Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Tieliikenne on Espoossa ja Kauniaisissa merkittävin ympäristömelun lähde. Tehokkain tapa torjua liikenteen aiheuttamia meluhaittoja on hyvä kaavoitus. Koska kaavoituksen keinoin ei aina pystytä torjumaan melua riittävästi, esitetään meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa vuosille 2018-2022 yhdeksän melutilannetta parantavaa toimenpidettä, joilla pyritään vaikuttamaan Espoon ja Kauni­aisten liikennemelutilanteeseen suotuisasti. Suunnitelma perustuu vuonna 2017 laadittuun melusel­vitykseen.

Toimintasuunnitelmassa käsiteltäviä melulähteitä ovat pää- ja kokoojakatujen liikenne. Lisäksi osa toimenpiteistä on kohdistettu maanteiden meluntorjuntaan, josta vastaa pääosin Liikennevirasto.

Espoon kaupungin meluntorjunnan työryhmä seuraa meluntorjunnan toimintasuunnitelman toi­menpiteiden toteutumista vuosittain. Edellisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 toimenpiteistä suurin osa saatiin toteutettua toimenpidekauden aikana. Osa toimenpiteistä on jatku­via, ja niiden toteuttaminen jatkuu yhä.

Espoon pitkän aikavälin meluntorjuntastrategia pyrkii joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kul­kutapaosuuden kasvattamiseen, asuinalueiden melunkestävyyden parantamiseen, vähämeluisem­man teknologian käyttöönoton edistämiseen, sähköiseen joukkoliikenteeseen, älykkään liikenteen­ohjauksen käyttöönottoon sekä meluntorjuntatyön tietojen ylläpitoon ja viestintään. Näihin pitkän aikavälin tavoitteisiin pyritään seuraavalle viisivuotiskaudelle 2018-2022 suunniteltujen yhdeksän toimenpiteen avulla. Suunnitelman neljä tärkeintä toimenpidettä ovat meluesteiden rakentaminen kahdeksaan kohteeseen, hiljaisten alueiden säilymisen edistäminen, sähköbussien osuuden lisäämi­nen joukkoliikenteessä sekä raideliikennehankkeiden edistäminen Espoossa.

Toimenpiteiden ansiosta melulle altistuvien määrää saadaan vähennettyä, vaikka kaupunkiraken­netta tiivistettäessä joudutaan rakentamaan myös melun kannalta epäedullisille alueille. Rakennet­taviksi suunnitellut meluesteet vähentävät yli 55 dB melusta kärsivien määrää noin 1500 asukkaal­la. Hiljaisten alueiden lisääminen kaupungin sisäiseen karttapalveluun edesauttaa kaupunkilaisille tärkeiden kohteiden säilymistä jatkossa. Toimenpiteet myös mahdollistavat vähemmän melua tuottavien kaupunkipyörien, sähkökäyttöisten henkilöautojen ja bussien käytön sekä lisäävät raideliikenteen osuutta joukkoliikenteessä.