Vanhusneuvoston pöytäkirja 4/2022

  • Päätöksenteko
13.4.2022 4.50

Aika:    6.4.2022 klo 12.30-15.54
Paikka:    Teams 

Kutsutut: 
Puheenjohtaja
Olli Männikkö

Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Kaija Viitakoski
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö 
Matti Passinen
Katri Rannisto    
Hannu Viitanen 
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa
Juhani Kytö
Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet
Esa Yletyinen
Minna Hoffström    
Marjo Eboreime    
Sirkku Wallin

Kaupungin hallituksen edustaja
Karin Cederlöf     

Sihteeri
Maria Rysti

Muut:
Eva Peltola, asia 5

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.

2.    Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.    Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys. 

4.    Pöytäkirjantarkastajan valinta 

Valittiin Mia-Lis Vilja-Elomaa pöytäkirjantarkastajaksi.

5.    Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti 2021 

Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola esitteli asiaa. Yhteydenotot vähenivät edelliseen kauteen verrattuna. 

Käsittelystä: 
Esitettiin, että vanhusneuvosto laatisi lausunnon raportista. 
Puhelinpalvelun helppo toimivuus on tärkeää. Hoitoketjut toimivimmiksi: perusterveydenhoito -erikoissairaanhoito -perusterveydenhoito. 
Omalääkärisysteemin kehittämisestä olisi hyvä kuulla lisää. 
Ruotsinkielisissä kaupungin lähettämissä laskuissa on ollut käännösvirheitä, kuten esimerkiksi vuokra on kääntynyt sanaksi korko. Ilmeisesti virhe on laskupohjissa. Tiedot näihin tulevat lähdejärjestelmistä. 
Lääkäripulaan on myös hyvä kiinnittää huomiota. Mielenterveyspalvelujen kehittäminen ja varmistaminen on tärkeää. 
Vielä ei ole tietoa, miten raportin käsittely tapahtuu jatkossa, kun hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. 
Hoiva-asumisen kilpailutus puhuttaa, yhteisöllisiä yksiköitä kaivataan. Palvelujen laatuun voi vaikuttaa myös runsas sijaisten määrä. 
Maahanmuuttajataustaisten hoitajien kielitaitoa tulisi edistää, kun heitä palkataan.
Espoon hoivakodeista tulee vähemmän negatiivisia palautteita kuin useista yksityisistä hoivakodeista. Espoon omien hoivakotien hoivapäivähinta on korkeampi kuin yksityisille maksettava. 

Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi. Vanhusneuvosto laatii lausunnon raportista. Eva Peltola ilmoittaa sihteerille, milloin lausunnon tulee olla valmis. Kerttu Perttilä laatii ensimmäisen version. 

6.    Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot 

Vanhusneuvosto on antanut lausunnon riittävyys ja laatu -raportista hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle. 

Päätös: merkittiin tiedoksi.

7.    Espoon vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistyy 1.1.2023 ja vaikuttaa myös Espoon vanhusneuvoston tehtäviin. Vanhusneuvosto käy keskustelun ja sopii asian valmistelusta omalta osaltaan. Keskustelussa nousi, miten Espoon kaupungin vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät rajataan hyvinvointi- ja terveyspalvelujen suhteen. Todettiin, että kaikkien toimijoiden tulee tehdä yhteistyötä ja Espoon vanhusneuvosto seuraa ja arvioi espoolaisten ikääntyneiden saamia palveluja. Työryhmä miettii tarkemmin asiaa. Myös tulevat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät rakennusprojektit liittyvät edelleen Espoon vanhusneuvostolle. 

Päätös: Valmistelu toteutetaan niin, että toimintasääntö on valmis syyskuun lopulla 2022 kaupunginhallituksen käsittelyyn.  Vanhusneuvoston virkamiesjäsenet tekevät työryhmänä ensimmäisen luonnoksen vanhusneuvoston sihteerin kanssa vanhusneuvoston käsittelyyn. 

