Kalajärvenranta, katusuunnitelma

Kadut ja liikenneKalajärvi

Kalajärvenrannan katusuunnitelma koskee olemassa olevan tonttikadun perusparantamista. Katusuunnitelman toimenpiteillä kadun liikenneturvallisuutta, toimivuutta ja laatutasoa nostetaan.

Vaihe

Lainvoimainen

Kalajärvenranta on pientaloalueen tonttikatu, jossa liikenne on pääasiassa kadun varren kiinteistöille suuntautuvaa henkilöauto- ja huoltoajoliikennettä. Kalajärvenrannan kautta kulkee tulevaisuudessa ajoyhteys Kalajärvenkallion alueelle.

Uusi katu korvaa nykyisen heikkokuntoisen ja kapean tiepohjan. Kalajärvenrannan ajoradan leveys on 4 m kadun länsipäässä, paaluvälillä 250–350 5 m ja itäpäässä 5,5 m. Kadun itäpäässä ajoradan rinnalla on 2,5 m leveä kevyen liikenteen väylä. Kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia. Reunakivimateriaalina käytetään graniittia. Kadun alkupäässä noin plv:llä    30–230 kadun eteläreunassa ei ole reunakiveä ja reunaan tehdään sorapiennar. Luiskat verhoillaan murskeella. Luiskan reunaan noin plv:lle 15–225 asennetaan kaide. Kadun reuna-alueet nurmetetaan osittain ja osittain jätetään luonnontilaan.

Ajorata kuivatetaan kadun länsipäässä noin plv:llä 30–220 antamalla hulevesien valua ja imeytyä Kalajärven puoleiseen luiskaan. Luoteen puoleisen rinteen hulevesien pääsy kadun rakenteisiin estetään asentamalla rinteen juureen salaoja. Salaojista vedet johdetaan luiskaan ja noin paalulla 225 hulevesiviemärin ja viivytyspainanteen kautta Kalajärveen. Paaluvälillä 225–370 katu kuivatetaan hulevesiviemärillä ja vedet johdetaan viivytyspainanteen kautta Kalajärveen. Paalulta 390 kadun loppuun hulevedet kerätään hulevesiviemäriin ja johdetaan Kalajärventien kortteleiden 85005 ja 85006 väliselle puistoalueelle.

Kalajärventien ja Kalajärvenkallion välinen osuus on v. 2021 rakentamisohjelmassa. Kadun länsipään toteutusajankohta ei ole tiedossa.

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 827 3067Tekniikantie 15, Otaniemi