Hulevedellä tarkoitetaan rakennettujen alueiden sade- tai sulamisvettä, joka virtaa maan pinnalla. Kaupunkirakenteen tiivis­tyessä läpäisemättömät pinnat ja hulevesien määrät lisääntyvät, jolloin perinteiset, tehokkaat hulevesienjohtamisjärjestelmät yh­dessä ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa lisäävät tulvimista, mikä aiheuttaa haittoja vesistölle, luonnolle ja terveydelle. Hule­vesien aiheuttamat haitat lisääntyvät, ellei nykyisiä toimintata­poja kehitetä.

Espoon kaupungin hulevesiohjelman tavoitteena on, että hulevesien purkuvesistöjen ekologinen tila paranee eivätkä hulevedet aiheuta haittaa terveydelle, turvallisuudelle, luonnolle, viihtyi­syydelle tai kaupungin toimivuudelle. Hulevedet nähdään myös resurssina ja mahdollisuutena luoda kestävämpää ja parempaa ympäristöä.

Espoon hulevesiohjelmassa esitetään hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan periaatteet, tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman liitteissä on esitetty yksityiskohtaisemmat tavoitteet, visio, toimenpiteet ja vastuunjako kaupungin eri hallintokuntien välillä. Espoon hulevesiohjel­ma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja se hyväksyttiin ohjeellisena valtuustossa vuonna 2012. Tämän Espoon hulevesiohjelman päivityksen runkona on käytetty Espoon hulevesiohjelmaa vuodelta 2011.

Tärkeimpiä toimenpiteitä hulevesiohjelman tavoitteiden saavutta­miseksi ovat hulevesiin liittyvän yhteistyön sekä toimintatapojen parantaminen ja kehittäminen, hulevesiosaamisen ja -tietoisuu­den lisääminen sekä hulevesitiedon entistä parempi hallinta. Hulevesiohjelmalla halutaan sitouttaa hulevesiin vaikuttavat toi­mijat noudattamaan yhteisiä periaatteita. Tärkeimmät hulevesien hallintatoimet, joilla voidaan parhaiten vähentää huleveden mää­rää ja laatuhaittaa, ovat ennaltaehkäiseviä tai syntypaikalla tehtä­viä. Hulevesien hallintaa tulisi tarkastella valuma-aluelähtöisesti ja hallintatoimet tulisi ulottaa tarpeen mukaan syntypaikalta purkuvesistöön asti. Hulevedet tulisi ottaa huomioon monipuoli­sesti kaikessa suunnittelussa.

Hulevesiohjelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteisten periaatteiden noudattamiseksi vaaditaan kaupungin luottamushenkilöstön ja virkamiesjohdon sitoutumista hulevesiohjelmaan. Toimiva hulevesijärjestelmä edellyttää sekä kohdennettuja resursseja että määrärahoja. Hulevesiohjelman toteuttamista valvoo ja ohjaa hulevesityöryhmä.

Päävastuu hulevesien hallinnasta yleisillä alueilla on Espoon kaupungilla ja yksityisillä alueilla maanomistajalla. Vastuun ja kustannusten jakautumisessa tulisi noudattaa aiheuttamisperiaatetta, jonka mukaan kaikki hulevesijärjestelmistä hyötyjät ja hallintatarpeen aiheuttajat osallistuvat järjestelmien investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin.

Hyvä hulevesien hallinta parantaa tulvahallinnan lisäksi kaupunkiluonnon ja pienvesien tilaa sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä. Hulevesienhallinnan kehittäminen ei aina aiheuta suuria kustannuksia, vaan myönteisellä tiedon jakamisella ja asenteisiin vaikuttamisella voidaan saada aikaan jo paljon.