Espoon virtavesikartoitus 2020–2021: Kaupunkipurojen luonnontila ja muuntuneisuus

Purojen ja muiden pienvesien merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja kaupunkiympäristöjen viihtyisyydelle sekä niiden edelleen heikentyvä tila ovat vahvoja perusteita purojen nykyistä paremmalle huomioon ottamiselle maankäytössä ja sen suunnittelussa kaupunkialueilla. Kaupunkipurot puronvarsimetsiköineen ja niittyineen ylläpitävät monimuotoista lajistoa ja toimivat luontaisina yhdyskäytävinä monesti kaupunkiympäristöissä erillään oleville vihersaarekkeille. Jotta kaupunkipuroja voidaan suojella ja säilyttää nykyistä paremmin, tulisi kaupungeissa puroluonnon tilasta, luontoarvoista ja lajistosta kerätä kattavasti tarkempaa, ajankohtaista ja alueellista tietoa.

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut arvioida Espoossa sijaitsevien kaupunkipurojen luonnontilaa ja muuntuneisuutta sekä kehittää niiden tilaa kuvaava luokittelumenetelmä. Selvityksessä on pyritty tunnistamaan purojen luontoarvoiltaan herkät ja arvokkaat kohteet, kuten myös voimakkaasti muokatut ja heikentyneet osuudet. 

Projektissa selvitettiin kaupunkipurojen ja niiden lähiympäristön tilaa paikkatietoaineistojen ja tarkentavien maastokartoitusten perusteella. Lähtöaineistona käytettiin lisäksi erilaisia pienvesiselvityksiä, ympäristöhallinnon avoimen datan aineistoja sekä olemassa olevia Espoon kaupungin kaavoitustyön yhteydessä tehtyjä luontoselvityksiä sekä muita paikkatietoaineistoja.

Tässä työssä on kehitetty kohteena olevien kaupunkipurojen tilaa kuvaava neliportainen luokittelu. Luokittelu tehtiin paikkatietopohjaisesti hierarkkista luokittelupuu-menetelmää soveltaen. Kaupunkipurojen eri uomaosuudet sijoitettiin luokkiin: luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puro, luonnonympäristön kaupunkipuro, rakennetun ympäristön kaupunkipuro sekä voimakkaasti muokattu kaupunkipuro.

Luokittelua voidaan käyttää tulevaisuudessa apuna kasvavan kaupungin kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelussa ja antaa alustavia ohjeistuksia ja suosituksia puroluonnon parempaan huomioimiseen, suojeluun ja kunnostamiseen.

Alta voit ladata raportin karttaliitteineen, jotka ovat saavutettavassa muodossa.