Kulttuuriympäristöt ovat espoolaisten yhteinen rikkaus  

Espoossa on monenlaisia kulttuuriympäristöarvoja ja ne luovat alueille identiteettiä, vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on vaalia olemassa olevaa ja luoda uutta kulttuuriympäristöä. 

Kulttuuriympäristöt ovat vanhaa ja uutta Espoota 

Kulttuuriympäristöjä ovat arkeologinen perintö, rakennetut ympäristöt ja perinnemaisemat. Espoon kulttuuriympäristöissä on perinteisiä kylä- ja viljelymaisemia, historiallisia teitä, kartanoita puistoineen, huvila-asutusta, kirkkoja, rautatieasemia, kivisiltoja, eri aikakausien asuin- ja teollisuusalueita, puutarhakaupunkia ja kampusalue. Monet niistä ovat valtakunnallisesti merkittäviä (RKY), maakunnallisesti arvokkaita tai paikallisesti merkittäviä ympäristöjä.

Vanhoissa kulttuuriympäristöissä yhdistyvät luonnonarvot ja ihmisen kädenjälki. Alueet ovat usein rakentuneet vaiheittain tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi. Arkeologinen kulttuuriperintö on jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä, jotka ovat syntyneet ihmisen toiminnasta esihistoriallisella tai historiallisella ajalla. Uudempia arvoalueita ovat muun muassa eheät jälleenrakennuskauden asuinalueet ja muut kullekin ajalle tyypilliset, korkeatasoiset asuin-, työpaikka- ja julkisten rakennusten alueet. 

Alueellinen identiteetti luo yhteisöllisyyttä ja vetovoimaa 

Kulttuuriympäristöarvot ovat ainutlaatuisia. Ne luovat alueille omaa erityistä ilmapiiriä ja identiteettiä, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja edistää asukkaiden hyvinvointia ja juurtumista alueelle. Kulttuuriympäristöt ovat usein virkistyksen ja kohtaamisen paikkoja. 

Vahva alueellinen identiteetti nostaa alueen arvostusta ja vahvistaa sen vetovoimaa. Alueen tarinat voivat inspiroida paikallistapahtumia, matkailua ja liiketoimintaa. Kulttuuriympäristöt edistävät siten alueen elinvoimaa ja elinkeinoelämää. Ne voivat olla  myös lähtökohta alueen kehittämiselle, mistä esimerkkinä on vanhojen teollisuusalueiden uudiskäyttö. 

Kaupunkisuunnittelu tunnistaa, turvaa ja kehittää  

Kulttuuriympäristöjen vaaliminen on pitkäjänteistä työtä, jota kaupunkisuunnittelukeskus tekee yhteistyössä kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan ja tilapalveluiden kanssa.  

Kartoitamme kulttuuriympäristöjä, jotta voimme ottaa ne huomioon kaavoituksessa. Kulttuuriympäristöarvoja ja arvoalueita voidaan turvata kaavamerkinnöillä. Suojelu voi kohdistua mm. rakennuksiin, puutarhoihin, maisema-alueisiin tai arkeologisiin kohteisiin. Esimerkiksi tuomiokirkko sekä sen sivurakennukset ja lähialue on suojeltu asemakaavalla.  

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella myös tulevia kulttuuriympäristöjä: paikkoja, joissa espoolaiset viihtyvät ja jotka luovat alueelle identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Kokonaan uusia alueita syntyy harvoin ja usein uusilla alueillakin on edelleen suunnittelussa näkyvää ajallista kerrostumaa. Finnoo on esimerkki kokonaan uudesta alueesta, jossa alueen historia on vahvasti esillä: aiempi vedenpuhdistamon poistoallas on aikojen saatossa muuttunut arvokkaaksi lintukosteikoksi, jonka viereen tulee uusi asuinalue metroasemineen. Kera on junaradan ympäristöön syntyvä uusi asuinalue, jossa aiemman logistiikka-alueen hallit ovat väliaikaiskäytössä saaneet uuden elämän.  

Osallistu, opi ja pidä huolta kulttuuriympäristöstä   

Asukkailla on paljon tietoa kotiseudustaan. Kun kaavoitus käynnistyy jollakin alueella, keräämme aluksi lähtötietoja ja teemme usein erilaisia kyselyitä. Kaavaprosessin seuraavissa vaiheissa voit antaa kaavasta mielipiteen tai muistutuksen. Kannattaa tuoda esille kielteisen palautteen lisäksi myös kaavaratkaisun tärkeimmät onnistumiset. Näin voit auttaa varmistamaan, ettei mielestäsi hyvää ratkaisua muuteta myöhemmin huonompaan suuntaan.  

Jokainen meistä voi tutustua alueensa historiaan ja oppia arvostamaan sen ainutlaatuisuutta. Hoitamalla rakennuksia ja pihapiirejä voi edistää ympäristön kauneutta. Arvorakennukset tulisi korjata kaupunginmuseon ohjeiden mukaisesti, vanhoja materiaaleja säästäen. Kannattaa vaalia perinnekasveja ja taltioida tarinoita.  Uudisrakentaminen tulee sovittaa tasapainoisesti kaupunkikuvaan ja maisemaan. Jos teet löydön, joka saattaisi olla muinaisjäännös, ilmoita siitä Museovirastolle. 

Kotiseudun arvostus syvenee tekemällä yhteistyötä lähiyhteisöjen ja viranomaisten kanssa. Voit tutustua Espoon kulttuuriympäristökohteisiin kaupunginmuseon virtuaalimuseoiden ja mobiilioppaiden kautta tai osallistua tapahtumiin. Adoptoi monumentti on kaupunginmuseon toimintamalli, jossa yksi tai useampi asukas hoitaa jotain kulttuuriympäristön kohdetta museon ohjeiden mukaan.

Lisätietoa: 

Koko Espoo