Vanhusneuvoston pöytäkirja 7/2021

  • Päätöksenteko
22.10.2021 9.00

Aika:          6.10.2021 klo 12.30-15.08

Paikka:       Teams -etäkokous

 

Osallistujat

Puheenjohtaja

Olli Männikkö

Jäsenet

Marja-Liisa Lahtinen

Gustav Båsk

Kerttu Perttilä

Kalevi Kivistö

Matti Passinen

Katri Rannisto

Hannu Viitanen

Pentti Walkama

Mia-Lis Vilja-Elomaa

Juhani Kytö

Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet

Ida Stolt-Haglund ei myöskään varajäsen

Minna Hoffström

Pasi Ojaniemi

Sirkku Wallin

Kaupungin hallituksen edustaja

Karin Cederlöf

Sihteeri

Maria Rysti

Muut:

Veera Vihula ja Kirsi Remes (asia 5)

Sarianna Visuri (asia 6)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30

2 Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä kohtaan 13.

4 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Gustav Båsk.

5 Espoon sähköisten asiointipalvelujen uudistaminen

Projektipäällikkö Veera Vihula ja asiointijohtaja Kirsi Remes esittelivät asiaa.
Jotta kaupunki palvelisi paremmin myös verkossa, kehitetään uutta OmaEspoo-sivustoa. Kyseessä on itsepalvelukanava, jossa asiakas voi asioida kaupungin kanssa sähköisesti ja sujuvasti itse valitsemallaan hetkellä. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että palvelusta tulee helppokäyttöinen ja saavutettava.
Kehitetään myös uudenlaista digituen palvelumallia, jonka avulla tuetaan ja opastetaan sähköisten palvelujen käytössä. OmaEspoo -projekti käynnistyi keväällä 2021 ja uusi palvelu tulee käyttöön kokonaisuudessaan vuoteen 2024 mennessä. Jatkossakin kuntalaiset voivat asioida puhelimitse ja asiointipisteillä.

Kuntalainen voi tehdä mm. järjestelmässä ajanvarauksia ja tilavarauksia, katsoa omia varauksiaan ja osallistua. Palveluun kehitetään chatbot -ja chat -palvelut (robottivastaaja ja sähköinen keskustelu). Palvelua voi käyttää useilla eri välineillä kuten puhelimella, tietokoneella tai tabletilla.

Asiointijohtaja Kirsi Remes ja kehittämiskonsultti Veera Vihula kertovat projektista ja sen etenemisestä.

Käsittelystä:

Kysymys: Vanhusneuvostoa kiinnostaa, että kuntalaiset saavat nopeasti yhteyden terveysasemille ja muihin vastaaviin. Mitä palveluja sisältyy OmaEspooseen?
Vastaus: OmaEspoo on portaali, johon kootaan yhteydet eri palveluihin. OmaEspoo on kokoava näkymä. Tarve palvelujen löytämiselle sähköisissä
kanavissa on tiedostettu.

Kommentti: seniorikansalaiset joutuvat usein ratkomaan yksin tietokoneongelmia.

Kommentti: Hannu Viitanen ilmoittautuu tarvittaessa käyttäjäkehittäjäksi. Ehdotetaan symbolien käyttöä siten, että asiakkaan tarvitsema tieto ja linkki löytyvät nopeasti heti alkuun.

Kommentti: HUS:n ja Helsingin käyttämään Apottiin liittyy Maisa -portaali. Se on käyttäjäystävällinen. Toivotaan yhtä helppokäyttöistä välinettä Espooseen/LU -alueelle.

Kommentti: Ruotsinkieliset seniorit ovat käytettävissä palvelua kehittämässä. Mikä Oma Espoo on ruotsiksi?

Kysymys: Onko projektille ohjausryhmä? Ehdotetaan, että ohryyn kutsutaan kaksi vanhusneuvoston edustajaa.
Vastaus: Projektilla on viranhaltijaohjausryhmä. Ehdostus on erittäin kiinnostava. Voitaisiin järjestää projektissa teemoitettuja työpajoja, joissa olisi vanhusneuvoston, nuorisovaltuuston ja muita vastaavia tahoja kehittämässä palveluja.

