Vanhusneuvoston pöytäkirja 9_2022

 • Päätöksenteko
2.12.2022 13.03Päivitetty: 17.8.2023 7.12

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD                          

Vanhusneuvoston kokous 9_2022

Aika:           3.11.2022 klo 12.30-15.20

Paikka:        Nh Pitkäjärvi, Otaniemi

Kutsutut:

Puheenjohtaja

Olli Männikkö

Jäsenet

Kaija Viitakoski
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Antero Krekola
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa
Juhani Kytö
Erja Tikka

 

Asiantuntijajäsenet

Esa Yletyinen                                saapui 12.40 (asian 5 aikana)
Elina Kylmänen                            poistui 14.00 (asian 9.2 jälkeen) 

Anne Savolainen

Sihteeri

Maria Wegelius

Muut:

Jenni Björksten

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.32

 

 1. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksillä kohtaan 10.

 

 1. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin Gustav Båsk pöytäkirjantarkastajaksi.

 

 1. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Vanhusneuvosto voi halutessaan lausua suoraan lausuntoportaaliin hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (”mitoituslakiesitys”).

Lausuntoportaali(ulkoinen linkki)

Lausuntoaika on 17.10.- 4.11.2022. Lausuntoaika on lainvalmistelun kiireellisyyden johdosta poikkeuksellisesti lyhyt.

Espoo lausuu siitä itse yhdessä HVA:n kanssa. Lautakuntaan lausuntoa ei ehditä viemään.

Päätös: valittiin Kerttu Perttilä laatimaan vanhusneuvoston evästyksillä lausunto portaaliin.

 1. Espoon vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen

Työryhmä on tehnyt Marjo Eboreimen johdolla luonnoksen Espoon vanhusneuvoston uudeksi toimintasäännöksi. Edellisessä kokouksessa luonnos todettiin ja sen käsittely jätetiin 3.11.2022 kokoukseen.

Vanhusneuvosto kävi luonnoksen läpi ja teki siihen muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin uusi toimintasääntö muutoksilla kohtien 1§-4§ osalta. Sihteeri tekee ehdotuksen 5§ (sihteerin tehtävät) tekstistä ja lähettää sen vanhusneuvostolle tarkistettavaksi.

 1. Länsi-Uudenmaan vanhusneuvosto, tilannekatsaus

Puheenjohtaja kertoi ajankohtaista Länsi-Uudenmaan (LU) vanhusneuvostosta. 2.11.2022 oli ensimmäinen LU -vanhusneuvoston kokous. Kokouksessa sovittiin kevään kokoukset. Lisäksi sovittiin LU -vanhusneuvoston toimintasäännön laatimisesta kevään aikana. Toimintasäännön laatimiseen osallistetaan kaikkien LU - kuntien vanhusneuvostot. LU -vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Olli Männikkö, 1. varapuheenjohtajaksi Mirja Janerus ja 2. varapuheenjohtajaksi Kaj Sjöblom.

LU -hyvinvointialueesta ja LU - vanhusneuvostosta tietoa on netissä (mm. pöytäkirjat): linkki(ulkoinen linkki).

Seuraavissa Espoon vanhusneuvoston kokouksissa käydään läpi hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita.

Ehdotettiin, että ikääntyneen väestön tapahtumissa esiteltäisiin hyvinvointialuetietoa. Keskusteltiin väestötason viestinnästä liittyen ikääntyneiden palveluihin LU- hyvinvointialueella esim. lehtiin ilmoituksia, ilmoitustaulut käyttöön tai esitteen laatiminen ja jako kuntalaisille postitse. Keskusteltiin myös terveyspalvelujen takaisinsoitosta ja siihen liittyvistä haasteista. Influenssarokotuksien ajanvarauksessa on ollut vikaa, jota selvitellään.

Lisätään rutiiniasiaksi jatkossa esityslistalle ”vanhusneuvoston huolenaiheet ja kehittämiskohteet” omana kohtana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus ja ehdotukset, joita kannatettiin. Elina Kylmänen vie eteenpäin vanhusneuvoston toivetta viestinnästä ikääntyneelle väestölle viestinnästä liittyen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.

 1. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanotto HSL:n johdolle

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen edustajat jättivät HSL:n johdolle

11.10. 2022 Helsingin kaupungintalossa käydyssä keskustelussa yhteisen kannanoton seniorien alennuslipuista seudun joukkoliikenteessä.

Todettiin, että HSL:n johdon kanssa käydyillä keskusteluilla ei valitettavasti ole ollut vaikutusta alennusprosenttia koskeviin päätöksiin. Puheenjohtaja mainitsi, ettei ole varmaa tietoa siitä, mikä olisi alennusprosentin vaikutus HSL:n lipputuloihin.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 1. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta

9.1 Konsernihallinto/ Marjo Eboreime (ei käsitelty)

9.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Elina Kylmänen Henkilöstötilanne on edelleen vaikea hytet -palveluissa. Koronatilanne on vaikeutunut. Koronapotilaita on Espoon sairaalassa ja hoivakodeissa. Länsi- Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu työllistää jonkin verran. Marketta Roivisto on valittu linjajohtajaksi asiakasohjaukseen.

9.3 Elinvoiman tulosalue/ Esa Yletyinen

Olarin uimahallia ei olla saatu avattua, eikä ole tiedossa, milloin uimahalli tulee käyttöön. Myös Tapiolan ja Espoonlahden uimahallien tilanne on avoin. Matinkylän uimahallissa järjestetään vesijumppaa ohjatusti ja videon kautta. Keskusteltiin videovesijumpan muuttuneesta ajankohdasta ja järjestelyistä. Toive olisi puolituntia joka päivä vesijumppavarausta senioreille. Esa Yletyinen vie esitystä eteenpäin.

