Vanhusneuvoston pöytäkirja 6/2022

  • Päätöksenteko
8.8.2022 10.09Päivitetty: 7.9.2022 8.18

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD  

Vanhusneuvoston kokous 6/2022  

Aika: 22.6.2022 klo 13:00 

Paikka: Valtuustotalon TV-STUDIO 

Espoonkatu 5 

Teams-osallistumismahdollisuus 

Läsnä:  

Puheenjohtaja 
Olli Männikkö  

Jäsenet 
Gustav Båsk  
Kerttu Perttilä  
Kalevi Kivistö 
Matti Passinen 
Katri Rannisto 
Hannu Viitanen (etäyhteydellä) 
Pentti Walkama 
Juhani Kytö 
Erja Tikka (etäyhteydellä) 

Varajäsenet 
Kaija Viitakoski (etäyhteydellä) 

Kh:n edustaja 
Karin Cederlöf (etäyhteydellä) 

Sihteeri  
Niina Savikko 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. 

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  

Hyväksyttiin työjärjestys. Korjattiin esityslistalla ollut Länsi-Uudenmaan vanhusneuvoston toimintakautta koskeva päivämäärä.  

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta  
Ei käsitelty. 

5. Länsi-Uudenmaan (LU) hyvinvointialueen vanhusneuvoston Espoon jäsenten nimittäminen 

LIITE 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on lähettänyt hyvinvointialueen kunnille liitteenä olevan nimeämispyynnön hyvinvointialueen vanhusneuvostoon kaudelle 1.11.2022-31.5.2025. Espoossa päätöksenteko tapahtuu siten, että perusturvajohtaja Minna Hoffström esittää nimettävät jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitukselle, joka tekee asiassa Espoon kaupungin päätöksen. 

Nimeämispyynnön mukaan: ”Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon voidaan nimetä nimeämisajankohtana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnallisessa vanhusneuvostossa tai vastaavassa toimielimessä toimiva henkilö. Vanhusneuvoston ensimmäinen toimikausi on 1.11.2022- 31.5.2025. Mikäli hyvinvointialueen vaikutta-mistoimielimen jäsen luopuu tehtävästä tai ei enää täytä kelpoisuutta, kunnallinen vaikuttamistoimielin valitsee uuden edustajan omasta kokoonpanostaan loppukaudeksi.” 

Espoosta valitaan viisi (5) jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan kuntakohtaiset varajäsenet, jotka kutsutaan sijaantulojärjestyksessä. Varajäseniä voidaan nimetä korkeintaan yhtä monta kuin kunnasta nimetään varsinaisia jäseniä. 

Käsittely: Todettiin alla oleva asian käsittely järjestys eri päätöksentekoelimissä:  

29.6.2022 Vanhusneuvoston esitys Hoffströmille 

30.6.2022 Minna Hoffströmin päätös 

11.7.2022 mennessä valmistuu kaupunginhallituksen materiaali  

8.8.2022 kaupunginhallituksen päätös 

31.8.2022 mennessä Espoon esitys lähetetään LU:n kirjaamoon 

arviolta 12.9.2022 LU:n aluehallitus asettaa LU:n vanhusneuvoston 

1.11.2022 – 31.5.2025 LU vanhusneuvoston toimintakausi 

Puheenjohtaja alusti aiheesta kertomalla, että minimissään Espoon vanhusneuvosto voi esittää Minna Hoffströmille listan nimistä, jotka ovat käytettävissä tehtävään. Toinen vaihtoehto on äänestää esitettävistä nimistä. Puheenjohtaja esitti, että kerättäisiin nimilista. Puheenjohtajan esitys sai laajasti kannatusta eikä kukaan esittänyt, että esitettävistä nimistä äänestettäisiin. 

Lisäksi todettiin epäjohdonmukaisuus valintaprosessissa tilanteessa, jossa LU vanhusneuvostoon nimetty eroaa kunnan vanhusneuvostosta. Nyt LU vanhusneuvoston jäsenistä päättää LU aluehallitus kun taas em. tilanteessa nimeämispyyntökirjeessä sanotaan että ”Mikäli hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimen jäsen luopuu tehtävästä tai ei täytä enää kelpoisuutta, kunnallinen vaikuttamistoimielin valitsee uuden edustajan omasta kokoonpanostaan loppukaudeksi.” 

