Vanhusneuvoston pöytäkirja 9/2021

 • Päätöksenteko
10.12.2021 7.17Päivitetty: 10.12.2021 8.20

Aika:           1.12.2021 klo 12.30-14.50
Paikka:       Teams

Kutsutut

Puheenjohtaja
Olli Männikkö

Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Gustav Båsk
Veronica Biaudet
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa
Juhani Kytö
Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet

Ida Stolt-Haglund
Minna Hoffström
Marjo Eboreime
Sirkku Wallin

Kaupunginhallituksen edustaja

Karin Cederlöf

Sihteeri

Maria Rysti

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30

2 Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat ja kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä kohtaan muut asiat tiedoksi.

4 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Matti Passinen.

5 Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Hyvinvointi ja terveys -lautakunnan joulukuun kokoukseen on tulossa käsittelyyn ”Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakasmaksut 1.1.2022 lukien”. Asiasta pyydetään vanhusneuvoston lausuntoa.

Käsittelystä: Vanhusneuvosto korostaa, että erityistä huomioita kiinnitetään siihen, että laaditaan ohjeet tiedottamisesta ikääntyneille maksukaton ylittymisestä. Harkinnanvaraisesta kohtuullistamisesta ja sen hakemisesta tulisi olla tietoa asiakkaille. Onko Espoossa alempia maksuja kuin laissa säädettyjä? Kotihoidossa Espoossa on pienempiä asiakasmaksuja kuin useissa LU -kunnissa. Etähoidossa maksut ovat hieman alempia kuin muutoin. Onkohan LU -alueen maksuja ja taksoja jo selvitetty? Voisi saada näkökulmaa, miten Espoon maksut sijoittuvat.

Merkitään tiedoksi vanhusneuvoston lausunnot:

 • Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan valmistelusta
 • Selvitys sairaalapaikkojen riittävyydestä ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tarkistetaan pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan käyttövaran suuruus. Espoo on omalla päätöksellään aiemmin pitänyt käyttövaraa lakisääteistä korkeampana. Tieto välitetään vanhusneuvostolle. Lausunto toimikunta tekee ehdotuksen lausunnoksi vanhusneuvostolle, kun tieto on saatu. Kysytään LU -asiakasmaksun vertailutaulukkoa tiedoksi vanhusneuvostolle, mikäli sellainen on valmiina.

6 Täyttä elämää -suunnitelman päivitys

Suunnitelman päivitykseen liittyen on toteutettu kuntalaiskysely loka-marraskuussa ja pyydetty eläkeläisyhdistyksiltä kommentteja nykyisen suunnitelman kuuden linjauksen ajantasaisuudesta ja ehdotuksia lisäyksistä. Esitetään alustavia tuloksia näistä.

Vanhusneuvosto käy läpi linjaukset ja keskustelee niiden ajantasaisuudesta ja tekee tarvittaessa esityksiä muutoksista. Suunnitelman päivityksen ohjausryhmänä toimii ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmä, jossa on vanhusneuvoston edustus.

Käsittelystä: Kaikkien toimialojen palvelurakenteen/palvelujen suunnitelmat tulevat suunnitelmaan. Tärkeää on arvioida ja katsoa, miten linjauksia/tavoitteita on toteutettu.

Painopisteen pitäisi olla sote -uudistuksen toteutumisen jälkeen. Terveysongelmien ennaltaehkäisy on kaupungin tehtävää. Huomioidaan liikunta ja kulttuurinen hyvinvointi.

Vanhusneuvosto miettii jatkossa entistä aktiivisemmin koko kaupungin osuutta ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Espoon vanhusneuvosto jatkaa sote -uudistuksenkin jälkeen edelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen seurantaa ja toteutusta Espoossa.

Vanhusneuvoston on hyvä jatkossakin huomioida HSL:n toiminta ja muu liikenne pääkaupunkiseudulla.

Kotona asumisen pitää olla turvallista. Kotona tulee asumaan entistä enemmän apua tarvitsevia ikääntyneitä. Onko yhteisöllisen asumisen kehittämisessä tapahtunut mitään vuoden aikana? Sirkku Wallin selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen.

Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-2021 -suunnitelman linjaukset:

 1. Hyvinvointia edistävä toiminta on tavoitteellista ja siihen on helppo osallistua
 2. Ikääntyneet osallistuvat ja vaikuttavat
 3. Viestintä, ohjaus ja neuvonta toimivat ja tavoittavat ikääntyneet
 4. Ystävällinen teknologia ja sähköisten palvelujen uudet sovellukset auttavat arjessa ja edistävät osallisuutta
 5. Esteetön elinympäristö tukee itsenäistä elämää
 6. Kotona asuminen on ensisijaista

Päätös: merkittiin vanhusneuvoston kommentit tiedoksi. Vuoden loppuun asti voivat vanhusneuvoston jäsenet lähettää sihteerille ehdotuksia linjausten sisältöihin.

