Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2023

 • Päätöksenteko
20.4.2023 8.22

Vanhusneuvoston kokouksen 2/2023 pöytäkirja

 

Aika:           Keskiviikko 8.3.2023 klo 12.30–15.30

Paikka:       Nh Pitkäjärvi, Tekniikantie 15, Otaniemi  

Puheenjohtaja

Olli Männikkö

Jäsenet

Marja-Liisa Lahtinen (varapj.), etäyhteydellä (Teams)

Gustav Båsk

Kerttu Perttilä

Kalevi Kivistö, varajäsen Antero Krekola

Matti Passinen

Katri Rannisto

Hannu Viitanen

Pentti Walkama

Mia-Lis Vilja-Elomaa

Juhani Kytö

Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet

Esa Yletyinen

Tommi Nieppola

Anne Savolainen

Kh:n edustaja

Karin Cederlöf, ei varajäsentä paikalla

Muut läsnäolijat

Henrik Vuornos

Tekninen sihteeri

Paula Harle

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30

 1. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys.

 1. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Gustav Båsk.

 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus Espoo 2023/Henrik Vuornos

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornoksen käsitteli Espoo 2023 -katsauksessaan muun muassa:

 • Hyvinvointialueuudistuksen tuomia muutoksista ja kaupungin ja hyvinvointialueen alkuvaiheen yhteistyötä ja sen haasteita.
 • Investointien rahoitusta.
 • Merkittävää väestönkasvua (erityisesti vuonna 2022). Espooseen on muutettu paljon myös maan sisäisesti. Yritykset rekrytoivat kansainvälisiä osaajia. Kasvuvauhti on tasaantumassa.
 • Ukrainalaisten kotikuntaoikeutta (oltuaan yli vuoden maassa). Tämä luo omat haasteensa palveluiden tuottamiselle.
 • Yleiskaavaprosessivalmistelua (käynnistettiin viime vuoden kesällä). Samalla pohdittava, kuinka voidaan luoda kasvua Espooseen kestävällä tavalla.
 • Espoolaistentalo-hanketta ja toimintojen keskittämistä. Arkkitehtikilpailu vireillä.

Vuornos vastasi vanhusneuvoston jäsenten tekemiin kysymyksiin. Kysymysten aiheina olivat muun muassa: teatterihanke, Tapiolan urheilupuiston kehittäminen, metron kapasiteetti, Valtuustotalon tulevaisuus (vrt. Espoolaistentalo, jossa tiloja valtuustollekin), poikittaisliikenteen parantamista, yleiskaavaa (onko ajateltu, että tehtäisiin tarkastelu ikäihmisten tarpeista), sote-palveluita (päivystysten ruuhkautuminen), kaupungin tonttipolitiikkaa senioreiden kannalta (myynnit), Tapiolan palvelukeskuksen talon tulevaa käyttöaikaa (pj. totesi, että ensimmäistä (rakennus)suunnitelmaa on useissa tapauksissa on pienennetty; mikä osoittautunut usein virheeksi. Vanhusten määrä kasvaa ja purkaminen olisi hyvä lopettaa kapasiteetin turvaamiseksi).

Keskustelussa todettiin Espoon keskuksen kehittämisen olevan tärkeää, kuten myös kaupungin tehtävien kannalta tärkeiden yhdistysten/järjestöjen tukeminen. Lisäksi keskusteltiin yhteistyön parantamisesta sivistystoimen/koulujen kanssa. Yhteistyöstä ei ole vielä saatu sovittua keskitettyä toimintamallia. Mainingin koulu voisi toimia mallina toimintatavasta. 

Päätös: Katsaus merkittiin tiedoksi.    

 1. Espoon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2023

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2023 kokouksessa tehdyin muutoksin. Hyväksytty toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä. Todettiin, että sote-palveluita koskevat tilastotiedot käsitellään jatkossa hyvinvointialueen asioiden informoimisen yhteydessä.

 1. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön kannalta

7.1.      Kaupunkiympäristön toimiala/Anne Savolainen

Anne Savolainen kertoi, että asumisen ja maankäytön periaatteista järjestettiin iltakoulu 6.3 kh:n ja tila- ja asuntojaoston jäsenille.

Esteettömyysasiantuntija on tällä hetkellä haussa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.2.      Konsernihallinto/Tommi Nieppola

Tommi Nieppola kertoi, että valtuusto hyväksyi 27.2.2023 hallintosäännön muutokset yksimielisesti. Kaupunginhallituksen tehtäviin lisättiin kokonaisvastuu edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikissa kaupungin palveluissa, mutta erityisesti mm. kasvun ja oppimisen toimialalla sekä elinvoiman tulosalueella esim. liikunnan ja kulttuurin palveluissa. Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ehkäisevästä päihdetyöstä lisätään viranhaltijaorganisaatiossa konsernihallinnon tehtäviin.

