 14.4.1989 ISBN 951-861-419-9 ja
 • Kuntaliitto: Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristöterveydenhuolto 16. ISBN 978-952-293-291-4, Helsinki 2002.

14. Miten tietoja suojataan?

Tietoja käsittelevillä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus ja käyttöoikeuden saaminen edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta sekä tietoturvasitoumusta. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.

Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Espoon seudun ympäristöterveyden käyttämät laitteet ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu kaupungin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Työntekijöiden käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin, ja niiden käyttöä valvotaan mm. lokitietojen kautta. Espoon seudun ympäristöterveyden järjestelmät vaativat salasanan vaihdettavaksi määräajoin. Esimiehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta. Espoon seudun ympäristöterveys passivoi käyttöoikeudet työntekijän työsuhteen päättyessä.

Manuaalinen aineisto

Espoon seudun ympäristöterveyden toimintayksiköissä säilytetään asiakirjat valvotuissa tiloissa ja/ tai lukittavissa kaapeissa. Espoon seudun ympäristöterveys siirtää arkistoidut asiakirjat Espoon sosiaali- ja terveystoimen päätearkiston kautta Espoon kaupunginarkistoon.

15. Rekisteröidyn oikeudet

15.1. Miten voin tarkastaa tietoni?

Rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Espoon seudun ympäristöterveys rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Jos Espoon seudun ympäristöterveys käsittelee rekisteröityä koskevia henkilötietoja, on rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröity tai tämän laillinen edustaja voi tehdä tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postin kautta lähetettävällä asiakirjalla tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Espoo on laatinut pyyntöä varten lomakkeen, jota rekisteröity tai tämän laillinen edustaja voi käyttää tietoja pyytäessään. Lomakkeen saa Espoon seudun ympäristöterveydeltä, ja se löytyy Espoon internet-sivuilta https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Asiakkaan_ja_potilaan_tiedonsaantioikeudet. Mikäli rekisteröity tai tämän laillinen edustaja haluaa tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön vapaamuotoisella asiakirjalla, tulee rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan kirjata pyyntöön, mitkä henkilötiedot halutaan tarkastaa, halutaanko tarkastaa kaikki henkilötiedot vai tiedot tietyltä ajanjaksolta, pyytäjän nimi ja henkilötunnus sekä pyytäjän yhteystiedot. Mikäli pyytäjä pyytää muita kuin omia henkilötietojaan tarkastettavaksi, tulee pyyntöön kirjata sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka tietoja pyydetään. Mikäli rekisteröity tai tämän laillinen edustaja lähettää pyynnön postitse, pyyntö osoitetaan: Espoon seudun ympäristöterveys, Tietopyynnöt, PL 210, 02070 Espoon kaupunki. Espoo tarkastaa pyytäjän henkilöllisyyden kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos rekisteröity tai tämän laillinen edustaja toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Espoon seudun ympäristöterveys toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoon seudun ympäristöterveys voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Espoon seudun ympäristöterveys ottaa huomioon määräajan jatkamisessa pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Espoon seudun ympäristöterveys ilmoittaa tietojen pyytäjälle määräajan pidentämisestä ja määräajan pidentämisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoon seudun ympäristöterveys ilmoittaa kieltäytymisestä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Espoon seudun ympäristöterveys luovuttaa pääsääntöisesti pyydetyt tiedot rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa ja kansallisessa erityislainsäädännössä on säädetty niistä tilanteista, jolloin rekisterinpitäjä voi jättää luovuttamatta rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan pyytämät tiedot. Jos Espoon seudun ympäristöterveys ei luovuta rekisteröidylle tai tämän lailliselle edustajalle pyydettyjä tietoja, Espoon seudun ympäristöterveys ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tietojen pyytäjälle syyt tietojen luovuttamatta jättämiselle ja kertoo rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omien tietojen pyytäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Espoon seudun ympäristöterveys voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä luovuttamasta pyydettyjä tietoja.

15.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus vaatia, että Espoon seudun ympäristöterveys oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot. Espoon seudun ympäristöterveys tekee muutokset siten, että rekistereihin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja niin, että alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen. Espoon seudun ympäristöterveydellä on velvollisuus ilmoittaa tietojen oikaisusta niille vastaanottajille, joille Espoon seudun ympäristöterveys on luovuttanut rekisteröityä koskevia tietoja. Espoon seudun ympäristöterveydellä ei ole ilmoittamisvelvollisuutta, jos ilmoittaminen on mahdotonta taikka vaatii kohtuutonta vaivaa.

