Ilmakuvaote katujen sijainnista.
Katujen sijainti on merkitty keltaisella viivalla karttaan

Matinkatu, Tiistiläntie, Kala-Matin raitti, Kala-Maijan polku, Kaisankuja, Kalapuisto

Kadut ja liikenneMatinkylä

Espoon kaupunkitekniikan keskus teettää katusuunnitelmat Matinmetsän ja Tiistilän kaava-alueilla sijaitseville kaduille ja puistolle: Matinkatu ja Tiistiläntie ovat olemassa olevia kokoojakatuja. Kala-Matin raitti, Kaisankuja sekä Kala-Maijan polku ovat nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä. Kalapolku on nykyinen Kalapuistossa sijaitseva raitti, jonka länsipäästä rakennetaan uusi puistoraitti Matinkadulle. Suunnittelualueen keskellä sijaitsee vanha purettava ostoskeskus.

Katuluokat

Matinkatu ja Tiistiläntie ovat olemassa olevia kokoojakatuja. Kala-Matin raitti, Kaisankuja sekä Kala-Maijan polku ovat nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä. Kalapolku on nykyinen Kalapuistossa sijaitseva raitti, jonka länsipäästä rakennetaan uusi puistoraitti Matinkadulle korttelin 23133 länsipuolelta. Suunnittelualueen keskellä sijaitsee vanha purettava ostoskeskus. Ostoskeskuksen tilalle rakennetaan asuinkortteli, johon tulee tilat mm. päivittäistavarakaupalle.

Poikkileikkaukset

Matinkatu on kaksikaistainen ja ajoradan leveys 7,0 metriä. Matinkadun pohjoisreunaan on suunniteltu 2,5 m leveä jalkakäytävä ja eteläreunaan 4,0 m leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Eteläreunan jalankulku- ja pyörätie erotellaan ajoradasta välikaistalla, jonka leveys on vähimmillään 0,5 metriä.

Matinkadun eteläreunaan on suunniteltu pysäköintipaikat kuudelle autolle sekä huoltoliikenteen pysäköintitasku. Matinkadun eteläreunalle sijoittuu kaksi bussipysäkkiä ja länsipään pysäkin yhteyteen lisäksi yksi ajantasauspaikka. Poikkeustilanteita varten kadun pohjoislaidalle Matinkatu 7:n kohdalle on esitetty pikapysäköintipaikat kahdelle bussille.

Tiistiläntien välikaistalle on esitetty 12 uutta pysäköintipaikkaa. Muilta osin Tiistiläntien poikkileikkaus säilyy ennallaan.

Kala-Matin raitin ja Kala-Maijan polun leveydet sillan eteläpuolella vaihtelevat istutusalueista johtuen. Kala-Matin raitin ja Kala-Maijan polun katualueiden leveys on 11,0 m. Kaisankujan leveys on 4,0 m.  Kala-Maijan polku sillan pohjoispuolella sekä Kalapolku ovat 4,0 m leveitä. Kalapolulta on yhteys Matinkadulle 3,0 m leveiden puistoraittien kautta.

Liikenne

Lokakuussa 2016 tehtyjen liikennelaskentojen perusteella Matinkadun keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL) on n. 7 000 ajoneuvoa/vrk. Matinkylä-Olari välialueen kehittäminen –selvityksessä tehdyn liikenne-ennusteen perusteella Matinkadun KAVL laskisi lopputilanteessa keskimäärin noin 5 200 ajoneuvoon/vrk.

Kala-Maijan polku ja Kala-Matin raitti ovat tärkeitä alueellisia etelä-pohjoissuuntaisia kevyen liikenteen yhteyksiä. Näillä sekä Kaisankujalla on sallittu huolto- ja pelastusajo.

Istutukset

Matinkadun varteen istutetaan uusia katupuita. Tiistiläntiellä joudutaan uusimaan katupuita uusien pysäköintijärjestelyjen vuoksi. Katupuiden lisäksi Matinkadun ja Tiistiläntien varteen istutetaan maanpeitekasvillisuutta.

Kalapuistossa pyritään säilyttämään olemassa olevaa puustoa mahdollisimman paljon. Katujen ja raittien rakentamisen vuoksi nykyisiä puita joudutaan kaatamaan. Raittien rakentamisen yhteydessä Kalapuiston yleisilmettä siistitään.

Kala-Matin raittia ja Kala-Maijan polkua elävöitetään istutusaltaisiin tulevalla monipuolisella kasvillisuudella. Istutusaltaiden muotoilussa on huomioitu yhteensopivuus uudiskorttelin pihasuunnitelman sekä huoltoajoreittien kanssa.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Suunnitteluratkaisuilla pyritään kohottamaan alueen yleisilmettä ja luomaan viihtyisiä kaupunkitiloja.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoratojen reunakivet ja saarekkeiden ja välikaistojen kiveykset ovat luonnonkiveä. Uudiskortteliin rajautuvat Kala-Matin raitti, Kaisankuja, Kala-Maijan polku sekä Matinkadun eteläreunan yhdistetty jalankulku- ja pyörätie korttelin kohdalla päällystetään betonilaatoilla.

Matinkadun sekä raittien valaistus uusitaan. Kala-Maijan siltaan sekä Kala-Matin raitille ja Kala-Maijan polulle sijoittuviin porraskatoksiin integroidaan erityisvalaistus.

Nykyinen Matinkadun ylittävä Kala-Maijan silta puretaan ja korvataan uudella sillalla. Uusi silta on ilmeeltään kevyt, raikas ja sävyltään vaalea. Myös siltaan integroidaan erityisvalaistus.

Katujen ja kansitason istutuksilla tuodaan vehreyttä katutilaan.

Kuivatus ja vesihuolto

Katujen kuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä. Matinkadulle rakennetaan uusi hulevesiviemäri ja Tiistiläntiellä nykyiset kuivatusratkaisut säilyvät. Kala-Matin raitin, Kaisankujan ja Kala-Maijan polun kuivatus on suunniteltu hoidettavaksi hulevesikourulla.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Matinkadun, Kala-Matin raitin, Kaisankujan ja Kala-Maijan polun rakennekerrokset uusitaan kauttaaltaan suunnittelualueella. Tiistiläntien välikaistalle toteutetaan pysäköintipaikkojen ja kasvillisuuden vaatimat rakenteet.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katu- ja puistoalueelle.

 

 

Ladattavat tiedostot

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue