Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2022

  • Päätöksenteko
25.2.2022 11.48Päivitetty: 25.2.2022 12.36

Aika:             9.2.2022 klo 12.30-15.25

Paikka:         Teams

 

Kutsutut:

Puheenjohtaja

Olli Männikkö

 

Jäsenet

Marja-Liisa Lahtinen

Gustav Båsk

Kerttu Perttilä

Kalevi Kivistö

Matti Passinen

Katri Rannisto

Hannu Viitanen

Pentti Walkama

Aarno Turunen

Juhani Kytö

Erja Tikka

 

Asiantuntijajäsenet

Esa Yletyinen

Minna Hoffström

Marjo Eboreime

Sirkku Wallin Anne Savolainen

 

Kh:n edustaja

Karin Cederlöf

 

Sihteeri

Maria Rysti

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30

 

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys. Tehtiin järjestyksen muutos esityslistan kohtaan 10: Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Minna Hoffström esitys on kohtana 7. Kohdassa muut asiat lisäys: Kiinteitä rakenteita ja laitteita koskeva talousarvio.

 

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin Hannu Viitanen pöytäkirjantarkastajaksi.

 

5. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Vanhusneuvosto on antanut 28.1.2022 lausunnon Espoon kaupungin hyvinvointikertomuksesta- ja suunnitelmasta 2022-2025 ja Täyttä elämää ikääntyneenä -suunnitelmasta 2022-2025.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 

6. Eläkeläisyhdistysten kokoontumistila-asioita

Espoon kaupunki tukee eläkeläisyhdistysten toimintaa ikääntyneiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarjoamalla kokoontumistiloja säännöllisiin jäsentapaamisiin. Ensisijaisesti kokoontumistiloja tarjotaan kaupungin käytössä olevista kiinteistöistä. Koronarajoitukset ja remontit ovat hankaloittaneet yhdistysten jäsentapaamisia.

Käytiin läpi ajankohtaista tilannetta. Useat yhdistykset ovat jo tietoisia, miten jäsenkokoontumiset voivat käynnistyä. Espoon keskuksen palvelukeskuksessa on ollut syksyllä haastetta kokoontumisen osalta. Maria Rysti selvittää tila-asiaa.

Päätös: merkittiin selvitykset tiedoksi.

 

7. Ajankohtaista - Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Minna Hoffström

Koronatilanne on rauhoittumaan päin. Tartunnat ja ilmaantuvuusluvut ovat silti korkeita. Hoivakodeissa tilanne on rauhoittunut, tällä hetkellä on neljässä hoivakodissa tartuntoja. Espoon sairaalassa koronapotilaiden määrä on vähentynyt. Henkilöstösiirtoja on tehty paljon alkuvuodesta hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla. Kotihoidossa oli melko huono henkilöstötilanne 2-3 viikkoa sitten. Tilanne on parantunut, mutta erityisjärjestelyjä joudutaan tekemään toistaiseksi. Työterveyshuolto antaa tukeaan henkilöstölle. Muistisairaiden päivätoimintaa on ollut suljettuna. Omaishoitajille on soitettu Nestorista ja tiedusteltu jaksamista. Pitkäaikaishoitoon on tällä hetkellä jonossa 67 henkilöä, joista 5 on odottanut yli 90 vrk. Vanhusten palveluissa on noin 40 työntekijää, joilla ei ole rokotussuoja kunnossa. Osa on käynnistänyt rokotusohjelman. Rokottamattomia työntekijöitä siirretään muihin tehtäviin, ellei ole kriittinen tilanne, jolloin rokottamattomia voidaan käyttää tietyin suojatoimin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu jatkuu.

 

Käsittelystä:

Hyvinvointialueiden valmistelu noudattaa suunnilleen samoja linjoja kaikkialla. Tiimimallista toivotaan esitystä vanhusneuvoston kokoukseen, malli kuulostaa tehokkaalta. Hoivakotijonon lyhentyminen liittyy tehtyihin toimenpiteisiin ja koronatilanteen rauhoittumiseen. Itse kukin voi suojata itseänsä edelleen, vaikka rajoituksia vähennetään. Korona -testauspaikkoja on vähennetty, koska jäljittäminen ei ole enää kannattavaa helposti leviävän Omikron -variantin vuoksi. Testaamista ei enää suositella siinä määrin kuin aiemmin. Oireisen henkilön tulee jäädä kotiin sairastamaan ja turvautua kotitestiin tarvittaessa. Mikäli oireet pahenevat, on käännyttävä terveyspalveluihin piiriin. FFP2 -maski suojaa selvitysten mukaan erittäin hyvin. Keskustelussa nousi, että kokemuksen mukaan tietyt ryhmät eivät käytä maskia esim. kaupoissa (kuten rakennusalan henkilöt). Informaatiota olisi hyvä lisätä oman suojautumisen merkityksestä.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 

8. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2021 (liite lähetetty kutsun mukana)

Päätös: merkittiin tiedoksi ja sovittiin muutamista teknisistä muutoksista.

 

9. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma (liite lähetetty kutsun mukana)

Käytiin läpi ja täydennettiin vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.

Päätös: merkittiin täydennykset tiedoksi.