Espoon seudun ympäristöterveys toteuttaa pyynnön ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoon seudun ympäristöterveys voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Espoon seudun ympäristöterveys ottaa huomioon määräajan jatkamisessa pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Espoon seudun ympäristöterveys ilmoittaa tietojen pyytäjälle määräajan pidentämisestä ja määräajan pidentämisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoon seudun ympäristöterveys ilmoittaa kieltäytymisestä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Rekisteröity tai tämän laillinen edustaja voi tehdä pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postin kautta lähetettävällä asiakirjalla tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Pyyntöä varten on laadittu lomake, jota rekisteröity tai tämän laillinen edustaja voi käyttää pyytäessään rekisteröityä koskevien henkilötietojen oikaisua. Lomakkeen saa Espoon seudun ympäristöterveydestä, ja se löytyy Espoon internet-sivuilta https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Asiakkaan_ja_potilaan_tiedonsaantioikeudet. Mikäli rekisteröity tai tämän laillinen edustaja haluaa tehdä pyynnön vapaamuotoisella asiakirjalla, tulee rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan kirjata pyyntöön oikaistavat tiedot sanatarkasti, ehdotettavat muutokset sanatarkasti, perustelut ehdotetuille muutoksille, pyytäjän nimi ja henkilötunnus sekä pyytäjän yhteystiedot. Mikäli pyytäjä pyytää muiden kuin omien henkilötietojen oikaisua, tulee pyyntöön kirjata sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka tietoja pyydetään oikaistavaksi. Mikäli rekisteröity tai tämän laillinen edustaja lähettää pyynnön postitse, pyyntö osoitetaan: Espoon seudun ympäristöterveys, Tietopyynnöt, PL 210, 02070 Espoon kaupunki. Espoo tarkastaa pyytäjän henkilöllisyyden kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos rekisteröity tai tämän laillinen edustaja toimittaa pyynnön henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Jollei Espoon seudun ympäristöterveys hyväksy rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan vaatimusta tiedon oikaisemista, Espoon seudun ympäristöterveys ilmoittaa asiasta kirjallisesti rekisteröidylle tai tämän lailliselle edustajalle. Espoon seudun ympäristöterveys kertoo samalla ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja ohjeistaa rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

15.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista?

Rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

Rekisteröity tai tämän laillinen edustaja voi lähettää vaatimukset tietojen poistamisesta osoitteeseen Espoon seudun ympäristöterveys, Tietopyynnöt, PL 210, 02070 Espoon kaupunki.

15.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus vaatia Espoon seudun ympäristöterveyttä rajoittamaan rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity tai tämän laillinen edustaja kiistää rekisteröityä koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin Espoon seudun ympäristöterveyden on pääsääntöisesti rajoitettava rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä siihen saakka, kunnes Espoon seudun ympäristöterveys on varmistanut henkilötietojen paikkansapitävyyden. Rajoittamisvelvollisuuteen on säädetty tietosuoja-asetuksessa tiettyjä poikkeuksia, joiden perusteella Espoon seudun ympäristöterveys voi käsitellä rekisteröidyn rajoituksen alaisia henkilötietoja tietyissä tilanteissa. Espoon seudun ympäristöterveyden on ilmoitettava rekisteröidylle tai tämän lailliselle edustajalle rajoituksen poistamisesta ennen rajoituksen poistamista.

Rekisteröity tai tämän laillinen edustaja voi lähettää vaatimukset tietojen käsittelyn rajoittamisesta osoitteeseen Espoon seudun ympäristöterveys, Tietopyynnöt, PL 210, 02070 Espoon kaupunki.

15.5. Voinko käyttää vastustamisoikeutta?

Espoon seudun ympäristöterveyden rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Tämän vuoksi rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla ei ole vastustamisoikeutta.

15.6. Voinko saada tietoni siirrettyä järjestelmästä toiseen?

Espoon seudun ympäristöterveyden rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Tämän vuoksi rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.

15.7. Käyttääkö Espoo automaattista päätöksentekoa?

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta sellaisten päätösten kohteeksi, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn ja joilla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Espoon seudun ympäristöterveys ei käytä kaupungin eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä automaattista päätöksentekoa.

15.8. Valituksen tekeminen

Rekisteröidyllä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus tehdä Suomessa valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity tai tämän laillinen edustaja katsoo, että Espoon seudun ympäristöterveys ei noudata tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu(ulkoinen linkki).

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle ei rajoita muita rekisteröidyn tai tämän laillisen edustajan käytössä olevia hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.