Kommentti: Lain mukaan vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan ikääntyneitä koskevien kunnan palvelujen kehittämisessä. On parempi ottaa jo kehittämisvaiheessa kohderyhmän edustajia mukaan kuin, että kehitetään jotain ja sitten yritetään muuttaa jo valmista asiaa.

Kysymys: mikä on järjestelmän kielirepertuaari? Voisiko palvelulla edistää maahanmuuttajien integroitumista?
Vastaus: Suomi, ruotsi ja englanti ovat kieliversioita. Ruotisiksi OmaEspoo on MittEsbo ja englanniksi MyEspoo. Tulevaisuuden kielivaihtoehtoja on pohdittu siten, että jatkossa huomioidaan monikielisyys. Helppokäyttöisyys auttaa maahanmuuttajia käyttämään järjestelmää.

Kommentti: korostetaan helppokäyttöisyyttä, saavutettavuutta ja digitukea. On tärkeää, että puhelinasiointi ja asiointipisteissä asiointi ovat edelleen käytettävissä. Vanhusneuvoston osallistuminen kehittämiseen on tärkeää. Tästä pitää tulla portti myös sote -palveluihin. Kuntalaisille hyvinvointialue ja kaupunki näyttäytyvät hyvin samana tahona.

Kommentti: kun nyt taas uudistetaan järjestelmää, olisi toive, että sitä ei uudisteta kokonaan taas uudestaan lyhyen ajan sisällä. Ihmiset oppivat käyttämään järjestelmää, joka sitten nopeasti uudistetaan.

Kommentti: on oleellista, että käyttäjäkokemusryhmä on ohjausryhmän tukena.

Päätös: merkittiin selostus ja keskustelu tiedoksi.

6 Nettisivujen uudistus

Viestintäpäällikkö Sarianna Visuri esitteli asiaa. Asiaa on esitelty vanhusneuvoston kokouksessa marraskuussa 2020, jolloin uudistus oli vasta edessä. Silloin päätettiin palata asiaan alkuvuodesta, mutta käsittely siirtyi lokakuuhun 2021.

Saavutettavuusdirektiivi edellytti Espoon internet -sivujen uudistusta. Uudessa järjestelmässä avoimen lähdekoodin järjestelmä helpottaa kehitettävän järjestelmän pysyvyyttä. Nykyään asioita haetaan hakukoneella. Uusilla sivuilla on erilaisia rajattavia hakutoimintoja (sisältö, kohderyhmä jne.) helpottamassa hakua. Sivun vasemmassa reunassa on rajausvaihtoehtoja. Sarianna Visuri havainnollisti esitystä Espoo.fi -nettisivujen avulla.

Käsittelystä:

Kysymys: Miten saadaan sanoja käännettyä ruotsiksi? Esimerkiksi, mikä hyvinvointi- ja terveyslautakunta ruotsiksi?
Vastaus: Sivujen sisältö on vielä kesken. Toistaiseksi pitää valita yksi kieli, eikä yksittäisiä sanoja pysty kääntämään.

Kysymys: Miten löydän oikeat hakusanat? On ollut hankalaa, kun ei tiedä, miten löytyvät palvelut.
Vastaus: Skorollaamalla sivun alareunaan löytyvät aakkosjärjestyksessä kaikki palvelut. Sivuja kehitetään koko ajan jatkuvasti.

Kysymys: Palvelukartan tiedot, on hyvä, että ne ovat mukana. Palvelukarttaan ovat kuuluneet kohteiden esteettömyystiedot. Voiko lyhentää polkua yksilöllisiin esteettömyysasetuksiin?
Vastaus: Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa käyttävät Helsingin kaupungin (2016)  järjestelmää. Ydintietokanta on Helsingin kaupungin tekemä peruskanta. Helsinki on laatinut ns.vakiolauseita, joita tulee käyttää. Ne ovat kuitenkin melko ylätasolla.