Järjestöt saavat varata Matinkylän uimahallista vuoroja periaatteessa vasta ensimmäisen vuoden jälkeen. Esa Yletyinen yrittää aikaistaa seniorijärjestöjen uimavuorojen saamista.

75 + espoolaisille lähetetään henkilökohtainen kirje ja kutsu tulla liikkumaan. Energiansäästö viivästyttää tekojäiden ja tykkilumien tekemistä.

Todettiin, että kuntalaisten informoiminen liikuntapaikkojen järjestelyistä ja muutoksista olisi tärkeää, etteivät huhut saa tilaa. Olisi hyvä tietää, missä mennään ja miksi. Seuraavaan kokoukseen tuodaan tietoa Olarin liikuntakeskuksen tilanteesta. Olisi hyvä saada edes kuntosali auki, vaikka sauna/uima-allas eivät olisi käytettävissä.

Päätös: Vanhusneuvosto pyytää selvitystä liikunta- ja urheilutoimelta, miksi Olarin liikuntakeskusta ei ole avattu. Miksi liikuntakeskus ei käytettävissä?

Vanhusneuvosto kiirehtii Olarin liikuntakeskuksen saamista kuntalaisten käyttöön. Myös tilakeskukselle lähetetään sama kysymys.

​​​​​​​9.4 Kaupunkiympäristön toimiala/ Anne Savolainen

Puistokartanon palvelutalo ”Suvipuiston kimppa-asumisen yksikö” muutetaan lyhytaikaishoivan yksiköksi.

  Muut asiat

  1.10 Palaute Tapiolan terveyskeskuksen toiminnasta

  Potilaalle oli ilmoitettu terveysasemalta, että hän tarvitsee laboratoriokokeiden perusteella antibioottikuurin oireilevaan virtsatietulehdukseen. Kuitenkaan luvattua antibioottikuuria varten ei tullut reseptiä eikä terveysaseman lääkärille saatu aikaa. Potilas soitti usean päivän kuluttua lopulta päivystysnumeroon, kun ei saanut useista yrityksistä huolimatta yhteyttä terveysasemaan. Päivystysnumerosta alettiin ystävällisesti hoitaa asiaa heidän omien ohjeidensa vastaisesti, jolloin resepti saatiin. Potilaan tilanne oli pahentunut odottelun aikana. Hänellä oli kipuja ja muita oireita.

  Hän oli myös kaatunut ja saanut luunmurtumia ja vietiin Jorvin sairaalaan ambulanssilla.

  Keskusteltiin yhteydenottamisen ongelmista terveyspalveluihin. Takaisinsoitossa on paljon hankaluuksia. Iäkkäät eivät välttämättä uskalla vastata tuntemattomaan numeroon ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan monta päivää. Jos ei pysty juuri silloin vastaamaan, kun puhelu tulee, ei terveysasemalta soiteta uudestaan. Sujuva yhteydenotto terveysasemalle on perusasia, jonka pitää toimia helposti.

  Keskusteltiin, että LU -hyvinvointialueen terveyspalvelujen yhteydenotto tulee saada sujuvaksi ja luotettavaksi.

  Päätös: Merkittiin palaute ja käyty keskustelu tiedoksi. Pyydetään Elina Kylmästä toimittamaan pöytäkirja tältä osin terveyspalveluihin.

  10.2 Tiedoksi järjestöavustukset 2023

  Tänä vuonna ei järjestetä lainkaan hakua vuoden 2023 järjestöavustuksiin. Tämä johtuu hyvinvointialueen käynnistymisestä. Uudet tai vuonna 2022 avustusta saamattomat järjestöt/yhdistykset voivat osallistua avustushakuun vasta vuoden 2024 avustuksia varten (luultavasti syksyllä 2023).

  Vuonna 2022 Espoon kaupungilta hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan myöntämiä järjestöavustusta saaneet järjestöt/yhdistykset:

  Hyvinvointialue ottaa yhteyttä vuonna 2022 avustusta saaneisiin järjestöihin ja selvittää kyselyn avulla, toteuttavatko ne yhä vastaavaa toimintaa, kuin mihin avustusta on silloin myönnetty. Samalla järjestöt ilmoittavat, onko avustus tarpeen vuodelle 2023. Kysely on lähetetty järjestöille viime viikolla. Vastausaika on maanantaihin 14.11.2022 klo 16:00 saakka. Vain vastaamalla kyselyyn järjestö/yhdistys voi saada avustuksen vuodelle 2023.

  Avustusten maksaminen: tarkat päivämäärät eivät ole vielä selvillä, asiasta informoidaan erikseen niitä järjestöjä, jotka ovat saamassa avustusta

  Yhteyttä voi ottaa (jos yhdistys ei ole saanut kyselyä tai lisätietojen osalta): Sannariikka Grönfors: sannariikka.gronfors@luvn.fi

  Syksyn 2022 kokoukset klo 12.30-15.30:

  keskiviikko 7.12.2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

  Kevään 2023 kokoukset klo 12.30-15.30 (tila varattu 12.15-16.00):

  ke 11.1.2023   Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi
  to 9.2.2023    Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi
  ke 8.3.2023 Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi
  ke 19.4.2023    Tekniikantie 15, 1krs. nh Pitkäjärvi

  Järjestötapaamisen yhteydessä kokous:

  ke 10.5.2023 klo 12-13.20 Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton huone Sykettä Syksyyn -juhlan tilavaraus: su 15.10.2023

  Hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoukset alkuvuodesta 2023: 8.2.; 15.3.; 18.4.; 10.5.; ja 14.6.

  11. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

  Olli Männikkö                                                                               
  puheenjohtaja                                                                            

  Maria Wegelius
  sihteeri

  Gustav Båsk
  pöytäkirjan tarkastaja