Yleiskaava asettaa askelmerkit

  • Kaupunkisuunnittelu
  • Asuminen
  • Rakentaminen
28.3.2023 12.11Päivitetty: 4.5.2023 11.04
Kaupunkisiluetti.

Teksti on julkaistu alun perin Espoo-lehdessä 1/2023.
Lue Espoo-lehden 1/2023 muita juttuja
--

Jotta kaupunki voi kasvaa kestävästi, sen kehitystä täytyy ohjata. Parhaillaan valmisteltava yleiskaava ennakoi Espoon maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja kasvun suuntia vuoteen 2060 asti.  

Mihin Espoossa luodaan ja rakennetaan uusia asuinalueita, koteja ja keskusta-alueita? Kuinka kaupunki varmistaa sujuvan liikenteen ja liikkumisen? Miten huolehditaan lähiluonnosta, virkistysalueista, metsistä ja merenrannoista?  

Moneen kauaskantoiseen kysymykseen vastaa valmisteilla oleva Espoon yleiskaava 2060. Se tarkastelee maankäytön ja liikenteen tulevaisuutta ja vie muutosta yhteisesti sovittuun suuntaan.   

”Yleiskaava asettaa askelmerkit tulevaisuuteen. Kyseessä on ensimmäinen koko Espoota koskeva kaava, joka hahmottaa kaupungin kestävää kehitystä vuosikymmenien ajan. Siihen sisällytetään kaikki ajantasaiset nykyiset osayleiskaavat”, taustoittaa Espoon yleiskaavapäällikkö Essi Leino.  

Toimintojen sijoittaminen ja yhteensovittaminen      

Yleiskaavassa päätetään Espoon kasvun suunnista ja painotuksista. Se ennakoi ja ohjaa kaupungin toimintojen – asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja virkistysalueiden – sijoittumista ja yhteensovittamista. Yleiskaava osoittaa myös pääliikenneverkon ja sen keskeiset osat. 

”Yleiskaavatyössä tarkastelemme Espoon alueita ja niiden kehitystä. Samalla tavoittelemme toimivaa kokonaisuutta. Yleiskaava ei automaattisesti johda kaupungin kasvuun, mutta varautuu siihen”, Leino selittää. 

”Kaupungin kasvun rinnalla suunnittelutyössä meitä haastavat erityisesti ilmastonmuutoksen vastainen työ ja siihen varautuminen sekä kaupunkiympäristön laadun korkeat tavoitteet”  

Vaikka Espoon tuleva yleiskaava ulottuu vuoteen 2060, sen ajantasaisuutta tarkastellaan tarpeen mukaan aikaisemminkin. Yleiskaava ohjaa asemakaavoituksen kaltaista tarkempaa ja lyhyemmän aikavälin suunnittelua.  

Pitkäjänteinen prosessi käynnissä 

Yleiskaavan suunnittelusta vastaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. 

Valmistelutyö käynnistyi keväällä 2022. Ensin kaupunkisuunnittelukeskus kokosi tietoa ja näkemyksiä eri lähteistä: asukkailta, eri alojen asiantuntijoilta ja muilta sidosryhmiltä.  

Uuden yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa maaliskussa 2023, ja nyt suunnittelijat laativat kaavaluonnosta. Se on tarkoitus saada nähtäville vuoden 2024 aikana.  

Päättäjien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien palautteen pohjalta kaavaluonnos muokataan kaavaehdotukseksi vuosina 2025–2026. 

Kaupunginvaltuusto päättää lopulta yleiskaavan hyväksymisestä.  

Kaupunkilaisilta kysytty näkemyksiä  

Yleiskaavaa varten Espoon kaupunki on monin tavoin kartoittanut kaupunkilaisten toiveita ja näkemyksiä.   

Muutama vuosi sitten toteutettiin Mun Espoo kartalla -kysely. Vastaajat merkitsivät kartalle lähes 70 000 itselleen merkityksellistä paikkaa, kommenttia ja kehittämisideaa.   

Vuonna 2022 Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja kutsui kaupunkilaiset puhumaan siitä, kenelle, miten ja millä ehdoin Espoota rakennetaan. Yleiskaava 2060 -pikakysely puolestaan keräsi näkemyksiä tulevaisuuden Espoosta. Myös ensimmäiset asukastilaisuudet järjestettiin. 

”Tietoa asukkaiden näkemyksistä on koottu eri keinoin, jotta mahdollisimman moni espoolainen voisi osallistua. Vuorovaikutus espoolaisten kanssa jatkuu yleiskaavatyön tulevissakin vaiheissa”, sanoo palvelupäällikkö Heli-Maija Nevala

”Espoolaiset arvostavat luontoa ja ihmisen kokoista kaupunkia, ja samalla sekä monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä että eri alueiden omaleimaisuutta.”  

Lue lisää Espoon yleiskaavasta

Lue lisää Espoo 20X0- tapahtumasarjasta.

Lue lisää Mun Espoo kartalla -kyselystä.

Yleiskaava vai asemakaava? 

Vuosikymmenten päähän ulottuva yleiskaava ohjaa toimintojen sijoittumista yleisellä tasolla. Se osoittaa alueiden pääkäyttötarkoitukset ja pääliikenneverkon.  

Asemakaavoitus puolestaan ohjaa rakentamista yleiskaavan asettamissa raameissa.  

Asemakaavoitus osoittaa muun muassa rakennuspaikan rakennusoikeudet, tilojen käyttötarkoitukset ja tontin toiminnallisen käytön yksityiskohdat.   

Espoon yleiskaava 2060:n aikataulu 

  • Valmistelutyö alkoi keväällä 2022.  
  • Tavoitteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2023.
  • Kaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2024 aikana. 
  • Kaavaehdotus valmistellaan päättäjille vuoden 2025 aikana.  

Osallistu ja vaikuta! 

Huhtikuun 18. päivänä kello 17 järjestetään kaikille avoin verkkotilaisuus Espoon yleiskaavasta. Tilaisuudessa pääset keskustelemaan yleiskaavan tavoitteista ja etenemisestä sekä suunnittelijoiden että muiden espoolaisten kanssa.   

Kun kaavaluonnos aikanaan tulee nähtäville, yksityishenkilöt, yhdistykset, järjestöt ja esimerkiksi harrastusporukat voivat jättää siitä kirjallisia mielipiteitä. 

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on mahdollista jättää tarkentavia kirjallisia muistutuksia.    

Helppo tapa seurata yleiskaavan etenemistä ja oman alueen kaavoitusta on tilata Vaikuta nyt -uutiskirje espoo.fi -sivuston kautta. 

 

  • Yleiskaava 2060
  • Espoo-lehti