7 Vastaukset järjestöjen kysymyksiin ja esityksiin 

Kaupungin toimialat ja tulosyksiköt ovat vastanneet järjestöjen kysymyksiin ja esityksiin. Lähetetään vastaukset tiedoksi järjestöille.

Käsittelystä: lisätään tieto Olarin liikuntakeskuksesta vastauksiin.

Kokeillaanko Finger -mallia vain 6 kk piloteissa? Tiimimalli terveysasemalla: on tärkeää, että tiimillä on mahdollisuus nopeisiin konsultaatioihin. Hoidon jatkuvuus on tärkeää, hoidon jatkuvuus korreloi tutkimusten mukaan päivystyskäynteihin ja hoitojaksoihin, jopa iäkkäiden kuolleisuuteen.

Keskusteltiin, miksi omalääkärijärjestelmä lopetettiin. Palkat nousivat aikoinaan 10%, tuottavuus 25%. Omalääkärijärjestelmästä päätetiin säästää ja vastuualueet muodostuivat lääkäriä kohden suuriksi.

Palataan monitoimitiimimalliin vuoden 2022 alkupuolella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisätään kohtaan vastaus kohtaa 13. Otetaan  monitoimitiimimalli asiaksi vanhusneuvoston kokoukseen vuoden 2022 alkupuolella.

8 Henkilöstövajeasian käsittelyn valmistelu

Vanhusneuvoston syyskuun kokouksessa esitettiin, että käsitellään jossain vanhusneuvoston kokouksessa vanhusten palvelujen henkilöstövajetta. Esitettiin, että tuohon kokoukseen voitaisiin kutsua tilapalvelujen, toimialan johdon ja kaupunginhallituksen edustajia paikalle. Päätettiin varata aikaa ensin vanhusneuvoston kokouksessa asian valmisteluun.

Pohditaan aiheen käsittelyn kannalta tarvittavat tahot ja valmistelut. Sovitaan, missä kokouksessa henkilöstövajetta käsitellään asiantuntijoiden/päätösvaltaisten henkilöiden kanssa.

Käsittelystä: Voitaisiinko konsernihallinnossa pohtia, miten tämä parhaiten tehtäisiin?  Onko Espoon Asunnot aloittanut kokeilun vapautuneiden asuntojen vuokraamisesta työsuhdeasunnoiksi? Millaiset rajat mahtaa olla sosiaalisessa asuntotuotannossa, jos hoitajat eivät mahdu rajoihin. Toimialalla ollaan valmistelemassa pito- ja vetovoiman osalta suunnitelmaa. Tästä voidaan saada hyvää ainesta tähän asiaan.

Kutsutaan rakennuspuolen päällikkö, joka tietää, missä kunnossa kaupungin vuokra-asunnot ovat. Työssäpysymisen heikentymisen selvittämisessä ovat nousseet työolot ja palkkaus. Mitä voidaan tehdä työviihtyvyyden parantamiseksi. Autonomia työssä on vähentynyt.

Mikä on henkilöstövaje suuruudeltaan? Myös päiväkotipuoli. Vanhusten osalta kotihoidosta puuttuu n. 60, sairaalasta n. 30-40 työntekijää. Pitkäaikaishoidossa noin 130 paikkaa on poissa käytöstä henkilöstövajeen takia. Lisäksi mitoitusvaade lisää henkilöstövajetta. Minna Hoffström ja Ida Stolt-Haglund kertovat lisää seuraavassa kokouksessa. Tuleva selvitys on hyvä hpohja asian käsittelylle vanhusneuvoston kokouksessa. Työterveyshuoltoa voisi parantaa houkuttelemaan hoitajia. Helsinki maksaa parempaa palkkaa hoitajille. Osastoille joudutaan nykyään siirtämään huonokuntoisia ikääntyneitä ja se rasittaa henkilöstöä. Kevyempää palveluasumista voisi olla enemään.

Varahenkilöstön palkanlisä? Työnhallinnan kokemus, työn vaihtelevuus ja työn merkityksellisyys ovat tärkeitä asioita työhyvinvoinnin kannalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Käsitellään asiaa vuoden alkupuolella 2022 vanhusneuvoston kokouksessa, jolloin vain tämä asia käsitellään kokouksessa.

9 Sykettä Syksyyn -juhla

Juhlalle on varattu Espoon kulttuurikeskuksesta su 9.1.2022 ja su 2.10.22 Tapiolasali, Louhisali, sekä lämpiöt. Käydään läpi 9.1.2022 juhlan järjestämisen tilanne: juhla on peruttu koronatilanteen takia.