Kysymys: onko tekstin koko ja kontrasti mietitty?
Vastaus: Teksti on saavutettavuusdirektiivin mukaista. Jos tulee paljon palautetta asiasta, voidaan miettiä muutoksia, mutta ei vielä tässä alkuvaiheessa.

Kysymys: pystyvätkö näkövammaiset käyttämään sivuja?
Vastaus: Käytettävyyden auditointi on tehty, ja se oli kunnossa. Nyt on tulossa sisällön auditointi siitä, ettei käytetä liian kapulakieltä.

Kommentti: Toivotaan visuaalisuutta lisää. Onko mahdollista lisätä 3d -tekniikkaa, videoita ja kuvia?
Vastaus: Jotta videot ovat saavutettavuutta, ne kaikki pitää tekstittää. Tämä hidastaa videoiden saamista.  

Päätös: merkittiin tiedoksi.

7 Uuden vanhusneuvoston perehdytystä

Käytiin läpi toimintasääntö, tehtävät, toimintatavat ml. toimikunnat, vuosikello, vanhusneuvoston osallistamisen periaatteet, lausuntokäytäntö ja vanhusneuvoston kannanotto.  Vanhusneuvostolla on neljä vakinaista toimikuntaa, joihin vanhusneuvosto nimeää seuraavassa kokouksessaan 3.11.2021 jäsenet toimikaudelle 2021-2023.

  1. Järjestöavustustenjakotoimikunta arvioi virkamiesesitystä järjestöavustusten jaosta kerran vuodessa. Toimikunnassa on ollut kuusi vanhusneuvoston järjestöjäsentä.
  2. Juhlatoimikunta valmistelee Sykettä Syksyyn -juhlaa, toimikunnassa on ollut neljä vanhusneuvoston järjestö- tai poliittista jäsentä sekä viestinnän edustaja.
  3. Lausuntotoimikunta valmistelee esityksen pyydetystä lausunnosta vanhusneuvostolle tai suoraan lautakunnalle. Toimikunnassa on ollut kolme- neljä jäsentä.
  4. Aloitetoimikunta arvioi vanhusneuvoston järjestöiltä kerran vuodessa pyytämiä aloitteita ja palautteita ja tekee esityksen niiden etenemisestä. Toimikunnassa on ollut kolme-neljä jäsentä.

Lisäksi vanhusneuvostolla on edustaja vammaisneuvostossa ja rakennetaan kaikille -työryhmässä. Nimetään vammaisneuvostoon ja rakennetaan kaikille -työryhmään vanhusneuvoston edustaja.

Käsittelystä:

Kysymys: Hoitaako Iiris Jaakkola sihteeri Sykettä Syksyyn -juhlan kuljetusten kilpailutuksen?
Vastaus: kyllä.

Kysymys: Voisiko vanhusneuvoston esityslistan julkaista netissä? Voisiko lisätä varajäsenten roolia? Heillä on paljon potentiaalia.
Vastaus: Esityslista voisi olla etukäteen netissä, tätä voi rajoittaa aikataulullisesti se, että sihteeri ei vie asioita nettiin, vaan viestinnän asiantuntija. Esityslista valmistuu kokousta edeltävällä viikolla. Tärkeämpää on saada pöytäkirjat nettiin kohtuuajassa. Varajäsenten läsnäolo laajentaisi vanhusneuvoston kokoonpanon laajaksi. Keskustelut saattaisivat venyä kohtuuttomiksi. Varajäseniä voisi käyttää asiantuntijoina edustamassa vanhusneuvostoa.

Kommentti: varajäsenten osallistumisesta olen samaa mieltä vastaajan kanssa.

kysymys: milloin kokoukset ovat ja ovatko ne pian livenä?

Vastaus: keskiviikkoisin, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta klo 12.30-15.30. Kokoonnutaan paikanpäällä mahdollisimman pian, kun se tuntuu hyvältä.

