Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan usein maisematyölupa. Maisematyölupa tarvitaan edellä mainittuihin toimenpiteisiin · asemakaava-alueella · ranta-asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään ja · alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavaa varten tai jolle on määrätty toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi. Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Espoossa maisematyölupia käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja rakennusvalvontakeskuksessa. Tonteille ja piha-alueille kohdistuvat toimenpiteet käsitellään rakennusvalvonnassa. Muille alueille kohdistuvat maisemaa muuttavat hankkeet käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Maisemaa muuttava toimenpide voi olla esimerkiksi puiden kaataminen. Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot. Luvan ratkaisee hankkeen sijainnista ja laajuudesta riippuen kaupunkisuunnittelu- tai rakennuslautakunta tai kaupunkisuunnittelujohtaja tai rakennusvalvontakeskuksen viranhaltija. Lupapäätökseen voidaan ottaa toimenpiteelle asetettavia tarpeellisia määräyksiä. Päätökseen on aina liitetty oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus. Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvontakeskus.

Yhteystiedot ja palvelut