Todettiin, että LU:n varajäsenten kuntakohtaisessa sisääntulojärjestyksessä kutsuminen poikkeaa Espoon vanhusneuvoston henkilökohtaisista varajäsenistä, mutta tämä voidaan nähdä myös myönteisenä asiana, jolloin laajemmalla joukolla eri taustaryhmistä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin.   

Todettiin, että jäsenen, joka on sekä kunnan vanhusneuvostossa että LU vanhusneuvostossa, työmäärä on merkittävä ja se vaatii vahvaa sitoutumista. Muun muassa lausuntojen tekemiseen menee paljon aikaa ja vaatii monenlaista osaamista. Todettiin myös, että Espoolla on LU vanhusneuvostossa vähemmistö: LUn muista kunnista on yhteensä 15 jäsentä kun Espoosta on 5. Yhteistyön rakentaminen on tärkeää ja vaatii diplomaattista lähestymistapaa. LU vanhusneuvostossa tulee nähdä asiat koko Länsi-Uudenmaan alueen ikääntyneiden näkökulmasta, mutta toisaalta on myös huolehdittava, että espoolaiset ja meidän palveluiden erityispiirteet eivät unohdu. 

Lisäksi todettiin, että usean vuoden ajan monet hankkeet ovat olleet jäissä sote-uudistusta odotellessa. Nyt kun hyvinvointialueet aloittavat hankkeet saatavat lähteä etenemään, mikä voi teettää myös vanhusneuvostolle paljon työtä. Todettiin myös, että muutosvaiheessa, kun uutta toimielintä muodostetaan, on tärkeää olla vaikuttamassa sen toimintakäytäntöihin, jotta LU vanhusneuvostolle muodostuu merkittävä asema.  

Monet ottivat kantaa siihen, että puheenjohtajan on oltava myös LU vanhusneuvoston jäsen. 

Päätös: Päätettiin kerätä Minna Hoffströmille toimitettavaksi nimilista henkilöistä, jotka olisivat halukkaita toiminaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseninä tai varajäseninä. Kokouksessa halukkuutensa esittivät alla listatut henkilöt. Päätettiin, että ilmoitustaan voi vielä muuttaa ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle 29.6.2022 klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen puheenjohtaja välittää listan sihteerille ja Minna Hoffströmille. 

LU hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi tai varajäseneksi halukkuutensa ilmoittaneet 

Järjestöjä edustavat 

jäsen Kalevi Kivistö, Eläkeläiset ry, espoolaiset jäsenyhdistykset  

jäsen Olli Männikkö, Kansalliset Seniorit ry, espoolaiset jäsenyhdistykset 

jäsen Matti Passinen, Eläkeliiton Espoon Yhdistys ry 

jäsen Kerttu Perttilä, Suomen Senioriliike ry  

jäsen Gustav Båsk, Esbo Svenska Pensionärer rf 

jäsen Katri Rannisto, SPR ry, Espoon osastot 

jäsen Hannu Viitanen, Espoon Sotaveteraanit ry 

varajäsen Kaija Viitakoski, Eläkkeensaajat ry, espoolaiset jäsenyhdistykset 

Kaupunginhallituksen asettaman paikkajakotoimikunnan esittämät henkilöt  

jäsen Juhani Kytö (Vihr.) 

Vain varajäseneksi halukkuutensa ilmoittaneet 

Kaupunginhallituksen asettaman paikkajakotoimikunnan esittämistä henkilöistä  

jäsen Pentti Walkama (Kok.) 

jäsen Erja Tikka (Kesk.) 

varajäsen Sirpa Paakkola (Vihr.) 

6. Muut asiat 

6.1 Kutsu (pj ja sihteeri) 27.6.2022 yhteiskokoukseen Länsi-Uudenmaan kuntien vaikuttamistoimielimille  

LIITE 

Todettiin että puheenjohtajalle ja sihteerille on tullut kutsu LU kuntien yhteiseen kokoukseen. 

Puheenjohtaja lupasi ottaa kokouksessa vielä esille LU vanhusneuvostojen yhteisten tapaamisten järjestämisen. 

