Ilmakuvaotteeseen on merkitty Koivu-Mankkaan viljelypalstojen sijainti keltaisella viivalla.

Koivu-Mankkaan viljelypalstojen kunnostus

PuistotTapiola

Espoon kaupunki on käynnistänyt Koivu-Mankkaan viljelypalsta-alueen kunnostussuunnitelman laatimisen koko viljelypalsta-alueelle, osoitteessa Lukupurontie, 02200 Espoo. Kunnostustyön tarkoituksena on jäsentää palstojen sijaintia ja käytäväverkostoa, yhtenäistää palstojen kokoa, merkitä palstat uudelleen, parantaa vesipisteiden toimivuutta ja määrää, sekä kunnostaa huoltoon liittyviä toimintoja. Suunnittelutyö etenee alueen ongelmien kartoituksella, tiedotustilaisuudella ja suunnitelmien laadinnalla vuoden 2022 aikana.

Vaihe

Suunnittelu

Järjestämme viljelijöille tiedotus- ja suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuuden tiistaina 10.5.2022 klo 17-19 vljelypalsta-alueella. Tilaisuudessa esitellään luonnosta suunnitelmasta ja kuullaan viljelijöiden ajatuksia ja toiveita viljelypalsta-alueeseen liittyen. Suunnitelmaluonnos julkaistaan viikkoa ennen tilaisuutta  kaupungin nettisivuilla, samalla jukaistaan viljelypalsta-aleen kunnostukseen liittyvä nettikysely. Kyselylomakkeen voi saada myös tiedotustilaisuudessa paperiversiona. Vastausaikaa kyselyyn on varattu 17.5.2022 asti. Vastaukset Leena Ihalaisen sähköpostiin leena.ihalainen@espoo.fi(ulkoinen linkki).

Perusparannussuunnitelman valmistuttua kesän lopussa, julkaistaan se netissä.

Palsta-alueen kunnostustyöt ajoittuvat alustavasti vuodelle 2023. Tavoitteena on, että uudet palstat olisivat viljeltävissä vuoden 2024 kevät-kesällä.

Koivu-Mankkaan viljelypalsta-alueen perusparannustyö koskee koko viljelypalsta-aluetta. Kunnostustyön tarkoituksena on jäsentää palstojen sijaintia ja käytäväverkostoa, yhtenäistää palstojen kokoa, merkitä palstat uudelleen, parantaa vesipisteiden toimivuutta ja määrää, sekä kunnostaa huoltoon liittyviä toimintoja.

Palsta-alueen eteläisin osa-alue tulee poistumaan. Syynä tähän on mm. Gräsanojan tulvan hallintaan liittyvät toimenpiteet ja tulvarakenteet, jotka sijoittuvat osin eteläisimmälle viljelypalsta-aleelle ( palstat no 67- 92 , yht 26 palstaa). Poistuvalle palsta-alueelle on tavoitteena löytää uusi alue laajentamalla nykyistä aluetta sekä lännestä että pohjoisosasta.

Rakentamisen aikana ei viljelytoiminta alueella ole mahdollista. Viljelypalstat tulee tyhjentää kasveista ja varusteista vuoden 2022 loppuun mennessä. Viljelijä voi halutessaan siirtää monivuotisia kasveja erilliselle siirrealueelle, joka toteutetaan kaupungin toimesta työmaa-alueen ulkopuolelle syksyllä 2022. Vastuu kasvien siirrosta ja siirreajan kasvusta säilyy viljelijällä. Siirrealueelle järjestetään kastelupiste. Viljelyalueella olevien muiden varusteiden ja materiaalien varastoiminen ei ole mahdollista ja viljelijän tulee viedä ne alueelta kokonaan pois. Rakenteiden takaisin tuominen on mahdollista viljelypalstasääntöjen mukaisesti rakentamisen päätyttyä. Tarkemmat ohjeet palstojen tyhjentämisestä, siirrealueesta ja muista järjestelyistä sekä aikatauluista tiedotetaan erikseen loppukesästä 2022 viljelyalueen infotaululla ja viljelypalsta-alueen yhdyshenkilön kautta.

Kaupunki ei peri vuokraa niiltä vuosita, joina viljelytoimintaa ei ole mahdollista harjoittaa. Viljelijät, joilla on vuokrasopimus, ovat etusijalla, kun palstat jaetaan uudelleen.  Vuokrasopimukset tullaan uusimaan palstanumeroiden uudistumisen takia perusparannuksen jälkeen.  

Palstojen perusparannus on osa alueen laajempaa kokonaisuutta, Gräsanojan ja Seiliniityn tulvahallintaa. Lukupuronpuistoon sijoittuvan tulvavallin ja Seiliniittykadun katu- ja puistosuunnitelmat laaditaan kevään 2022 aikana ja näistä tiedotetaan Seiliniityn ja Lukupuronpuiston katu- ja puistosuunnittelun yhteydessä. Seiliniityn, Lukupuronpuiston suunnitelma sisältää yleispiirteisesti viljelypalsta-alueen laajennusosan sijainnin ja tulvarakenteen alle jäävien pastojen poistumisen. Koivu-Mankkaan viljelypalstojen asukastilaisuudessa 10.5.2022 esitellään palsta-aluetta koskevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet ja palstojen rakentamiseen liittyviä järjestelyjä.

Yhteystiedot

Leena Ihalainen

Viheraluepäällikkö+358 50 464 8858Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100