Rakennusvalvonnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset ja muutoksenhaku

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 4 vuodeksi kerrallaan valittu luottamuselin, joka muun muassa ohjaa ja valvoo rakennustoimintaa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

1.8.2021 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvontakeskus yhdistyivät uudeksi ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukseksi. Myös lautakunnat yhdistyivät ympäristö- ja rakennuslautakunnaksi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunta toimii terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, eläinlääkintähuoltolaissa, tupakkalaissa ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta lääkelaissa tarkoitettuna valvonnasta tai muista kunnan tehtävien järjestämisestä vastaavana viranomaisena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, sekä Kirkkonummen kunnan muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Lautakunnan tehtävänä on päättää muun muassa ympäristö- ja maa-ainesluvista, ojituksiin liittyvistä erimielisyyksistä, luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta sekä antaa tarvittaessa määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Kaikkien yli 2000 kem2:n suuruisten rakennushankkeiden lupahakemukset käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa

Lautakunta antaa lausuntoja ja tekee esityksiä muille viranomaisille ympäristön- ja luonnonsuojelun huomioon ottamiseksi, ja käsittelee valvonta-asioita sekä hallinnollisia asioita.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat: 

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoille on annettu päätösvalta alle 2000 m² laajuisissa uudisrakennushankkeissa sekä kaikissa rakennuksen turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttavissa korjaus- ja muutoshankkeissa. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista ja maisematyöluvista, ellei niillä ole merkittävää kaupunkikuvallista vaikutusta sekä lisäksi muiden kuin suojeltujen rakennusten purkuluvista.