Maisematyölupa

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide edellyttää luvan hakemista asemakaava-alueilla. Lupaa tarvitaan myös yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto.

Piha-alueille kohdistuvat toimenpiteet käsitellään rakennusvalvonnassa. Muille alueille kohdistuvat maisemaa muuttavat hankkeet käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Maisematyölupaa ei aina tarvita

Lupaa ei tarvita hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen. Vaikutuksiltaan vähäiset toimenpiteet voidaan toteuttaa lupaviranomaisen vähäisyyden arviolausunnolla. Maisematyölupaa ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettua lupaa.

Puiden kaataminen tonteilta tai rakennuspaikoilta

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat sopineet yhtenäisiä käytäntöjä ja tulkintoja(ulkoinen linkki) koskien muun muassa puiden kaatamisen luvanvaraisuutta. Puiden kaadon luvanvaraisuuteen vaikuttaa muun muassa asemakaavamääräykset, kaadettavaksi haluttujen puiden maisemallinen merkitys ja määrä sekä tontille tai rakennuspaikalle jäävä puusto. Vähäisyyden arvioinneissa huomioidaan myös tontilla aikaisempina vuosina tehdyt puunkaadot.

Välitöntä vaaraa aiheuttavan puun kaataminen ei ole luvanvaraista, mutta lupaviranomainen voi velvoittaa korvaavan puun istuttamiseen vaarallisena kaadetun puun tilalle. Puun vaarallisuus on myös tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin.

Mikäli naapurin puolelta omalle tontille kasvavat oksat tai juuret aiheuttavat asukkaalle haittaa, voi asukas kirjallisesti kehottaa naapuria poistamaan kyseisen haitan. Ellei naapuri toimi kohtuullisessa ajassa, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus katkaista haittaa aiheuttavat oksat ja juuret rajalinjaa pitkin. Naapuruussuhdelain alaiset riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Puuksi lasketaan yksilöt, joidenka rungon halkaisija on metrin korkeudelta mitattuna yli 10cm. Tätä pienemmät puut voidaan poistaa tontilta ilman luvan hakua.

Muut kuin piha-alueiden
maisematyöluvat:

Kaupunkisuunnittelukeskus
Lupavalmistelija Pia Salonen
Puhelin: 043 825 5417

Piha-alueiden maisematyöluvat ja vähäisyyden arviolausunnot

Riikka Rautia

Lupavalmistelija046 877 1569

Maisematyöluvat (mm. puunkaadot), jätekatosten, aitojen ja tukimuurien toimenpideluvat

Puhelinaika tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00-10.30.