Päätös: merkittiin tiedoksi, että 9.1.2022 Sykettä Syksyyn -juhla on peruttu koronatilanteen vuoksi. Vanhusneuvosto oli yksimielinen juhlan perumisesta.

10 Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta

10.1 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Minna Hoffström

Espoon koronailmaantuvuus on kasvanut nopeasti. Rokotuskattavauus on hyvällä tasolla Espoossa. Testaus toimii melko hyvin, vain yhteen pisteeseen pääsee vasta seuraavan päivänä, muihin saman päivän aikana. Ympärivuorokautisissa yksiköissä on tartuntoja ja karanteeneja. Koko maassa tehohoidon kriittinen raja on ylittynyt ja kiireettömiä leikkauksia on jouduttu siirtämään. Käytiin läpi sairaalan tilanne. Kaikki Espoon sairaalan paikat ovat täynnä ja 35 potilasta odottaa siirtoa erikoissairaanhoidosta. Pitkäaikaishoidossa on 130 paikkaa poissa käytöstä henkilöstövajeen vuoksi. Ylipaikkoja on käytössä Auroranmäen yksikössä. Taavin muistipalvelukeskuksessa otetaan käyttöön lyhytaikaishoitopaikkoja sairaalassa pitkäaikaishoitoon jonottaville, jotta saadaan siirrettyä heidät pois sairaalasta. Kotihoidossa on paljon henkilöstöpuutoksia, tänään 60 henkilöstöpuutetta. Sijaisia on vaikea saada henkilöstövuokrausyrityksistä.

Käsittelystä: hyvä, että hoiva-avustajia voidaan rekrytoida, jotta sairaanhoitajat ja lähihoitajat voivat keskittyä tiettyihin tehtäviin. Onkohan koronavilkku toiminnassa vielä? Tiettävästi on.

10.2 Konsernihallinto/ Marjo Eboreime

Ei erityistä tällä kertaa. Seuraavalla kerralla voi tuoda ajankohtaisia asioita toimialalta ikääntyneiden kannalta. 

10.3Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin

Tapiolan keskuksen opastuksesta, toimiiko? Tapiolan keskustan rakentaminen jatkuu. Tilapäisiä reittejä joudutaan suunnittelemaan keskustan alueelle.

Käsittelystä: muuallakin on vaikea liikkua, esimerkiksi Soukassa on vaikea liikkua rakennustyömaiden vuoksi. Soukan keskustassa paimennetaan rakennusliikettä, ettei rakennustyömaa laajene reiteille.

Missä vaiheessa etenee Tapiolan elä ja asu -keskus? Toivotaan, että kaavoitusta pidetään yllä. Päätöksiä ei ole, mutta asiaa ei ole myöskään hylätty.

Tapiolan opastukset eivät ole vielä riittävän hyvät.

Länsiväylässä oli kirjoitus, että taas oli kotihoidon työntekijä saanut pysäköinninvalvontamaksun. Sirkku Wallin ja Minna Hoffström selvittävät asiaa.  Pysäköinninvalvonta kuuluu kaupunkitekniikalle.

Päätös: Jos lisähuomioita tulee opastukseen, voi olla yhteydessä Sirkku Walliniin.

10.4 Kasvun ja oppimisen toimiala Ida Stolt-Haglund

Nyt ei ole erityistä uutta kerrottavaa. Ensi vuonna esitetään Arbikseen liittyviä asioita. Pohditaan, miten saisi liikunnan ja kulttuurin ajankohtaisia asioita tuotua vanhusneuvostoon. Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on erittäin haastava.

Kevään 2022 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):

 • 12.1.2022 , (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi tai etäkokous, asia päätetään viikkoa aiemmin)
 • 9.2.2022, (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
 • 9.3.2022,   (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
 • 6.4.2022 , (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
 • 11.5.2022 klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen klo 13.30-16.30 (Valtuustotalo)
 • Sykettä Syksyyn -juhla: 2.10.2022.

11  Muut asiat

11.1 Kuntalaisen palaute

”Sain kaksi Covid rokotetta tämän vuoden alkupuolella. Tästä huolimatta sairastuin viruksen aiheuttamaan tartuntaan. Sairastumisen jälkeen ja sen kestäessä Espoon koronan hoitojärjestelmä on erinomaisesti ohjeistanut ja seurannut hoitoa. Kiitän hoitooni osallistuneita lääkäreitä, hoitajia ja jäljityshenkilökuntaa erinomaisesta työstä."

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:50.

Olli Männikkö                                                         Maria Rysti

puheenjohtaja                                                         sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja

Matti Passinen.