Lisäksi pj:n toivotaan ottavan esille 

  • Järjestöavustukset 

  • Ikääntyneiden palveluiden budjetti 

  • Kuljetuspalvelut 

Päätös: Mikäli listalle halutaan nosta muita asioita, voi niistä laittaa tiedon puheenjohtajalle sähköpostilla kokoukseen mennessä. 

6.2 Sykettä syksyyn 

Sykettä syksyyn valmisteleva työryhmä kertoi juhlan järjestelyn tilanteesta. Ohjelma on osittain perinteinen ja osittain on myös uutta. Järjestelyt ovat kunnossa ja etenevät aikataulussa. Tarjoilut eivät tule EspooCateringilta, koska toinen tarjous merkittävästi halvempi. Kiitettiin järjestelijöitä kaikesta työstä, jota ovat jo tähän asti tehneet.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

6.3 Korona ja palvelukeskusten tilojen käyttö 

Kysyttiin voisiko Espoon vanhusneuvosto lähteä ajamaan asiaa, että tiloja saataisiin jostakin muualta kuin palvelukeskusten tiloista. Palvelukeskukset ovat olleet ajoittain suljettuna mm. koronan vuoksi. 

Päätös: Otetaan asia käsiteltäväksi syksyn kokouksessa. 

6.4 Palvelutaloasuntojen riittävyys 

Tuotiin esille palvelutalojen riittävyys ja tieto siitä, että Kanerva säätiöltä oli kaupungin virkamies evännyt rakennusoikeuden tai muun luvan rakentamiselle.  

Päätös: Selvitetään päätöksen taustalla olevat perustelut. 

6.5 Tehostetun hoiva-asumisen neuvottelujen tilanne 

Aiemmin on kerrottu, että kaksi yksityistä palveluntuottajaa oli irtisanonut Espoon kanssa tekemänsä sopimuksen tehostetun palveluasumisen tuottamisesta. Viimeksi on kerrottu, että heidän kanssaan neuvottelut jatkuvat. Todettiin, että neuvottelujen etenemisestä ei ole tiedotettu. Sihteeri kertoi, että sopimukseen on päästy. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

6.6 LU info ja keskustelutilaisuus järjestöille 

LIITE 

Kerrottiin että LU on pitänyt info- ja keskustelutilaisuuden järjestöille. Tilaisuudessa oli kerrottu, että kohdeavustukset siirtyisivät sellaisenaan LU hyvinvointialueen budjettiin, mutta järjestöavustusten siirtymisestä ei vielä ollut päätöstä. 

Pohdittiin myös, miten järjestöjen kokoontumiseen käytettyjen tilojen maksuttomuuden kanssa käy hyvinvointialueelle siirryttäessä. Kysyttiin myös Tapiolan palvelukeskuksen tilanteesta sekä todettiin että Elä ja asu -keskusten kiinteistöjä oltaisiin myymässä, josta myös aiheutui huolta kokoustilojen säilymisen ja niiden maksuttomuuden suhteen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että vanhusneuvoston jäsenet ovat yhteydessä tuntemiinsa kaupunginhallituksen jäseniin ja puhuvat järjestöavustusten puolesta. On huolehdittava, että järjestöavustukset säilyvät Espoon kaupungin budjetissa, koska järjestöt toimivat laaja-alaisesti eivätkö vain sote-palveluiden parissa.Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu myös kunnalle. 

6.5 Vanhusneuvoston sihteeri syksyllä 2022 

Todettiin, että Maria Rystin tilalle valittu vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Sanna Rosendahl hoitaa vanhusneuvoston sihteerin tehtävää syksystä lähtien. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

6.6. Vanhusten palvelujen johtajan valinta perusturvajohtajaksi 

Kysyttiin, tuleeko perusturvajohtajaksi nimetyn Minna Hoffströmin tilalle sijainen vanhusten palvelujen johtajaksi. Todettiin, että Hoffströmin 1. sijainen Elina Kylmänen, mutta nimitystä viransijaiseksi ei toistaiseksi ole tehty. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.23. 

Olli Männikkö
puheenjohtaja

Niina Savikko 
sihteeri 

Gustav Båsk 
pöytäkirjan tarkastaja