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2023, että sille tuodaan elokuussa 2023 selvitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteesta Espoo kaupungin organisaatiossa sekä valmistelun että kaupunginhallituksen seurannan ja päätöksenteon osalta.

Keskusteltiin Sykettä Syksyyn-tapahtuman budjetista. Tommi ja Paula lupasivat selvittää, mistä tapahtuman kulut on aiemmin maksettu. Puheenjohtaja, Tommi ja Paula pitävät tapahtuman järjestelyistä lähiaikoina valmistelupalaverin.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.       

7.3.      Elinvoiman tulosalue/Esa Yletyinen

Esa Yletyinen kertoi muun muassa senioripakun tulevasta toiminnasta, ohjatuista liikuntaryhmistä (väkeä tullut lisää), kuukausitapahtumista (tansseja, saaripäivä jne.), 68-rannekkeesta (kaveri aina mukaan), vapaaehtoiskoulutuksista, liikuntapaikoista (Olarin uimahallia ei ole vielä avattu, Espoonlahden uimahallia ei suljeta), Hanikan varauksista, Olariin tulevista kuntoportaista ja viestinnästä (uusi 68+ esite).

Keskustelussa toivottiin muun muassa, että uimahalleissa valvottaisiin paremmin sitä, että kaikki peseytyisivät kunnolla ennen uimaan/saunaan menoa.

Pj. totesi, että syy miksi Olarin uimahallia ei saada avattua tuntuu olevan hämärän peitossa. Tiedostusasia olisi hänen mukaansa saatava kuntoon. Hoitaako liikuntatoimi/tilakeskus asiaa? On esimerkki siiloutuneesta hallinnosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 1. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat

Hyvinvointialueesta tiedottaminen asukkaille

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymisestä hyvinvointialueelle tiedotetaan asukkaille mm. asukastilaisuuksissa, paikallislehdissä, hyvinvointialueen verkkosivuilla, uutiskirjeissä ja toimipisteistä saatavin esittein. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet selostavat asiaa jäsenille.

Pöytäkirjan liitteinä ovat hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin aluevaltuustossa 14.2.2023 pitämä ajankohtaiskatsaus ja Tuula Suomisen 8.2.2023 hyvinvointialueen vanhusneuvostossa pitämä katsaus ikääntyneiden palveluista.

Keskusteltiin tiedottamisen tehokkuudesta, siihen liittyvistä haasteista ja kehittämisideoista.

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

 1. Pohjantien turvallinen ylittäminen Tapiolassa

Vanhusneuvoston jäsen Walkama on ilmoittanut Tapiolan palvelukeskuksen asiakasraadissa käydyn keskustelua Tapiolan terveysaseman ja Teatterin välillä Pohjantien ylittämisen turvattomuudesta. Liikennevalot on ajoitettu palamaan liian lyhyen aikaa, jotta ylitys olisi turvallinen. Monet Tapiolan palvelukeskukseen tulijat joutuvat ylittämään Pohjantien.

Päätös: Vanhusneuvosto lähettää edellä olevan tiedoksi kaupungin liikennevaloista vastaavalle viranhaltijalle ja pyytää ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Pohjantien ylittämisen turvallisuuden parantamiseksi. Tommi ja Anne selvittävät oikean tahon.

 1.  Lausuntopyynnöt

Espoon Kaupunkitekniikan keskus pyysi Espoon vanhusneuvoston lausuntoa 18.3.2023 mennessä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitarpeista vuosille 2024–2033. Lausuntopyyntö on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Vanhusneuvosto päätti lausunnon antamisesta kokouksessa tehdyin muutoksin. Lausunnon 1. kohdan loppuun lisättiin: ”Espoo huolehtii siitä, että Matinkylän elä ja asukeskukselle varattua tonttia ei luovuteta muihin tarkoituksiin.” Lausunto on pöytäkirjan liitteenä. Lausunto lähetetään Espoon kaupungin kirjaamoon.

11. Tulevat kokoukset ja tapahtumat

Kevään 2023 kokoukset klo 12.30–15.30 (tilavaraus klo 12.15–16.00):

ke 19.4.2023           Tekniikantie 15, 1. krs. nh Pitkäjärvi

Järjestötapaamisen yhteydessä kokous:

ti 9.5. klo 12–13.20 Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton huone

        Järjestötapaaminen ti 9.5. klo 13.30–15.30 Valtuustotalon kahvio

        Sykettä Syksyyn -juhlan tilavaraus: su 15.10.2023 Espoon kulttuurikeskus

   12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Olli Männikkö                                               puheenjohtaja                                             

sihteeri
Paula Harle

Gustav Båsk
pöytäkirjantarkastaja