Kysymys: kun LU-aluetta suunnitellaan, onko siellä vanhusneuvostolla jotain tärkeää ryhmää, johon edustus voisi osallistua?

Vastaus: ei vielä tiedetä, mutta asia on tärkeä. Puheenjohtaja ja sihteeri pohtivat, miten 3.11.2021 kokouksessa asiaa käsitellään.

Päätös: merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston perehdytys ja nimettiin vanhusneuvoston edustajaksi vammaisneuvostoon Marja-Liisa Lahtinen ja rakennetaan kaikille -työryhmään Pentti Walkama.

8 Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, vanhusneuvoston edustus ohjelmaan

Espoossa on kasvavia haasteita erityisesti 75+ -ikäisten määrän kasvaessa sekä koronaepidemia-ajan vaikutuksista ikääntyvien terveyteen ja hyvinvointiin. Ikäinstituutti on kutsunut kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Hakuaika Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan on 15.8.—29.10.2021. Ikäinstituutti on kolmannella sektorilla toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää hyvää vanhenemista tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen keinoin. Ohjelmaan voivat hakea kunnat, jotka eivät ole aiemmin kuuluneet mentorointiohjelmaan. Espoo ei ole aiemmin kuulunut kyseiseen terveysliikuntaohjelmaan. Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma on Espoossa yksi poikkisektorinen väylä palveluiden ja ikääntyvien osallistumisen järjestelmällisessä kehittämisessä erityisesti 75+ -ikäisille. Ikäinstituutin ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman mentoroinnin, koulutuksia ja oppimateriaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon ja Voimaa vanhuuteen -verkoston. Niiden tuella kunnassa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätään heille tarkoitettua voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, etäjumppaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua. Kohderyhmä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia. Liikuntatoiminta tuotetaan kunnan, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä kunnassa.

Liikuntalautakunta on päättänyt, että Espoo hakee ohjelmaan. Vanhusten palvelut tekee yhteistyötä liikuntapalvelujen kanssa, mikäli Espoo valitaan ohjelmaan.

Hakua ja ohjelmaa varten vanhusneuvoston tulee nimetä järjestö- tai luottamushenkilöjäsenistä kaksi henkilöä ohjelman yhteistyöhön ennen 29.10.2021 mennessä.

Käsittelystä:

Kysymys: Voisiko esittää varajäsentä? Kaija Viitakoskea esitetään.

Kommentti: Kerttu Perttilä tarjoutuu edustajaksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjelmahaku ja nimettiin vanhusneuvoston edustajiksi Kaija Viitakoski ja Kerttu Perttilä.

9 Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Päätös: merkitään tiedoksi, ettei tällä hetkellä ole lausuntopyyntöjä

10 Sykettä Syksyyn -juhla

Juhlalle on varattu Espoon kulttuurikeskuksesta su 9.1.2022 ja su 2.10.22 Tapiolasali, Louhisali, sekä lämpiöt. Käytiin läpi juhlan järjestämisen tilanne.

Päätös: nykyinen juhlatoimikunta vastaa 9.1.2021 juhlasta ja 3.11.2021 valittava uusi juhlatoimikunta vastaa 2.10.2022 juhlasta.

11 Vanhusneuvostopäivä 4.11.2021 klo 10-15.30

Paikkana on Marina Congress Center Helsinki / etäosallistuminen

Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Päivä lounaineen ja kahveineen on maksuton. Aamukahvin ja lounaan yhteydessä on myös mahdollisuus vierailla infopisteillä, joissa esitellään aiheeseen liittyviä hankkeita ja toimintaa. Infotori toteutetaan myös sähköisenä avoinhallinto.fi -sivuille.

Päivä on valmisteltu yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton, oikeusministeriön, Ihmisoikeuskeskuksen ja UKK-instituutin kanssa.

Ohjelman lomassa on taukoja ja ohjelman päätyttyä on vielä iltapäiväkahvit sekä mahdollisuus tutustua infopisteisiin.