 

10. Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus (LEA) – senioreiden yhteisöllinen asuminen – organisaatiomuutos / Maria Rysti

Projektissa kehitetään nykyistä kotihoidon palveluilla toimivaa palveluasumista LEA:n 2.-3. kerroksissa yhä enemmän ikäystävälliseksi asuinympäristöksi. Tarkoitus on, että projektin mukanaan tuomat muutokset tuovat lisäarvoa asiakkaille, ikääntyville kuntalaisille ja johtavat entistä joustavampaan asiakaspalveluun. Tavoite on, että talon asukkaiden mielekäs elämä ja asumistyytyväisyys paranevat. Tarkoitus on saada vanhuspalveluiden iso, monitoimijainen yksikkö toimimaan yhteisen palvelukonseptin, strategian ja tavoitteiden mukaisesti.  Organisaatiomuutos tuetun senioriasumisen siirrosta kotihoidosta pitkäaikaishoitoon tehdään virallisesti 1.3.2022. Muutosprojekti on alkanut 1.6.2021 ja päättyy 1.6.2022.

Päätös: merkittiin selostus tiedoksi.

 

11. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta

11.1 Konsernihallinto/ Marjo Eboreime

Asioinnin toimintamallia uusitaan. Kaupunginhallitus on päättänyt joulukuussa 2021, että kehitetään liikkuvaa asiointipalvelua. Espoonlahden, Espoon keskuksen (30.6.2022) ja Tapiolan (30.9.2022) asiointipisteet suljetaan vuoden 2022 aikana ja palvelua tarjotaan liikkuvana. Toiminnassa olevat asiointipisteet sekä kirjastot tarjoavat kaikille avoimen pääsyn digitukeen. Yhteistyö kirjastojen kanssa on tiivistä. Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon liikkuvan asiointipalvelumallin käynnistämisen ja kolmen kiinteän asiointipisteen sulkemisen alla olevalla aikataululla.

Käsittelystä:

Soukan kirjasto lakkautetaan ja palvelu korvataan toisella tavalla. Halutaan tietää, mikä taho vastaa tästä. Esa Yletyinen välittää kysymyksen eteenpäin.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 

11.2 Kaupunkiympäristön toimiala/ Anne Savolainen

Asumisen ja maankäytön periaatteet yhdistetään samaan ohjelmaan. Myöhemmin tullaan pyytämään vanhusneuvostolta lausunto ohjelmasta. Anne Savolainen voisi tulla esittelemään asiaa kevään vanhusneuvoston kokoukseen.

Asuntojen vuokraus liittyen tehostettuun palveluasumiseen ja tuettuun senioriasumiseen siirtynevät pois Espoon Asunnoilta.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 

11.3 Elinvoiman toimiala/ Esa Yletyinen

Liikuntaryhmät käynnistyvät ja uimahallit ovat avautuneet. Etäryhmät jatkuvat edelleen rinnalla. Kauppakeskuskävelyjä selvitetään. Palvelukeskuksissa käynnistyy liikuntaryhmiä mm. tuolijumppaa ja voima- ja tasapainoryhmiä. Ulkoliikunta.fi -sivulta näkee kaupungin ylläpitämät ladut.

Voimaa Vanhuuteen -ohjelman Espoon -osaprojekti on käynnistynyt. Erityisesti koronan vaikutukset ikääntyneiden liikuntaan huomioidaan.

Yhteistyötä lisätään kotihoidon kanssa asiakkaiden liikunnan mahdollistamiseksi. Espoon senioripaku aloittaa toimintansa (liikkuvat palvelut). Toimintaan tulevat mukaan Omnia, srk ja HYTE ry (entinen EJY ry).

Käsittelystä: kysyttiin Karatalon tilannetta, kenen käyttöön se tulee remontin jälkeen. Esa Yletyinen selvittää asiaa.

Kysyttiin Matinkylän uimahallin palveluja (1.4.2022 halli aukeaa), tuleeko sinne vesijumppaa yhdistyksille. Tämä on mahdollista, jos vuoroja on vapaana. Kun Matinkylän uimahalli avautuu, sinne siirtyvät monet ohjatut liikuntaryhmät Olarista. Olarissa jatkuu yhtenä päivänä viikossa liikunnanohjaajan toiminta. Espoonlahden uimahallissa tehdään iso perusparannus. Tapiolan uimahallin remonttia suunnitellaan.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 

12. Muut asiat: Kiinteitä rakenteita ja laitteita koskeva talousarvio

Vanhusneuvostolta pyydetään esityksiä 18.3.2022 mennessä. Keskusteltiin, kuuluvatko kuntoportaat tai ulkoliikuntavälineet ja puistonpenkit näihin. Esa Yletyinen selvittää vielä esille nostettuja asioita.

Päätös: vanhusneuvoston jäsenet miettivät ehdotuksiaan ja viestivät niistä puheenjohtajalle ja sihteerille 3.3.2022 mennessä ja käsitellään niitä 9.3.2022 kokouksessa.

 

Kevään 2022 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):

9.3.2022                    (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

6.4.2022                    (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

11.5.2022 klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen klo 13.30-16.30 (Valtuustotalo)

Sykettä Syksyyn -juhla: 2.10.2022

 

13. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

                                         

Olli Männikkö                           Maria Rysti

puheenjohtaja                           sihteeri

 

pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Viitanen

 

 

  • Pöytäkirja