8.    Nostolaitteet ja Espoon terveysasemat 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on saanut yhteydenottoja liittyen nostolaitekäytäntöihin Espoon terveysasemilla. Tällä hetkellä vain Tapiolan ja Kilon terveysasemilla on nostolaitteet, joita tarvitaan, jos potilas pitää saada tutkittavaksi tutkimuspöydälle. Näin ollen nostolaitetta tarvitseva henkilö voi joutua matkustamaan pitkiä matkoja tutkimukseen. Lisäksi saadun tiedon mukaan Kela korvaa taksimatkan vain lähimmälle terveysasemalle. Liitteenä kirjelmä ja tiedoksi Svenska Ylen uutinen(ulkoinen linkki).
Asia liittyy terveyspalvelujen esteettömyyteen ja sitä on käsitelty mm. hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa. Nostin vaatii lattiatilaa laverimitoituksella sekä kattokiinnitteisenä riittävän kestävän kattorakenteen. Nostinten tarve selvitetään osana terveyspalveluiden esteettömyyden kartoittamista. Parhaillaan selvitetään nostinten määrää ja sijoittamista terveyspalveluiden toimitiloissa.

Päätös: merkittiin tiedoksi. Vanhusneuvosto lähettää palautteenantajalle tiedon asian käsittelystä. 

9.    Eläkeliiton Espoon yhdistys ry:n esitys Kela -taksikyyteihin liittyen 

Yhdistys pyytää vanhusneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta Kela -taksikyyteihin liittyvät ongelmat voidaan poistaa. 
Kela -taksi on eri asia kuin Kulkukeskuspalvelu. Vanhusten palvelujen johtaja Minna Hoffström on välittänyt palautetta Kelaan, koska Kela -taksien ongelmat vaikuttavat myös Espoon sairaalan kotiutuksiin. Kelan kanssa on sovittu, että vanhusten palvelut kerää kaksi viikkoa palautteita ja reklamoi Kelalle. Minna Hoffström väittää Kelan vastauskirjeen tekstin sihteerille tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi. Vastataan Eläkeliiton Espoon yhdistys ry:lle sähköpostilla, että on ryhdytty toimenpiteisiin. 

10.    Espoonlahden palvelujen tilanne 

Vanhusneuvoston varajäsen Anna-Liisa Lohikoski on lähettänyt viestin 14.3.2022 vanhusneuvostolle ja pyytää Espoonlahden palvelujen tilanteesta käsittelyä vanhusneuvostossa. Alueella asuu suuralueista toiseksi eniten yli 65-vuotiaita. Terveysasema ollut pois käytöstä jo 2 vuotta vesivahingon vuoksi, ja tulee olemaan vielä 2 vuotta. Myös asiointipalvelu huononee, ainoastaan neuvonta jää Espoonlahteen, mutta muu asiointipalvelu siirtyy Iso Omenaan.  
Kulkuyhteydet Espoonlahden terveysaseman väistötilana toimivalle Matinkylän vanhalle terveysasemalle ovat heikot. Sirkku Wallin selvittää joukkoliikennettä. Lippulaivan bussiterminaali avataan syksyllä, jolloin kulku Espoonlahdesta helpottuu. Kuitenkin todennäköisesti tarvitaan palvelulinja tai vastaava kulkuun Matinkylän päässä.
Espoonlahden terveysaseman palveluja on hajautettu terveysaseman vesivahingon takia. Kirjastossa voi saada edelleen asiointipalveluja. Sirkku Wallin selvittää, mitä uusia palveluja on saatavilla Espoonlahdessa. Sen jälkeen välitetään vastaus kysyjälle. 
Espoonlahden terveysaseman korjauksen hankesuunnitelma etenee. 
Liikuntapalveluilla on tavoitteena käynnistää Lippulaivan kauppakeskuksessa ikääntyneille liikuntaa.

Päätös: Merkittiin saatu viesti ja käyty keskustelu tiedoksi. Sirkku Wallin laatii vastauksen, joka lähetetään Anna-Liisa Lohikoskelle vanhusneuvoston nimissä. 

11.    Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta 

11.1 Elinvoiman tulosalue/ Esa Yletyinen 

Matinkylän uimahalli avautui 4.4.2022. Maksutonta invapysäköintiä selvitetään. LE -paikoille pysäköinti on maksutonta, muilla paikoilla myös invatunnuksella pysäköinti on maksullista yksityisellä pysäköintialueella. Invapysäköintitunnus on sidottu tiettyyn autoon. Isännöitsijä selvittää asiaa. 
Tulossa on viestiä yhdistyksille liikunnan kevään tapahtumista ja liikuntaystäväkoulutuksista.