Ilmoittautua voi tästä linkistä(ulkoinen linkki).

Päätös: merkittiin tiedoksi.

  1. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta

12.1 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin

Uusi pikaraitotie, ”Jokeri-raide”, on valmistumassa. On tehty maastokäyntejä käyttäjäryhmille. Kun pysäkit valmistuvat ja saadaan junavaunut, aloitetaan testaamaan liikennöintiä. Vanhusneuvoston edustus voidaan ottaa mukaan testaamaan matkustamista ja sen toimimista. Näkövammaisille on suunniteltu reitti pysäkeillä. Rollaattoria ja pyörätuolia käyttäville on myös omat merkityt reitit. Kutsujana on HSL.

Matinkylän uimahalli on valmistumassa ja vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustus pääsee katsastamaan sen.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

12.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Minna Hoffström

Korona-ajasta ollaan siirtymässä normaalimpaan. Koronapotilaiden määrät ovat kuitenkin kääntymässä nousuun sairaaloissa. Suomessa on vielä n. miljoona rokottamatonta ihmistä. On hyvä edelleen huomioida käsihygienia ja käyttää maskia isoissa ihmisjoukoissa. Espoossa tilanne on melko rauhallinen. Espoolaisista yli 12 -vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotteen 84,8% ja toisen rokotteen 75,2%. Kolmansia rokotteita on annettu mm. hoivakodeissa. Rokotuspisteitä sulkeutuu. Jäljelle jää popup-pisteitä ja rokotus ajanvarauksella.

Influenssarokotusten ajanvaraus tulee avautumaan lokakuun lopulla. Espoon kotitalouksiin jaetaan 27.10.2021 infokirje.

Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on pyytänyt hyvinvoinnin ja terveyden toimialalta selvitystä sairaalapaikkojen riittävyydestä. Asiaa käsitellään lokakuun hyvinvointi- ja terveyslautakunnassa. Tällä hetkellä on 82 hoivapaikan odottajaa ilman hoivapaikkaa. Jonossa on myös paikanvaihtoa odottavia, tällöin kokonaisluku on 129 odottajaa. Yksityiset hoivakodit eivät ole henkilöstövajeista johtuen voineet avata kaikkia paikkoja käyttöön. Espoon sairaalassa on paikkoja sulussa henkilöstö vajeen ja vesivahinkoremonttien takia.

Palvelukeskustoimintaa on avautumassa enemmän. Haukilahden palvelukeskus on avautunut jo. Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksessa on lattiaremontteja, joiden takia ei palvelukeskusta voida avata vielä.

Länsi-Uusimaa- hyvinvointialueen toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. Valmistelujohtajien paikkoja täytetään. Erilaisia rahoitushakuja on menossa. ICT -kehittäminen on kiireisimpiä kehitettäviä asioita.

Käsittelystä:

Kysymys: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta teki linjasuksia ja antoi ikääntyneiden hoitopaikoista kehotuksen laittaa asia kuntoon. Miten asia etenee?
Vastaus: tämä liittyy osittain sairaalapaikkaselvitykseen, joka käydään läpi myöhemmin vanhusneuvostossa. Ihmeitä ei voida tehdä, kun on nykyinen henkilöstövaje. Vanhusten palveluissa tarkastellaan viikossa kolme kertaa paikkatilannetta ja mietitään, miten asiakasvirtausta saataisiin parannettua. Korona on osaltaan vaikuttanut ikääntyneiden toimintakykyyn ja sairauksien hoitoon. Kotihoitokaan ei pysty aina vastaaman tilanteisiin.

Kysymys: Voiko saada 3. rokotteen terveysasemalta vai pitääkö mennä popup -pisteeseen?
Vastaus: Vielä ei tiedetä, onko Entressessä tarjolla 3. rokotetta. Isossa Omenassa pitäisi saada 3. rokote.

