Ilmakuvaotteeseen merkitty kadun sijainti.
Kuvaan on merkitty kadun sijainti keltaisella viivalla

Sepontie

Kadut ja liikenneTapiola

Sepontiestä laaditaan katusuunnitelmaa. Kadun perusparannuksella vastataan alueen muuttuneisiin liikenteellisiin tarpeisiin. Rakentaminen alkaa syksyllä 2021.

Kaavan nimi

Laakakivi II, Visamäki

Vaihe

Lainvoimainen

Maankäytön tarpeet

Pohjois-Tapiolassa sijainnut Sepon koulu purettiin keväällä 2020, ja sen tilalle rakennetaan uusi yhtenäinen peruskoulu. Uusi koulurakennus tulee palvelemaan n. 1 000 oppilasta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös jalkapallokenttä, joka palvelee koulun oppilaita, sekä alueen muuta väestöä iltaisin ja viikonloppuisin.

Sepontien ja Louhentien kulmassa on vireillä asemakaavan muutos, jossa tavoitteena on sijoittaa alueelle neljäkerroksisia asuinkerrostaloja. Alueella sijaitsevat liikerakennukset suojellaan asemakaavan muutoksella.

Kadun suunnitelmat

Kadun perusparannushankkeella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja helpotetaan saattoliikennettä. Sepontien nykyinen jalkakäytävä levennetään 2,5 metrisestä 3,5 metriseksi. Kadulle osoitetaan yleisiä pysäköintipaikkoja kadun varteen ja sen länsipäähän. Yleistä pysäköintiä tarvitaan alueen vierailijoiden käyttöön, koulun saattoliikennettä sekä urheilukentän iltakäyttöä varten. Katulinjausta muutetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi.

Suojelukohteet

Sepontiehen rajautuu I-maailmansodan tykkiasema, joka on luokiteltu muinaismuistolailla rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännösalueeksi. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä alueelle laadittiin liito-oravaselvitys ja luontolausunto. Sepontien suunnittelualue sijoittuu osittain Pohjois-Tapiolan koulun länsipuolella olevalle liito-oravan elinalueella. Kadun välittömässä läheisyydessä on myös liito-oravien pesä- ja papanapuita. Kadun suunnittelussa on huomioitu liito-oravien kulkureitit ja liito-oraville oleellinen puusto on suunnitelmissa esitetty säilytettäväksi.

Hankkeen aikataulu

Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmaehdotukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.11.-7.12.2020. Rakentaminen alkaa syksyllä 2021.

Yhteystiedot

Jyri Välimäki

Suunnitteluinsinööri+358 43 826 6774Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100