Päätös: merkittiin selonteko tiedoksi.

11.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Minna Hoffström 

Vanhusten palveluissa on parastaikaa erilaisia haasteita: koronatilanne on edelleen päällä, hoitoalan lakko ja vuoronvaihtokiellot vaikuttavat Espoossakin sekä kahden suuren yksityisen hoivakotipalveluntuottajien irtisanoutumiset sopimuksesta vuoden 2023 alusta lähtien. Espoon vallitsevan hoivakotihankinnan pohjana on ollut asiakkaan valinnanvapaus, mutta tällä hetkellä hoitajapula on vähentänyt hoivakotipaikkoja. Hoitajamitoituksen nosto vuoden 2023 alusta nostaa kustannuksia. Olisi hyvä, jos kaupungilla olisi omaa hoivakotitoimintaa enemmän. Kaupungin oma toiminta on ollut kalliimpaa kuin mitä kaupunki maksaa yksityisille toimijoille. Kaupunki on keskustellut neuvotteluissa yksityisten toimijoiden kanssa hinnoista. Nämä kaksi yksityistä suurta toimijaa ovat irtisanoutuneet muuallakin Suomessa sopimuksista.

Käsittelystä: Ei ole vielä saatu tietoa THL:lta, milloin saadaan alle 80 -vuotiaille 4.koronarokotus. 

Päätös: merkittiin selonteko tiedoksi.

11.3 Konsernihallinto/ Marjo Eboreime 

11.4 Kaupunkiympäristön toimiala/ Sirkku Wallin

Erilaisia katselmointeja on tulossa rakennetaan kaikille -työryhmälle. Osa niistä on avoimia laajemminkin. Jokeri -pysäkkien ja -vaunujen testausta on tulossa. Kutsuja välitetään myöhemmin.

Käsittelystä: Lippulaivan kirjasto vaikuttaa upealta. Sieltä voivat yhdistykset varata tilaa käyttönsä. Kirjastossa on yhteisöllisiä tiloja. 

Päätös: merkittiin selonteko tiedoksi.

12.    Muut asiat

12.1 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri on kutsuttu Länsi -Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston asettamista valmistelevaan kokoukseen huhtikuun lopulla. Tätä varten haluttiin keskustella asiasta vanhusneuvoston kokouksessa. 
Puheenjohtaja oli laatinut alustavan esityksen, jota käytiin läpi.

Päätös: hyväksyttiin alustava esitys tarkennuksin.

12.2 Tapiolan palvelukeskus ja palvelukeskustoiminnan tulevaisuus

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on saanut kaksi viestiä koskien Tapiolan palvelukeskuksen ja Heikintorin tulevaisuutta ja mahdollisuutta toteuttaa palvelukeskustoimintaa Heikintorilla (Pentti Walkama Tapiolan asiakasraadista ja Ismo Nuuja Takse ry:stä).  Lisäksi Pentti Walkama esittää hyväksi todetun palvelukeskusmallin levittämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja, että vanhusneuvosto antaisi asiasta lausunnon. Keskustelussa nousi myös elä ja asu -seniorikeskusten edistäminen Tapiolaan ja Matinkylään.
Esitettiin palvelukeskusasian käsittelyä kahtena: 1. palvelukeskusten tilanne hyvinvointialueella ja 2. Tapiolan alueen kehitys ikääntyneiden näkökulmasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi viestit ja päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa, johon kutsutaan Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen. Palataan asian valmisteluun. 

Kevään 2022 kokoukset:

11.5.2022 klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen klo 13.30-16.30 (Valtuustotalo tai Teams)

Syksyn 2022 kokoukset klo 12.30-15.30:

keskiviikko     31.8.2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
keskiviikko     5.10.2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
torstai         3.11. 2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)
keskiviikko     7.12.2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

Sykettä Syksyyn -juhla: 2.10.2022

13.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.

Olli Männikkö                Maria Rysti
puheenjohtaja                sihteeri

 

pöytäkirjan tarkastaja
Mia-Lis Vilja-Elomaa