Kysymys: missä Leppävaaran eläkeläiset voivat kokoontua?
Vastaus: Nestorin väeltä kysytään, onko mietitty korvaavaa tilaa palvelukeskustoiminnalle Leppävaarassa.

Kysymys: kun rokotevastaisuutta on paljon, voisiko lehteen tehdä jutun jostain sairastuneesta, miten vaikeaa on ollut?
Vastaus: media on onneksi mukana jo talkoissa.

Kysymys: Kestoaiheena on tv-vastaanottimet Espoon sairaalaan. On luvattu tablettitietokoneita, millä aikataululla ne saadaan? Tiedoksi, että Leppävaarassa toimiva eläkeläisyhdistys vuokraa Hembygdens Vänner rf:ltä Thorstorpin tilaa.
Vastaus: tablettitietokoneita on jo osastoilla.

Kommentti: HS on kirjoittanut lähes päivittäin koronaan sairastuneista. Finger -toimintamalli on otettu käyttöön Tapiolassa. Olisi mielenkiintoista kuulla vanhusneuvoston kokouksessa lisää asiasta.

Vastaus: Finger -pilotti on edennyt. Finger -malliin kuuluu muistisairauden riskissä olevien tunnistaminen ja muistitoimintojen säilymisen tukeminen monipuolisella elintapaohjelmalla. Toimintamalli sisältää muistisairauden riskitestin. Pyydetään myöhemmin projektipäällikkö kertomaan vanhusneuvoston kokouksessa toiminnasta.

Kysymys: Tapiolan palvelukeskuksen henkilöstö tuntuu olevan huolissan, kun vuokrasopimus on päättymässä. Millaisia suunnitelmia on palvelukeskustoiminnan kehittämisestä Tapiolan keskustaan?
Vastaus: asiaa työstetään tilapalvelujen kanssa, että löydettäisiin uudet tilat muiden kaupungin toimijoiden kanssa, kun asia on ajankohtainen.

Kysymys: Korona-aika on ollut kovaa varsinkin kotona asuville vanhuksille. Onko tulossa jotain toimenpiteitä tai suunnitelmia, miten vanhuksia autetaan takaisin normaaliin elämään?
Vastaus: Täyttä elämää –suunnitelmaa päivitetään ja siinä huomioidaan korona-ajan haasteet ja ehdotetaan toimenpideaiheita.

Kommentti: Toivotaan, että mietitään hoitajien palkkausasioita suhteessa rekryfirmoihin.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

12.3 Konsernihallinto/ Pasi Ojaniemi

Kulkukeskuksesta: autojen määrää on lisätty. On tehty ylimääräinen sopimus palvelusta Lähitaksin kanssa sellaisten tilanteiden varalta, kun koko muu kalusto on varattu. Puhelinkeskukseen on lisätty henkilökuntaa. Konsernihallinnossakin on alkanut hyvinvointialueen valmistelu.

  1. Muut asiat:

Tapiolan asiakasraati esittää, että palvelukeskus -termi muutettaisiin termiksi ”Seniorien toimintakeskus” ja toivoo, että vanhusneuvosto keskustelisi asiasta.

Päätös: palataan asiaan seuraavassa kokouksessa, valmistellaan asiaa.

Tiedoksi:

Syksyn 2021 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):

3.11.2021 , (alustavasti paikan päällä: Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi, ellei korona estä). Sovittiin, että kaupunginhallituksen edustaja voi osallistua etänä.
1.12.2021 ,  (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

Kevään 2022 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):

12.1.2022,  (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

9.2.2022 ,  (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

9.3.2022 ,  (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

6.4.2022 , (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

11.5.2022 klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen klo 13.30-16.30 (Valtuustotalo)

Sykettä Syksyyn -juhla: 9.1.2022 ja 2.10.2022 Espoon kulttuurikeskus.

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.08.

 

Olli Männikkö                                                          Maria Rysti

puheenjohtaja                                                         sihteeri

 

Gustav Båsk

pöytäkirjan tarkastaja